Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj Stworz PDF

„ Pielęgnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Stegna w 2015 r. ”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy w Stegnie zaprasza do zÅ‚ożenia oferty cenowej na  wykonanie zadania pn.:

„ PielÄ™gnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Stegna  w 2015 r. ”

 

PielÄ™gnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w 2015 r., rosnÄ…cych na terenach  bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… gminy Stegna obejmuje wykonywanie usÅ‚ug zwiÄ…zanych z bieżącÄ… pielÄ™gnacjÄ… drzewostanu, wycinkÄ… i ochronÄ… drzew w pasach drogowych, w parach wiejskich oraz nieruchomoÅ›ciach gminnych na terenie Gminy Stegna.

Prace zwiÄ…zane z wycinkÄ… drzew bÄ™dÄ… wykonywane na postawie zezwoleÅ„ wydawanych przez StarostÄ™ Nowodworskiego lub inny organ zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. Wszystkie prace w drzewostanie należy przeprowadzić zgodnie z ustawÄ… z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 627 ze zm.)  z uwzglÄ™dnieniem uwarunkowaÅ„ wynikajÄ…cych z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ) ( w przypadku prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków). UsÅ‚ugi obejmujÄ… gÅ‚ównie prace wykonywane na drzewach, majÄ…ce na celu poprawÄ™ ich zdrowotnoÅ›ci, zapewnienie bezpieczeÅ„stwa w miejscach publicznych, wykonywanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych oraz kompleksowÄ… pielÄ™gnacjÄ™ drzewostanów w pasach drogowych i drzewostanów parkowych.

 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

 1. WycinkÄ™ wyznaczonych drzew i krzewów, w tym usuwanie wiatroÅ‚omów  i wiatrowaÅ‚ów,
 2. Frezowanie pni drzew ( dot. indywidualnych przypadków),
 3. Pielęgnację koron drzew oraz cięcia formujące,
 4. UprzÄ…tniÄ™cie terenu w obrÄ™bie usuniÄ™tych drzew i krzewów wraz z utylizacjÄ… odpadów powstaÅ‚ych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. gaÅ‚Ä™zie, zrÄ™bki),
 5. Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego w wyniku wycinki.

 

Termin realizacji zamówienia: 

 1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
 2. Termin zakoÅ„czenia: uzależniony bÄ™dzie od wysokoÅ›ci Å›rodków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Stegna na 2015 r. na realizacjÄ™ przedmiotowego zamówienia, jednak nie dÅ‚użej niż  do dnia 31.12.2015 r.
 3. Terminy wykonywania prac – poszczególne rodzaje prac należy wykonywać w nastÄ™pujÄ…cych terminach:

 

a)         W zakresie prac interwencyjnych (usuniÄ™cie wywrotów, wiatroÅ‚omów, zÅ‚amanych i obÅ‚amanych konarów) – przed upÅ‚ywem 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia ( telefonicznie lub pisemnie – tj. listem, faksem, mailowo);

b)        W pozostaÅ‚ym zakresie – zgodnie z terminem wskazanym w zleceniu.

 

 

Uwaga:

Realizacja zadania odbywać siÄ™ bÄ™dzie na podstawie odrÄ™bnych zleceÅ„, w których okreÅ›lony zostanie każdorazowo zakres robót, termin wykonywania oraz wartość prac.

 

Kryterium wyboru oferty:

 1. ZamawiajÄ…cy wybierze ofertÄ™, która bÄ™dzie miaÅ‚a najniższÄ… cenÄ™ (w ofercie należy podać cenÄ™ caÅ‚kowitÄ… brutto za wykonanie ww. zamówienia)

a)      Cena powinna uwzglÄ™dniać wszystkie koszty zwiÄ…zane z realizacjÄ… zadania,  jak również koszty prac porzÄ…dkowych, organizacji terenu robót ( w tym ewentualne zajecie pasa drogowego, wyÅ‚Ä…czenie prÄ…du, uzyskanie zezwoleÅ„, uzgodnieÅ„), materiaÅ‚ów (ziemia urodzajna, piasek, woda) koszty dojazdu do miejsca prowadzenia robót, koszty transportu drewna, koszty deponowania odpadów  i inne wynikajÄ…ce wprost z opisu robót;

b)      Ceny ofertowe za poszczególne prace bÄ™dÄ… ostatecznymi cenami umownymi i nie bÄ™dÄ… podlegać żadnym negocjacjom w okresie obowiÄ…zywania umowy.

 

Istotne warunki zamówienia przyszÅ‚ej umowy:

Drewno pozyskane w wyniku wycinku lub pielÄ™gnacji koron drzew zostanie przekazane  w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy. W zwiÄ…zku z tym przy okreÅ›laniu wartoÅ›ci zamówienia należy  uwzglÄ™dnić wartość pozyskanego drewna.

 

Wykonawca musi speÅ‚niać również  poniższe warunki:

 1. ZamawiajÄ…cy żąda zÅ‚ożenia wykazu co najmniej trzech usÅ‚ug w zakresie wycinki drzew rosnÄ…cych na terenach zieleni i w parkach, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u  w postÄ™powaniu ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do formularza ofertowego) oraz doÅ‚Ä…czenie dokumentów potwierdzajÄ…cych należyte wykonanie tych usÅ‚ug.

 

Sposób przygotowania oferty oraz dokumenty, których zÅ‚ożenia wymaga ZamawiajÄ…cy.

Dokumenty wymagane w ofercie:

 1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1) łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do niego nw. załącznikami:

a)      ZaÅ‚Ä…cznik nr 1: „CENA OFERTY”

b)      ZaÅ‚Ä…cznik nr 2: „OÅšWIADCZENIE WYKONAWCY”

c)      ZaÅ‚Ä…cznik nr 3: „DOÅšWIADCZENIE ZAWODOWE”

 

 

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

UrzÄ…d Gminy w Stegnie

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna w pokoju nr 7

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2015 r. o godzinie 12.00
 2. Osoba do kontaktu: Ewelina Charkiewicz – podinspektor ds. rolnictwa, ochrony Å›rodowiska i gospodarki odpadami , tel. (55) 247- 81 – 71 wew. 18, e-mail: [email protected]

 

Załączniki:

 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowi:

 1. FORMULARZ OFERTOWY wraz z załącznikami.

 

 

Wykonawcy, których oferty nie zostanÄ… wybrane nie mogÄ… zgÅ‚aszać żadnych roszczeÅ„ wzglÄ™dem UrzÄ™du Gminy Stegna z tytuÅ‚u otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i zÅ‚ożenia oferty na to zapytanie. UrzÄ…d Gminy w Stegnie zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy, bez podania przyczyny

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi ofert w myÅ›l art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogÅ‚oszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

 

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zaÅ‚Ä…cznik nr 3 2015-02-05 07:57:50 Charkiewicz Ewelina
załącznik zaÅ‚acznik nr 2 2015-02-05 07:57:28 Charkiewicz Ewelina
załącznik zaÅ‚acznik nr 1 2015-02-05 07:56:48 Charkiewicz Ewelina
załącznik formularz ofertowy 2015-02-05 07:56:13 Charkiewicz Ewelina
załącznik zapytanie ofertowe 2015-02-05 07:55:38 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1496