Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo - Krynica Morska. Wybrane odcinki. Drukuj Stworz PDF

W ramach opracowanej koncepcji przewidziano ciÄ…g pieszo-rowerowy o szerokoÅ›ci 2 ÷ 3 metrów bÄ™dÄ…cy w jak najwiÄ™kszym stopniu oddzielony od dróg pasem zieleni (min. 1 metr) tak, aby uniemożliwić nieoczekiwane wtargniÄ™cie rowerzystów na drogÄ™, jak i uniemożliwić wjazd samochodów na ciÄ…g pieszo-jezdny. W miejscach gdzie taki wymóg nie bÄ™dzie możliwy do speÅ‚nienia przewiduje siÄ™ oddzielenie ciÄ…gu pieszo-jezdnego od drogi wysokim krawężnikiem lub sÅ‚upkami.
W przypadku występowania drzew w pobliżu pasa drogowego ścieżkę wyznacza się tak, by drzewa stanowiły naturalną osłonę między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą.
W przypadku dużej różnicy w wysokoÅ›ci usytuowania drogi i pobocza, po którym ma przebiegać ciÄ…g pieszo-rowerowy, przewiduje siÄ™ nie nawiÄ…zywanie poÅ‚ożenia nawierzchni Å›cieżki z nawierzchniÄ… drogi.
W sytuacji przebiegu ścieżki wzdłuż drogi oraz kolejki wąskotorowej ścieżkę (w granicach możliwości) ulokowano między tymi dwoma drogami.
Na całości trasy przewiduje się zastosowanie nawierzchni bitumicznej anty poślizgowej w kolorze czerwonym. Znaki drogowe na ścieżce w kolorze białym. W miejscach gdzie z innych przyczyn nie można zastosować powierzchni bitumicznych przewiduje się nawierzchnię utwardzoną żużlem.
W ramach realizacji inwestycji przewidziane zostaÅ‚o wykonanie dodatkowych elementów ciÄ…gu pieszo-rowerowego, w tym:
- progi spowalniajÄ…ce oraz drobne progi „tarka” dla rowerzystów,
- progi spowalniajÄ…ce dla samochodów (przed skrzyżowaniem z ciÄ…giem)
- znaki poziome i pionowe,
- zatoczki postojowe dla rowerów,
- parkingi dla rowerów (m.in. przy plażach, punktach widokowych, deptaku w Krynicy Morskiej, Muzeum Zalewu WiÅ›lanego, Obozie Koncentracyjnym i ZagÅ‚ady Stutthof)
- maÅ‚a architektura zwiÄ…zana z postojem i odpoczynkiem dla rowerzystów,
- przesunięcie linii kolejki wąskotorowej,
- remonty torowiska (umożliwiające przejazd rowerom),
- instalacja lamp oświetleniowych,
- odblaskowe „kocie oczka” na terenach pozawiejskich.
W ramach koncepcji opracowano caÅ‚ość ciÄ…gu pieszo-rowerowego, który obejmowaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce trasy: Stegna-Mikoszewo, Nowy Dwór GdaÅ„ski – Stegna, Krynica Morska – granica kraju, Mikoszewo-Å»uÅ‚awki oraz odnogi: Przebrno-Koszarka i Piaski. Planowany w ramach projektu I etap ciÄ…g pieszo-rowerowy przebiegać bÄ™dzie po nastÄ™pujÄ…cej trasie: Mikoszewo, Stegna, Sztutowo, KÄ…ty Rybackie, Przebrno, Siekierki, Krynica Morska. A planowana dÅ‚ugość ciÄ…gu do wykonania w ramach projektu wynosi ok. 11,54 km, w tym w Gm. Stegna - 5,7 km, w Gm. Sztutowo - 4,34 km i Gm. Krynica Morska - 1,5 km.
Podstawowa analiza wariantów polegaÅ‚a na rozpatrywaniu możliwych tras przebiegu Å›cieżki, w tym przebieg po różnych stronach drogi, lub różnymi ulicami. Przy wyborze kierowano siÄ™ kryteriami: atrakcyjnoÅ›ci, wygody i bezpieczeÅ„stwa dla użytkowników, dostÄ™pnoÅ›ciÄ… gruntów pod inwestycje oraz nakÅ‚adami inwestycyjnymi.
Analiza wariantów wykonania ciÄ…gu pieszo-rowerowego obejmowaÅ‚a również rodzaj zastosowanej nawierzchni Å›cieżki. Opracowano, zatem trzy warianty nawierzchni, przy czym w każdym z wariantów ciÄ…g przebiegajÄ…cy przez tereny leÅ›ne wykonany zostanie ze żwiru. Rozpatrywane warianty nawierzchni obejmowaÅ‚y: asfalt, mastyk grysowy, kostki brukowej. Wybrany zostaÅ‚ wariant z nawierzchniÄ… asfaltowÄ…, gdyż towarzyszÄ… jej mniejsze siÅ‚y tarcia, jest mniej podatna na erozjÄ™, taÅ„sza, a także Å‚atwiej rozróżnialna dla pieszych.
Wybrane zostaÅ‚o rozwiÄ…zanie standardowe, wielokrotnie sprawdzone w praktyce, dostosowane do lokalizacji, zapewniajÄ…ce użytkownikom wysoki komfort i bezpieczeÅ„stwo, a jednoczeÅ›nie zapewniajÄ…ce umiarkowane koszty inwestycyjne. Planowane do wykorzystania materiaÅ‚y sÄ… ogólnodostÄ™pne, dostosowane standardem oraz jakoÅ›ciÄ… do przeznaczenia ciÄ…gu pieszo-rowerowego. Zastosowane rozwiÄ…zania zapewniÄ… dÅ‚ugÄ… żywotność techniczno-technologicznÄ….

Liczba wyświetleń: 3373