Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna  w sprawie konsultacji społecznych aktualizacji projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata   2017 – 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016  z perspektywą  do roku  2020"

                                         

OGŁOSZENIE


WÓJTA GMINY STEGNA

 

w sprawie konsultacji społecznych aktualizacji projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata   2017 – 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016  z perspektywą  do roku  2020". 

 

Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) Wójt Gminy Stegna informuję  o rozpoczęciu konsultacji społecznych: - aktualizacji projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016  z perspektywą do roku  2020".

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią powyższych dokumentów w tut. Urzędzie Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do środy od.7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 16.00 oraz w piątki od 7.00 do 14.00, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna www.stegna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w  nieprzekraczalnym  terminie tj. od dnia 11.08.2014 r. do dnia 03.09.2014 r. w następujący sposób : 

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stegna, ul. Gdańska 34,  82-103 Stegna,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: gmina@stegna.pl
  • ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stegna pok. Nr 7

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stegna.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)  uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwagi i wnioski wniesione po dniu 3 września 2014 roku  pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

 

                           

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Prognoza 2014-08-11 14:01:48 Charkiewicz Ewelina
załącznik Program 2014-08-11 14:01:05 Charkiewicz Ewelina
załącznik Ogłoszenie pdf 2014-08-11 13:48:12 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 857