Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zaproszenie do pracy nad ustanowieniem żuławskiego standardu kulinarnego Drukuj Stworz PDF


Serdecznie zapraszam do udziaÅ‚u w pracach grupy wypracowujÄ…cej standard kulinarny Å»uÅ‚aw delty WisÅ‚y. W pracach nad stworzeniem standardu mogÄ… wziąć udziaÅ‚ wszystkie zainteresowane osoby, w tym: restauratorzy, przedstawiciele branży gastronomicznej i hotelarskiej, czÅ‚onkowie kóÅ‚ gospodyÅ„ wiejskich, hobbiÅ›ci kulinarni, producencie rolni i rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeÅ„ i samorzÄ…dów, osoby znajÄ…cy specyfikÄ™ Å»uÅ‚aw i ich tradycje materialne i niematerialne. 

W ramach projektu Ustanowienie standardu tradycyjnych kulinariów żuÅ‚awskich realizowanego przez Stowarzyszenie Å»uÅ‚awy w powyższy sposób zostanie wypracowany „Standard kulinarny Å»uÅ‚aw delty WisÅ‚y”.

Grupa pracujÄ…ca nad standardem opracuje metodÄ… warsztatowÄ… w trakcie piÄ™ciu spotkaÅ„ dokument zawierajÄ…cy rekomendacje standardu, okreÅ›lajÄ…cy warunki wpisania produktu kulinarnego na listÄ™ kulinariów żuÅ‚awskich oraz procedurÄ™ otrzymania przez produkt lub danie żuÅ‚awskie certyfikatu „smaku żuÅ‚awskiego”.

Spotkania odbywać siÄ™ bÄ™dÄ… w pięć kolejnych czwartków, poczÄ…wszy od 22 stycznia 2015 r., w Restauracji Willa Joker w Nowym Dworze GdaÅ„skim (ul. Sienkiewicza 3) o godzinie 17.30.

Każdy z uczestników otrzyma pamiÄ…tkowy certyfikat uczestnictwa, niewielkie honorarium za wÅ‚ożonÄ… pracÄ™ oraz poczÄ™stunek w trakcie kolejnych spotkaÅ„.

Raport opracowany przez moderatora grupy bÄ™dzie zawieraÅ‚ standard kulinariów żuÅ‚awskich (postanowienia wstÄ™pne – preambuÅ‚Ä™, podstawy prawne, przedmiot standardu, misjÄ™ i cel standardu kulinarnego Å»uÅ‚aw delty WisÅ‚y, zakres podmiotowy, rzeczowy i przestrzenny, stosowane procedury, zasady monitoringu i ewaluacji oraz regulacje nadzwyczajne). Standard zostanie opublikowany na stronie www.smakzulawski.pl, w kolportowanej szeroko ulotce, a także w prasie. Informacja zostanie przesÅ‚ana do wszystkich samorzÄ…dów żuÅ‚awskich, w tym także czÅ‚onków Stowarzyszenia Å»uÅ‚awy, do regionalnych izb rolniczych (pomorskiej i warmiÅ„sko-mazurskiej), szkóÅ‚ i bibliotek, kóÅ‚ gospodyÅ„ wiejskich, PODR, urzÄ™dów marszaÅ‚kowskich województwa pomorskiego i warmiÅ„sko-mazurskiego. 
Grupa standaryzujÄ…ca przyjmie również identyfikacjÄ™ graficznÄ… (w tym logo) „smaku żuÅ‚awskiego”. 

Wszystkich zainteresowanych proszÄ™ o wypeÅ‚nienie formularza zgÅ‚oszeniowego w zaÅ‚Ä…czeniu i przesÅ‚aniu najpóźniej do 19 stycznia 2015 roku na adres e-mailowy: [email protected]
Informacji można zasiÄ™gnąć również telefonicznie pod numerem 509396900.
O zakwalifikowaniu do pracy w grupie kandydaci zostanÄ… poinformowani e-mailem przed rozpoczÄ™ciem pracy grupy, najpóźniej 21 stycznia 2015 r.


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2015-01-13 10:25:36 Lasota Alina
Liczba wyświetleń: 800