Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2014″ Drukuj Stworz PDF

ZakoÅ„czenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2014″  

 wf

 

Wójt Gminy Stegna informuje, że zakoÅ„czono realizacjÄ™ zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna - edycja 2014.

Projekt miaÅ‚ na celu wsparcie finansowe wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, którzy w roku bieżącym zdecydowali siÄ™ na usuniÄ™cie wyrobów zawierajÄ…cych azbest oraz wyeliminowanie szkodliwego dziaÅ‚ania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków oddziaÅ‚ywania azbestu.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Åšrodowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz1232.) oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest”, przy udziale Å›rodków udostÄ™pnionych w ramach tego Programu, udzieliÅ‚ Gminie Stegna na jej wniosek z dnia 27.03.2014 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2014″. Gmina Stegna poinformowaÅ‚a beneficjentów koÅ„cowych zadania o warunkach na jakich uzyskaÅ‚a dofinansowanie.

 

Dnia 23 czerwca 2014 roku Gmina Stegna podpisaÅ‚a umowÄ™ dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku na dofinansowanie realizacji w 2014 roku przedmiotowego zadania. Umowa zakÅ‚ada, że po wykonaniu zadania oraz speÅ‚nieniu wszystkich warunków okreÅ›lonych przez WFOÅšiGW, Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie w wysokoÅ›ci 97% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Ostatecznie w ramach realizacji projektu bezpiecznie unieszkodliwionych zostaÅ‚o 13,83 Mg  wyrobów zawierajÄ…cych azbest z czterech nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usuniÄ™te zostaÅ‚y wyroby zawierajÄ…ce azbest wynosi 994,64 m².

 

Koszty kwalifikowane zadania wyniosÅ‚y 10 474,00 zÅ‚, z czego 10 140,00 zÅ‚ zostaÅ‚y pokryte z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku oraz Å›rodków udostÄ™pnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta kosztów stanowiÅ‚a wkÅ‚ad wÅ‚asny mieszkaÅ„ców uczestniczÄ…cych w projekcie.

 

 x

Liczba wyświetleń: 1831