Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stegna z dnia 10 lutego 2015 r. Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 13 ust.1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

 

1)zadanie nr 1: „Prowadzenie drużyn piÅ‚karskich „WisÅ‚a” Drewnica w okresie od 9.03.2015 r. do 31.12.2015 r.”

2)zadanie nr 2: „Prowadzenie drużyn piÅ‚karskich „UKS MORZE” Stegna wraz z utrzymaniem stadionu sportowego w miejscowoÅ›ci Stegna w okresie od 9.03.2015 r. do 31.12.2015 r.”

3) zadanie nr 3: „Prowadzenie drużyn piÅ‚karskich „Czarnych PrzemysÅ‚aw” wraz z utrzymaniem boiska gminnego w miejscowoÅ›ci PrzemysÅ‚aw w okresie od 9.03.2015 r. do 31.12.2015 r.”

 

Gmina Stegna na realizacjÄ™ zadania nr 1 przeznaczy kwotÄ™ 6.000,00 zÅ‚. (sÅ‚ownie: sześć tysiÄ™cy  00/100 zÅ‚. ), zaÅ› na realizacjÄ™ zadaÅ„ nr 2 i 3 przeznaczy kwotÄ™ po 16.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) w tym 8.000,00 zÅ‚ na utrzymanie boiska i 8.000,00 zÅ‚ na prowadzenie drużyn piÅ‚karskich. Dotacja zostanie przyznana na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania zawartej z oferentem, którego oferta zostaÅ‚ wybrana. Dotacja zostanie wypÅ‚acona w 2 transzach: I transza w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, II transza w terminie do 31.08.2015 r. Gmina Stegna zastrzega, że Oferent może przeznaczyć na dofinansowanie seniorskich drużyn piÅ‚karskich do 20% z kwoty otrzymanej na prowadzenie drużyn piÅ‚karskich.

Oferty należy skÅ‚adać w kopercie opisanej, którego zadania dotyczy i zamkniÄ™tej wraz z wymaganymi zaÅ‚Ä…cznikami w Sekretariacie UrzÄ™du Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34 (pok. nr 16 - I piÄ™tro) w terminie 21 dni od dnia ogÅ‚oszenia konkursu, tj. do 3.03.2015 r. do godz. 15:00.

UWAGA !

Oferty należy składać na nowym formularzu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadnia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).

 

Oferty mogÄ… skÅ‚adać organizacje pozarzÄ…dowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i wolontariacie, jeÅ›li ich cele statutowe obejmujÄ… prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci w sferach objÄ™tych konkursem.

 

Oferta powinna zawierać w szczególnoÅ›ci:

 1. szczegóÅ‚owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulacjÄ™ przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z uwzglÄ™dnieniem wszystkich dziaÅ‚aÅ„ objÄ™tych zadaniem;
 4. informacjÄ™ o wczeÅ›niejszej dziaÅ‚alnoÅ›ci organizacji pozarzÄ…dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 skÅ‚adajÄ…cych ofertÄ™ w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informacjÄ™ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajÄ…cych wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokoÅ›ci Å›rodków finansowych na realizacjÄ™ danego zadania pochodzÄ…cych z innych źródeÅ‚;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:

 1. prawidÅ‚owo i kompletnie wypeÅ‚niony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli;
 2. aktualny odpis potwierdzajÄ…cy wpis do wÅ‚aÅ›ciwej ewidencji lub rejestru dotyczÄ…cy statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego dziaÅ‚alnoÅ›ci wraz z wykazem osób wchodzÄ…cych do wÅ‚adz organizacji pozarzÄ…dowej ubiegajÄ…cej siÄ™ o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiÄ…ce od daty wystawienia);
 3. sprawozdanie merytoryczne z dziaÅ‚alnoÅ›ci (zgodnie z zakresem dziaÅ‚alnoÅ›ci okreÅ›lonym w art.4 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegÅ‚y, lub - w przypadku krótszej dziaÅ‚alnoÅ›ci - za okres od dnia rejestracji do dnia zÅ‚ożenia oferty; 

Pouczenie:
Przez sprawozdanie merytoryczne rozumie siÄ™ sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci organizacji pozarzÄ…dowej za rok ubiegÅ‚y np. od 01.01-31.12.2014 r. uwzglÄ™dniajÄ…cy realizacjÄ™ celów statutowych, podejmowanych dziaÅ‚aÅ„ lub inicjatyw nie tylko zwiÄ…zanych z realizowanym zadaniem publicznym dofinansowanym lub sfinansowanym przez jednostkÄ™ samorzÄ…du terytorialnego. Sprawozdanie merytoryczne nie jest sprawozdaniem koÅ„cowym z wykonania zadania publicznego sporzÄ…dzonym na formularzu zgodnym z RozporzÄ…dzeniem Ministra Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczÄ…cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.03.2015 r. w Urzędzie Gminy Stegna przy ul. Gdańska 34.

 

Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Stegna po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzglÄ™dnione zostanÄ… w szczególnoÅ›ci nastÄ™pujÄ…ce kryteria:

 1. ocena możliwoÅ›ci realizacji zadania publicznego przez organizacjÄ™ pozarzÄ…dowÄ… lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocena przedstawionej kalkulacjÄ™ kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena proponowanej jakoÅ›ci wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarzÄ…dowa lub podmioty okreÅ›lone w art. 3 ust. 3 bÄ™dÄ… realizować zadanie publiczne;
 4. uwzglÄ™dnienie planowanych przez organizacjÄ™ pozarzÄ…dowÄ… lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkÅ‚ad rzeczowy, osobowy, w tym Å›wiadczenia wolontariuszy i pracÄ™ spoÅ‚ecznÄ… czÅ‚onków;
 5.  uwzglÄ™dnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadaÅ„ publicznych w przypadku organizacji pozarzÄ…dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowaÅ‚y zlecone zadania publiczne, biorÄ…c pod uwagÄ™ rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel Å›rodków.

 

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać osobiÅ›cie w Informacji Turystycznej w Stegnie przy ul. GdaÅ„ska 60 oraz telefonicznie: 055 247-86-92 lub 885 918 171 .

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Stegna.

 

Wójt Gminy Stegna

/-/ Ewa DÄ…bska

Stegna, dnia 10 luty 2015 r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wzór umowy 2015-02-10 14:07:04 Tokarski RafaÅ‚
załącznik RozporzÄ…dzenie ws wzoru ofert ... wersja .doc 2015-02-10 11:38:14 Tokarski RafaÅ‚
załącznik RozporzÄ…dzenie ws wzoru ofert ... wersja .pdf 2015-02-10 11:37:48 Tokarski RafaÅ‚
Liczba wyświetleń: 957