Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z sołtysami w sprawie organizacji III Turnieju Sołectw - relacja Drukuj Stworz PDF

PROTOKÓŁ

Z ZEBRANIA DOTYCZÄ„CEGO ORGANIZACJI

III TURNIEJU SOŁECTW GMINY STEGNA 2015

Stegna, 29.01.2015 r.


1. Rozpoczęcie spotkania

Dnia 29.01.2015 r. o godz.: 09:30, w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie, odbyło się zebranie odnośnie organizacji III Turnieju Sołectw Gminy Stegna. Spotkanie otworzył Rafał Tokarski (Podinspektor ds. turystyki, promocji i sportu UG w Stegnie).

2. Sprawdzenie listy obecności

W zebraniu uczestniczyli soÅ‚tysi wraz z przedstawicielami mieszkaÅ„ców, organizatorzy TS (potwierdzone zaÅ‚Ä…czonÄ… listÄ… obecnoÅ›ci): WiesÅ‚awa Gierszewska (soÅ‚tys Åšwierznicy), MirosÅ‚awa Arcabowicz (soÅ‚tys Drewnicy), StanisÅ‚aw Szal (soÅ‚tys GÅ‚obicy), Józef Kogut (soÅ‚tys Rybiny), Jadwiga Siwa (soÅ‚tys Jantara), Piotr Hoppe (soÅ‚tys Stegienki), Jerzy Å»ytkowski (soÅ‚tys Bronowa), Aneta Milczanowska (soÅ‚ectwo CheÅ‚mek – Osada), Marta MasÅ‚oÅ„ (soÅ‚ectwo Bronowo), BogumiÅ‚a Duraj (soÅ‚ectwo Bronowo), Dorota Kasperska (soÅ‚ectwo Bronowo), Alicja Krysiewicz (soÅ‚ectwo Stegna), RafaÅ‚ Tokarski (Podinspektor ds. turystyki, promocji i sportu UG w Stegnie), Izabela Grudniewska (dyrektor GOK w Stegnie), Diana Widanka (kierownik GOK w Stegnie).

3. Omawiane zagadnienia

a) PodjÄ™cie decyzji o wyborze dwóch konkurencji sportowych.

SoÅ‚tysi poszczególnych soÅ‚ectw (lub ich przedstawiciele – soÅ‚ectwo Stegna i CheÅ‚mek Osada) zdecydowali jednomyÅ›lnie, że w tegorocznej edycji Turnieju SoÅ‚ectw powinny siÄ™ znaleźć dwie dodatkowe konkurencje sportowe. OdbyÅ‚o siÄ™ gÅ‚osowanie na dwie dyscypliny sportowe. GÅ‚osy rozÅ‚ożyÅ‚y siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: 4 gÅ‚osy – DART, 4 gÅ‚osy – SZACHY, 3 gÅ‚osy – tenis stoÅ‚owy, 3 gÅ‚osy – zawody wÄ™dkarskie, 2 gÅ‚osy – siatkówka plażowa, 1 gÅ‚os – bilard. SoÅ‚tysi oraz przedstawiciele soÅ‚ectw gÅ‚osowali także na wybór miejsca, w których majÄ… siÄ™ odbyć zawody. GÅ‚osy rozÅ‚ożyÅ‚y siÄ™ nastÄ™pujÄ…co: 4 gÅ‚osy – JANTAR, 3 gÅ‚osy – DREWNICA, 2 gÅ‚osy – STEGNA. Postanowiono również, że obie konkurencje odbÄ™dÄ… siÄ™ w tym samym terminie, tj.25.04.2015. 

Do konkurencji dart należy wyznaczyć dwie osoby z danego soÅ‚ectwa (kobietÄ™ i mężczyznÄ™ – bez wzglÄ™du na wiek), natomiast do konkurencji szachy należy wyznaczyć 1 osobÄ™ (bez podziaÅ‚u na wiek i pÅ‚eć).

b) Wybór miejsca festynów.

Pan RafaÅ‚ Tokarski wyjaÅ›niÅ‚ wszystkim zebranym, że ze wzglÄ™du na ograniczone Å›rodki finansowe, pragniemy poÅ‚Ä…czyć Turniej SoÅ‚ectw z festynami zaplanowanych w ramach funduszy soÅ‚eckich. SoÅ‚ectwo CheÅ‚mek Osada zadeklarowaÅ‚o chęć organizacji jednego z festynów w CheÅ‚mku – Osadzie dnia 06.06.2015. Pozostali uczestnicy zebrania nie zgÅ‚osili sprzeciwu.

SoÅ‚tys Jerzy Å»ytkowski zaproponowaÅ‚, aby drugi festyn odbyÅ‚ siÄ™ w Bronowie 15.08.2015 r. Izabela Grudniewska - Dyrektor GOK w Stegnie wykluczyÅ‚a ten dzieÅ„ z uwagi na inne wydarzenia kulturalne, które sÄ… zaplanowane w tym samym czasie (zakoÅ„czenie XXXIV MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego w koÅ›ciele w Stegnie oraz Festyn w Mikoszewie). Temat pozostaÅ‚ nadal do rozpatrzenia podczas nastÄ™pnego zebrania.

c) Propozycje konkurencji sportowo – rekreacyjnych

Diana Widanka zaprezentowaÅ‚a przykÅ‚adowe konkurencje sportowo – rekreacyjne, które mogÄ… pojawić siÄ™ podczas Turnieju SoÅ‚ectw. Ustalono także, że każde soÅ‚ectwo może przesÅ‚ać swoje propozycje zabaw do dnia 28.02.2015. Konkurencje majÄ… być dostosowane dla różnych grup wiekowych (dzieci i doroÅ›li). Uczestnicy zdecydowali także, że ilekroć w regulaminie TS mowa jest o dzieciach, bÄ™dÄ… to osoby do 12 roku życia (wÅ‚Ä…cznie). PozostaÅ‚e osoby bÄ™dÄ… przydzielone do kategorii osób dorosÅ‚ych.

4. Zapytania/uwagi zgÅ‚aszane przez uczestników

Izabela Grudniewska zapytaÅ‚a uczestników, czy wysokość nagród za zeszÅ‚oroczny TS byÅ‚a satysfakcjonujÄ…ca,  czy należy coÅ› w tej kwestii zmienić. Przedstawiciele soÅ‚ectw uznali, że kwoty za miejsca od I-III byÅ‚y wystarczajÄ…ce, jednak w tym roku należaÅ‚oby nagrodzić wszystkie soÅ‚ectwa biorÄ…ce udziaÅ‚ w Turnieju SoÅ‚ectw, a nie tylko do VI miejsca, jak miaÅ‚o to miejsce w ubiegÅ‚ym roku. Wszyscy zebrani jednomyÅ›lnie zaakceptowali przedstawionÄ… propozycjÄ™.

5. Koniec spotkania

Organizatorzy zakończyli spotkanie o godzinie 10:50.

 

 

ProtokóÅ‚ przedstawiÅ‚a:  Diana Widanka

ProtokóÅ‚ zatwierdzili:  Izabela Grudniewska  oraz  RafaÅ‚ Tokarski

 

DO KOŃCA LUTEGO 2015 ZOSTAŁ WYDŁUÅ»ONY TERMIN ZGŁASZANIA SOŁECTW DO UDZIAŁU W III TURNIEJU SOŁECTW. ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SWOICH POMYSŁÓW NA KONKURENCJE SPORTOWO - REKREACYJNE, KTÓRE BĘDÄ„ ROZGRYWANE PODCZAS TRZECH FESTYNÓW (na propozycje czekamy do 28.02.2015).

Liczba wyświetleń: 1117