Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stegna z dnia 10 lutego 2015 r. Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 13 ust.1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

 

1)zadanie nr 1: „Prowadzenie drużyn piłkarskich „Wisła” Drewnica w okresie od 9.03.2015 r. do 31.12.2015 r.”

2)zadanie nr 2: „Prowadzenie drużyn piłkarskich „UKS MORZE” Stegna wraz z utrzymaniem stadionu sportowego w miejscowości Stegna w okresie od 9.03.2015 r. do 31.12.2015 r.”

3) zadanie nr 3: „Prowadzenie drużyn piłkarskich „Czarnych Przemysław” wraz z utrzymaniem boiska gminnego w miejscowości Przemysław w okresie od 9.03.2015 r. do 31.12.2015 r.”

 

Gmina Stegna na realizację zadania nr 1 przeznaczy kwotę 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy  00/100 zł. ), zaś na realizację zadań nr 2 i 3 przeznaczy kwotę po 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w tym 8.000,00 zł na utrzymanie boiska i 8.000,00 zł na prowadzenie drużyn piłkarskich. Dotacja zostanie przyznana na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania zawartej z oferentem, którego oferta został wybrana. Dotacja zostanie wypłacona w 2 transzach: I transza w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, II transza w terminie do 31.08.2015 r. Gmina Stegna zastrzega, że Oferent może przeznaczyć na dofinansowanie seniorskich drużyn piłkarskich do 20% z kwoty otrzymanej na prowadzenie drużyn piłkarskich.

Oferty należy składać w kopercie opisanej, którego zadania dotyczy i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Stegna, ul. Gdańska 34 (pok. nr 16 - I piętro) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 3.03.2015 r. do godz. 15:00.

UWAGA !

Oferty należy składać na nowym formularzu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadnia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).

 

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wszystkich działań objętych zadaniem;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:

 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty; 

Pouczenie:
Przez sprawozdanie merytoryczne rozumie się sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowej za rok ubiegły np. od 01.01-31.12.2014 r. uwzględniający realizację celów statutowych, podejmowanych działań lub inicjatyw nie tylko związanych z realizowanym zadaniem publicznym dofinansowanym lub sfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie merytoryczne nie jest sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego sporządzonym na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.03.2015 r. w Urzędzie Gminy Stegna przy ul. Gdańska 34.

 

Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Stegna po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnione zostaną w szczególności następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocena przedstawionej kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnienie planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 5.  uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać osobiście w Informacji Turystycznej w Stegnie przy ul. Gdańska 60 oraz telefonicznie: 055 247-86-92 lub 885 918 171 .

Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Stegna.

 

Wójt Gminy Stegna

/-/ Ewa Dąbska

Stegna, dnia 10 luty 2015 r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wzór umowy 2015-02-10 14:07:04 Tokarski Rafał
załącznik Rozporządzenie ws wzoru ofert ... wersja .doc 2015-02-10 11:38:14 Tokarski Rafał
załącznik Rozporządzenie ws wzoru ofert ... wersja .pdf 2015-02-10 11:37:48 Tokarski Rafał
Liczba wyświetleń: 889