Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2014″ Drukuj Stworz PDF

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2014″  

 wf

 

Wójt Gminy Stegna informuje, że zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna - edycja 2014.

Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, którzy w roku bieżącym zdecydowali się na usunięcie wyrobów zawierających azbest oraz wyeliminowanie szkodliwego działania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków oddziaływania azbestu.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz1232.) oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Stegna na jej wniosek z dnia 27.03.2014 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2014″. Gmina Stegna poinformowała beneficjentów końcowych zadania o warunkach na jakich uzyskała dofinansowanie.

 

Dnia 23 czerwca 2014 roku Gmina Stegna podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2014 roku przedmiotowego zadania. Umowa zakłada, że po wykonaniu zadania oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych przez WFOŚiGW, Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie w wysokości 97% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Ostatecznie w ramach realizacji projektu bezpiecznie unieszkodliwionych zostało 13,83 Mg  wyrobów zawierających azbest z czterech nieruchomości położonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usunięte zostały wyroby zawierające azbest wynosi 994,64 m².

 

Koszty kwalifikowane zadania wyniosły 10 474,00 zł, z czego 10 140,00 zł zostały pokryte z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta kosztów stanowiła wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie.

 

 x

Liczba wyświetleń: 1726