Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONFRONTACJE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ - Inauguracja Drukuj Stworz PDF

Wczorajszego wieczoru - 15.10.2014, zapoczÄ…tkowaliÅ›my nowÄ… tradycjÄ™. TradycjÄ™, która pozwoli zaprezentować talenty oraz pasje mieszkaÅ„ców Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej.

Wydarzenie byÅ‚o imprezÄ… inaugurujÄ…cÄ… Konfrontacje TwórczoÅ›ci Artystycznej. Przez najbliższe 4 tygodnie bÄ™dziemy siÄ™ spotykać w różnych miejscach na terenie gminy Stegna, aby wspólnie rozwijać i pogÅ‚Ä™biać naszÄ… tożsamość kulturowÄ….

Konfrontacje TwórczoÅ›ci Artystycznej powstaÅ‚y z myÅ›lÄ… o muzykach, pasjonatach i artystach, którzy wreszcie znaleźli w sobie dość odwagi i determinacji, by zaprezentować talenty i owoce swojej pracy szerszej publicznoÅ›ci. Do udziaÅ‚u w przedsiÄ™wziÄ™ciu zgÅ‚osiÅ‚o siÄ™ 25 uczestników: 3 fotografów, 10 pasjonatów rÄ™kodzieÅ‚a, 2 malarzy, 10 zespoÅ‚ów muzycznych i solistów.

Spotkanie inaugurujÄ…ce otworzyÅ‚ wystÄ™p mÅ‚odych solistek, które przygotowywaÅ‚y siÄ™ pod czujnym okiem pana Andrzeja Michalczuka. KolejnÄ… artystkÄ… byÅ‚a pani MaÅ‚gorzata Suliga - mieszkanka Stobca, która swoim autorskim programem zachwyciÅ‚a zgromadzonÄ… publiczność . Pani MaÅ‚gosia tak mówi o sobie: "Od dziecka marzyÅ‚am o malowaniu, Å›wiewaÅ‚am caÅ‚e moje życie, a potem zaczęłam pisać wiersze - tak graÅ‚o w mojej duszy, że aż ziÅ›ciÅ‚am te marzenia przelewajÄ…c je na papier". Kolejnym punktem programu byÅ‚a projekcja niezwykÅ‚ego filmu pt.: Mierzeja i Å»uÅ‚awy urzekajÄ… przez caÅ‚y rok", autorstwa Sylwii Malik (Agencja Multimedialna Sztuka Wizji). Na zakoÅ„czenie wieczoru wystÄ…piÅ‚ Duet Wokalny Mierzeja, w skÅ‚adzie: Elżbieta WojtuÅ„ oraz Urszula Olenicz - znane wszystkim mieszkaÅ„com gminy Stegna. Jako duet panie Å›piewajÄ… 10 lat. W repertuarze majÄ… pieÅ›ni religijne, polskie piosenki popularne, pieÅ›ni i piosenki myÅ›liwskie. BiorÄ… udziaÅ‚ w przeglÄ…dach pieÅ›ni na terenie Polski póÅ‚nocnej. SpotykajÄ… siÄ™ z miÅ‚ym przyjÄ™ciem i uznaniem publicznoÅ›ci, co udowodniÅ‚y podczas wczorajszego wieczoru ;-)

Inauguracja Konfrontacji TwórczoÅ›ci Artystycznej ukazaÅ‚a nam także wiele nieodkrytych dotÄ…d talentów. Uczestnicy mogli podziwiać:

  • obrazy olejne o tematyce Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej, autorstwa pana MieczysÅ‚awa Wojciucha
  • obrazy olejne o tematyce Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej, autorstwa pana Adama BagiÅ„skiego
  • obrazki o różnej tematyce, autorstwa pani MaÅ‚gorzaty Suligi
  • wystawÄ™ fotograficznÄ… Å›.p. Ludwiki StanisÅ‚awy Rutkowskiej pt.: "Å»uÅ‚awskie Impresje"
  • wystawÄ™ fotograficznÄ… pania Moniki BukowiÅ„skiej oraz pana Dominika Bednarskiego pt.: "Å»uÅ‚awy - patrzÄ™ inaczej"
  • ceramikÄ™ autorstwa Jakuba Stupkiewicza
  • ceramikÄ™ dzieci z KoÅ‚a ceramicznego dziaÅ‚ajÄ…cego przy GOK w Stegnie
  • kwiaty z origami pani Danuty Miszewskiej
  • wystawÄ™ rÄ™kodzieÅ‚a, autorstwa Klubu Pasjonatów RÄ™kodzieÅ‚a

Już w najbliższÄ… sobotÄ™ 18 października w godz.: 12:00 – 16:00 w Sali GOK w Stegnie odbÄ™dzie siÄ™ pierwsza odsÅ‚ona Jarmarku lokalnych twórców rÄ™kodzieÅ‚a. Kolejna odbÄ™dzie siÄ™ w Sali CAL przy OSP w Mikoszewie – 25 października. Zależy nam na tym, aby prezentowana twórczość odnosiÅ‚a siÄ™ w jak najwiÄ™kszym stopniu do tożsamoÅ›ci kulturowej i wyrażaÅ‚a przynależność do regionu Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej. Dlatego zgÅ‚oszone propozycje podlegaÅ‚y naszej weryfikacji, celem wyÅ‚onienia najciekawszych prac. Podczas jarmarku lokalnych twórców bÄ™dzie można podziwiać wspaniaÅ‚e rÄ™kodzieÅ‚o, obrazy, fotografie oraz wziąć udziaÅ‚ w warsztatach filcowania, decoupage i wyplatania wikliny.

KolejnÄ… odsÅ‚onÄ… Konfrontacji bÄ™dzie Prezentacja lokalnych zespoÅ‚ów muzycznych i solistów. Warunkiem udziaÅ‚u artystów jest miejsce zamieszkania lub prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci na terenie Powiatu Nowodworskiego. Podczas imprezy zapraszamy do wspólnej zabawy – taniec jak najbardziej wskazany ;-)  Prezentacja zespoÅ‚ów i solistów odbÄ™dzie siÄ™ również w dwóch terminach: 23 października o godz.: 17:00 w Stegnie oraz 28 października również o godzinie 17:00 w Mikoszewie. Po zakoÅ„czeniu wystÄ™pów w danym dniu bÄ™dÄ… mogli PaÅ„stwo gÅ‚osować na najlepszego artystÄ™. Przewidujemy nagrodÄ™ publicznoÅ›ci w wysokoÅ›ci 300 zÅ‚ na zakup nagrody rzeczowej za zajÄ™cie I miejsca oraz odpowiednio: za zajÄ™cie II miejsca 250 zÅ‚;  za zajÄ™cie III miejsca 200 zÅ‚ oraz za zajÄ™cie IV miejsca 150 zÅ‚.

Uroczyste zakoÅ„czenie Konfrontacji TwórczoÅ›ci Artystycznej odbÄ™dzie siÄ™ w Å›wietlicy w Rybinie 14.11.2014 o godzinie 17:00. W programie znajdzie siÄ™ wystÄ™p zwyciÄ™skich zespoÅ‚ów muzycznych, prezentacja multimedialna z Konfrontacji oraz poczÄ™stunek.

Liczymy na PaÅ„stwa obecność podczas Konfrontacji, ponieważ jest to idealna okazja do poznania twórczoÅ›ci artystycznej mieszkaÅ„ców regionu Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej.  Jako ciekawostkÄ™ powiem, że w ramach przedsiÄ™wziÄ™cia zostanie wydrukowana broszura, w której znajdÄ… PaÅ„stwo informacje o lokalnych artystach, pasjonatach – ich dane kontaktowe oraz opis ich dziaÅ‚alnoÅ›ci. Może akurat bÄ™dziecie potrzebować zespoÅ‚u na jakÄ…Å› imprezÄ™ rodzinnÄ… lub bÄ™dziecie chcieli zamówić obraz lub inny ciekawy prezent na urodziny czy imieniny dla kogoÅ› bliskiego… 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestujÄ…ca w obszary wiejskie

Projekt "Rozwijanie aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej poprzez organizacjÄ™ Konfrontacji TwórczoÅ›ci Artystycznej oraz doposażenie Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie" jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków UE w ramach dziaÅ‚ania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logo

 

plakat

Liczba wyświetleń: 1289