Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dożynki Gminne w Junoszynie - RELACJA Drukuj Stworz PDF

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w niedzielę 7 września w Junoszynie.

Na rozlegÅ‚ym placu stanęła profejonalna scena, która zostaÅ‚a misternie ozdobiona dożynkowymi dekoracjami i wieÅ„cami. Swoje stoiska zaprezentowaÅ‚y także poszczególne soÅ‚ectwa, a także Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej MORS, Park Krajobrazowy Mierzeja, DOPR, Fundacja WWF. Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji: skakaÅ„ce, przejażdżki konne, zwiedzanie dożynek z lotu ptaka dziÄ™ki wysiÄ™gnikowi OSP, a także najróżniejsze gry i zabawy.

UroczystoÅ›ci dożynkowe zostaÅ‚y poprzedzone MszÄ… ÅšwiÄ™tÄ…, którÄ… odprawili duchowni z gminy Stegna z wyjÄ…tkowÄ… oprawÄ… muzycznÄ… zespoÅ‚u Congressio.

W imprezie wziÄ™li udziaÅ‚: Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska,  PrzewodniczÄ…ca i WiceprzewodniczÄ…cy Rady Gminy, Radni, SoÅ‚tysi, przedstawiciele sÅ‚użb mundurowych, dyrektorzy placówek i instytucji gminnych i powiatowych oraz mieszkaÅ„cy gminy Stegna i caÅ‚ego powiatu nowodworskiego, a także przebywajÄ…cy jeszcze na Mierzei turyÅ›ci.

Relację z uroczystości dożynkowych mozna obejrzeć TUTAJ:

 

Podczas dożynek roztrzygnięto następujące konkursy:

Konkurs wieÅ„ców dożynkowy

- cel konkursu:

Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych zwiÄ…zanych ze ÅšwiÄ™tem Plonów. Prezentacja najpiÄ™kniejszych wieÅ„ców dożynkowych z terenu Gminy Stegna. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkaÅ„ców wsi i obszarów wiejskich. Podtrzymanie umiejÄ™tnoÅ›ci wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzÄ™dowych. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

 

Komisja Konkursowa w skÅ‚adzie: Piotr Wiatr, Anna Galewska, Dorota Chojna przyznaÅ‚a: 

  • WYRÓÅ»NIENIA: SoÅ‚ectwo Drewnica (NAGRODĘ ufundowaÅ‚a OSM MALUTA w Nowym Dworze GdaÅ„skim); DPS MORS (NAGRODĘ ufundowaÅ‚ PODR – Biuro Powiatowe w Nowym Dworze GdaÅ„skim); soÅ‚ectwo Rybina
  • III miejsce – soÅ‚ectwo Junoszyno
  •  II miejsce – soÅ‚ectwo Tujsk
  •  I miejsce – soÅ‚ectwo Mikoszewo

Konkurs stoisk promocyjnych  

- cel konkursu:

Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartoÅ›ciowych i żywych tradycji regionalnych oraz kulturowych Gminy Stegna. Rozbudzanie zainteresowaÅ„ twórczoÅ›ciÄ… ludowÄ…. Promocja lokalnych produktów.

 

Komisja Konkursowa w składzie: Piotr Wiatr, Anna Galewska, Dorota Chojna przyznała:

  • WYRÓÅ»NIENIA:  soÅ‚ectwo Jantar, DPS MORS
  • III miejsce – soÅ‚ectwo Stegienka – Osada
  • II miejsce – soÅ‚ectwo Tujsk
  •  I miejsce – soÅ‚ectwo Junoszyno

 Konkurs  ”PiÄ™kna WieÅ› 2014”  

celem konkursu jest ochrona i poprawa wartoÅ›ci krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, poprawa jakoÅ›ci życia na wsi, podniesienie atrakcyjnoÅ›ci wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej.

 

Oceny dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Rafał Tokarski, Diana Widanka, Małgorzata Furman

 

Na szczeblu gminnym  w  kategorii  „WieÅ›”, I miejsce  otrzymaÅ‚a miejscowość Tujsk,

w kategorii „Zagroda” I miejsce otrzymali PaÅ„stwo Józef i StanisÅ‚awa Szuksta z Junoszyna.

 

NiewÄ…pliwÄ… atrakcjÄ… dożynek byÅ‚ Pokaz rycerski w wykonaniu Regimentu Piechoty Zaciężnej. Na klika godzin plac rekreacyjny w Junoszynie zamieniÅ‚ siÄ™ w Å›redniowiecznÄ… osadÄ™, w której dochodziÅ‚o do pojedynków, bitew, a o wyniku sporów decydowaÅ‚ „SÄ…d Boży”.  Gmina Stegna po raz pierwszy w czasach wspóÅ‚czesnych goÅ›ciÅ‚a tak znamienitych goÅ›ci.

W przeszÅ‚oÅ›ci tereny, które obecnie zamieszkujemy staÅ‚y siÄ™ arenÄ… zmagaÅ„ polsko - krzyżackich. We wrzeÅ›niu 1463 r. rozpoczęła siÄ™ tbowiem bitwa lÄ…dowo - wodna, zwana później bitwÄ… na Zalewie WiÅ›lanym. Celem operacji byÅ‚a odsiecz obleganego przez wojska królewskie i gdaÅ„skie Gniewu. Wielki mistrz Zakonu Ludwik von Erlichslausen zebraÅ‚ wszystkie dostÄ™pne siÅ‚y. OddziaÅ‚y z Sambii miaÅ‚y przepÅ‚ynąć Å‚odziami i na terenie Å»uÅ‚aw spotkać siÄ™ z pozostaÅ‚ymi wojskami. Na 44 Å‚odzie rybackie zaokrÄ™towano póÅ‚tora tysiÄ…ce zbrojnych. Zostali oni przewiezieni Zalewem na zachód, dalej mieli pÅ‚ynąć WisÅ‚Ä… ElblÄ…skÄ… i LeniwkÄ… na Å»uÅ‚awy. GdaÅ„szczanie byli jednak uprzedzeni o planach krzyżackich, toteż w pobliżu GdaÅ„skiej GÅ‚owy galar wiÅ›lany i 10 Å‚odzi z GdaÅ„ska zagrodziÅ‚y im drogÄ™. Wielki mistrz nie zdecydowaÅ‚ siÄ™ na atak, a w celu zawiadomienia wojsk lÄ…dowych o kÅ‚opotach rozkazaÅ‚ nocÄ… z  9 na 10 wrzeÅ›nia spalić Jankowo Å»uÅ‚awskie, nastÄ™pnej nocy spalono wsie PrzemysÅ‚aw i Jantar. Wobec braku odpowiedzi 13 wrzeÅ›nia wielki mistrz wycofaÅ‚ Å‚odzie na Zalew (w rejon Tujska), w wobec dziaÅ‚aÅ„ zaczepnych floty gdaÅ„skiej i elblÄ…skiej wycofaÅ‚ siÄ™ w okolice ElblÄ…ga. Tam 15 wrzeÅ›nia doszÅ‚o do bitwy, w której flota gdaÅ„sko - elblÄ…ska rozbiÅ‚a Krzyżaków, zdobywajÄ…c lub niszczÄ…c Å‚odzie i galery przeciwnika i biorÄ…c ponad 500 jeÅ„ców (wielki mistrz uciekÅ‚). ZakoÅ„czona klÄ™skÄ… operacja byÅ‚a ostatniÄ… znaczÄ…cÄ… akcjÄ… zaczepnÄ… Zakonu podczas wojny.

 Pokaz rycerski byÅ‚ drugÄ… imprezÄ… w ramach ÅšwiÄ™ta Kultury. Tym razem  na uczestników przedsiÄ™wziÄ™cia czekaÅ‚o niesamowite widowisko przygotowane przez  Regiment Piechoty Zaciężnej z Malborka. W wykonaniu bractwa rycerskiego mogliÅ›my zobaczyć:

- wystrzaÅ‚ z organek – broni wielolufowej;

- pokazy walk – walka turniejowa, „SÄ…d Boży”, walka zbiorowa tzw. „mellee”;

- pokazy artyleryjskie;

- pokazy sokolnicze;

- naukę tańca średniowiecznego;

- fireshow z elementami pirotechnicznymi.

 

Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji w postaci:

- toru Å‚uczniczego;

- zwiedzania namiotu rycerskiego;

- możliwości przymierzenia zbroi rycerskiej;

- warsztatu czerpania papieru;

- stanowiska mincerza.

 

Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie zapewniÅ‚ także bezpÅ‚atny poczÄ™stunek (bigos, grochówkÄ™, kieÅ‚baski z grilla, karkówkÄ™).

 ...................................................................................................................................................

 GMINNY OÅšRODEK KULTURY W STEGNIE uzyskaÅ‚ dofinansowanie na realizacjÄ™ projektu pt.:

„WYPOSAÅ»ENIE GMINNEGO OÅšRODKA KULTURY W STEGNIE ORAZ ORGANIZACJA ÅšWIĘTA KULTURY”

 Pokaz rycerski oraz poczÄ™stunek zostaÅ‚ wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków UE w ramach dziaÅ‚ania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

...................................................................................................................................................

Do programu dożynek wÅ‚Ä…czono także drugÄ… edycjÄ™ Narodowego Czytania . Uczestnicy akcji, zaproszeni przez GminnÄ… BibliotekÄ™  czytali niezapomniane fragmenty Ogniem i mieczem, Potopu i Pana WoÅ‚odyjowskiego. Wszyscy obecni z zainteresowaniem zasÅ‚uchiwali siÄ™ w piÄ™knym jÄ™zyku Trylogii Sienkiewicza.

Liczba wyświetleń: 1178