Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Grant na rozwój organizacji z funduszy norweskich Drukuj Stworz PDF

 

 

Zaproszenie na warsztaty

 

Program "Obywatele dla Demokracji", finansowany ze Å›rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanych Funduszami Norweskimi, umożliwia organizacjom pozarzÄ…dowym realizacjÄ™ projektów dotyczÄ…cych rozwoju spoÅ‚eczeÅ„stwa obywatelskiego.

WÅ‚aÅ›nie uruchomiona zostaÅ‚a III edycja konkursu dotacyjnego, która jest ostatniÄ… zaplanowanÄ… w ramach niniejszego Programu. Termin aplikowania mija już 15 października 2014.

Jeżeli chcą Państwo:

 • zdobyć Å›rodki na sfinansowanie różnorodnych projektów, dotyczÄ…cych np. ksztaÅ‚towania postaw obywatelskich dzieci i mÅ‚odzieży, wspierania grup zagrożonych wykluczeniem spoÅ‚ecznym, zwalczania dyskryminacji i ochrony praw czÅ‚owieka itp.,
 • jednoczeÅ›nie pozyskać finansowanie na dziaÅ‚ania umożliwiajÄ…ce rozwój PaÅ„stwa organizacji, np. zakup sprzÄ™tu, szkolenia kadry, stworzenie strategii rozwoju czy drobne remonty,
 • przygotować krok po kroku - przy wsparciu doÅ›wiadczonego eksperta - wniosek o dofinansowanie tego typu projektów,
 • opracować budżet projektu do wniosku.

zapraszamy na szkolenie:

 

 

Podczas warsztatów dowiedzÄ… siÄ™ PaÅ„stwo:

 • jakie dziaÅ‚ania i projekty można realizować ze Å›rodków Programu "Obywatele dla demokracji",
 • czy PaÅ„stwa organizacja pozarzÄ…dowa speÅ‚nia wymogi stawiane wnioskodawcom,
 • jak napisać wniosek wstÄ™pny i peÅ‚ny, żeby mieć gwarancjÄ™ pozyskania Å›rodków - ekspert napisze z PaÅ„stwem przykÅ‚adowy wniosek z wykorzystaniem formularza funduszy EOG oraz wyjaÅ›ni wszystkie zawiÅ‚oÅ›ci formalne,
 • jak krok po kroku przygotować budżet projektu tematycznego do programu "Obywatele dla Demokracji" zgodnie z wymaganym formularzem,
 • jak z pozyskanych funduszy wygospodarować dodatkowe Å›rodki na wynagrodzenia, zakupy sprzÄ™tu czy promocjÄ™ PaÅ„stwa organizacji,
 • jakich bÅ‚Ä™dów należy unikać podczas pisania wniosku.

Prelegent:

 

 

Joanna Walentynowicz - wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeÅ‚, w tym z UE i Funduszy Norweskich. Posiada doÅ›wiadczenie w pozyskiwaniu Å›rodków na projekty organizacji pozarzÄ…dowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Autorka wniosku, który pozyskaÅ‚ dofinansowanie w II edycji konkursu dotacyjnego projektów tematycznych Programu "Obywatele dla Demokracji".

 

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarzÄ…dowych.

 

Ramowy program szkolenia:

 1. Jakie organizacje mogą realizować projekty tematyczne w ramach Programu "Obywatele dla Demokracji"
  • warunki, jakie musi speÅ‚niać placówka, aby wziąć udziaÅ‚ w programie
  • partnerzy w projektach tematycznych
 2. Rodzaje dziaÅ‚aÅ„, na które można pozyskać Å›rodki
  • obszary tematyczne
  • dziaÅ‚ania traktowane priorytetowo
  • rozwój instytucjonalny - Å›rodki wspierajÄ…ce funkcjonowanie placówki
  • kategorie dziaÅ‚aÅ„ wykluczonych i dozwolonych
 3. Zasady przyznawania dotacji
  • minimalna i maksymalna wysokość dotacji oraz wymagany wkÅ‚ad wÅ‚asny
  • sposoby wykorzystania dotacji i wkÅ‚adu wÅ‚asnego
  • terminy realizacji projektu
 4. Praktyczny warsztat z pisania wniosku o grant - przygotowanie do złożenia wniosku na najbliższy termin - 15 października 2014 r.
  • logowanie do internetowego systemu wniosków
  • wypeÅ‚nianie krok po kroku wersji wstÄ™pnej wniosku o dofinansowanie projektu tematycznego
  • uzupeÅ‚nianie wersji wstÄ™pnej do wersji peÅ‚nej wniosku
  • najczÄ™stsze bÅ‚Ä™dy popeÅ‚niane podczas przygotowania wniosków
 5. Praktyczny warsztat z opracowania budżetu do wniosku o grant
  • tworzenie budżetu do napisanego wniosku krok po kroku zgodnie z wymaganym formularzem kalkulacyjnym
  • koszty kwalifikowalne: bezpoÅ›rednie i poÅ›rednie
  • koszty niekwalifikowalne
 6. Procedura i zasady oceny wniosków o dotacjÄ™
  • procedura skÅ‚adania wniosków
  • kryteria oceny formalnej
  • kryteria ocena merytorycznej

 

Jak pozyskać grant z Programu
"Obywatele dla demokracji"

praktyczne warsztaty z pisania wniosku i opracowania budżetu dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych

∴   Warszawa, 26 wrzeÅ›nia 2014 r.   ∴

 

ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
tel. 61 221 69 78
[email protected]
fax: 61 847 11 35

Opiekun szkolenia:
Marta Trębacz
tel. 696 59 10 20
[email protected]

 

 

 

Liczba wyświetleń: 995