Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Apel Komendanta Straży Gminnej w Stegnie do Sołtysów Drukuj Stworz PDF

W trosce o poprawÄ™ Å‚adu i porzÄ…dku publicznego oraz wizerunku Gminy Stegna Komendant Straży Gminnej w Stegnie zwraca siÄ™ z apelem do soÅ‚tysów o podjÄ™cie odpowiednich inicjatyw spoÅ‚ecznych w podlegÅ‚ych im soÅ‚ectwach w niżej omówionych kwestiach.

  I

Utrzymanie Å‚adu i porzÄ…dku w obrÄ™bie posesji jest obowiÄ…zkiem wynikajÄ…cym z Regulaminu utrzymania czystoÅ›ci i porzÄ…dku na terenie gminy Stegna UchwaÅ‚a Nr XL/381/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., Ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach oraz art. 117 Kodeksu WykroczeÅ„. Realizacja tego obowiÄ…zku dotyczy wÅ‚aÅ›cicieli administratorów i użytkowników posesji i powinna wynikać z oczywistej dbaÅ‚oÅ›ci o czystość estetykÄ™ przekÅ‚adajÄ…cÄ… siÄ™ na wizerunek gminy a co za tym idzie na ich mieszkaÅ„ców. To nam mieszkaÅ„com tej gminy najbardziej zależy na tym, aby naturalnÄ… wynikajÄ…cÄ… z poÅ‚ożenia i warunków przyrodniczych atrakcyjność nie psuÅ‚y obrazy zaniedbanych posesji i zaÅ›mieconego Å›rodowiska. Dodać jednak należy, że jest to również ustawowy obowiÄ…zek i nie stosowanie siÄ™ do tego obowiÄ…zku skutkuje odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w postaci kary grzywny.

II

Umieszczenie w odpowiednim miejscu i utrzymanie w należytym stanie tabliczki z numerem porzÄ…dkowym posesji. NiezrozumiaÅ‚y jest fakt czÄ™stego ignorowania tego obowiÄ…zku przez wÅ‚aÅ›cicieli, administratorów i użytkowników posesji zważywszy na fakt, że to w najlepiej pojÄ™tym interesie mieszkaÅ„ców jest możliwość jak najszybszego zlokalizowania dziÄ™ki widocznemu numerowi konkretnej posesji np. w sytuacji wymagajÄ…cej szybkiej interwencji sÅ‚użb ratowniczych, pogotowia czy sÅ‚użb porzÄ…dkowych. W nagÅ‚ej sytuacji choroby, wypadku, pożaru czy innej, gdy zagrożone jest życie, zdrowie czy mienie liczy siÄ™ każda minuta od wezwania do skutecznego dotarcia pomocy. Brak oznakowania utrudnia pracÄ™ również listonoszom, kurierom oraz pracownikom firm zajmujÄ…cym siÄ™ wywozem Å›mieci. Podobnie jak w problematyce poruszanej w punkcie I jest to również obowiÄ…zek ustawowy wynikajÄ…cy z przepisu art. 64 Kodeksu WykroczeÅ„ o umieszczeniu i utrzymaniu w należytym stanie oraz podÅ›wietleniu po zmierzchu tabliczki z numerem posesji a jego nieprzestrzeganie zagrożone karÄ… grzywny.

 

III

NastÄ™pny problem, na który pragnÄ™ zwrócić szczególnÄ… uwagÄ™ jest niewÅ‚aÅ›ciwe i niedostateczne sprawowanie nadzoru nad psami przez wÅ‚aÅ›cicieli i opiekunów. We wszystkich miejscowoÅ›ciach w gminie Stegna problem ten wystÄ™pujÄ™ w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu. Skutkuje on czÄ™sto niepożądanymi zdarzeniami z udziaÅ‚em psów. Przypominam za wszystkie skutki zachowania psa ponosi odpowiedzialność wÅ‚aÅ›ciciel lub opiekun. Odpowiedzialność ta czÄ™sto daleko wykracza poza karÄ™ grzywny wynikajÄ…cÄ… z art. 77 Kodeksu WykroczeÅ„, tj. „Kto nie zachowuje zwykÅ‚ych lub nakazanych Å›rodków przy trzymaniu zwierzÄ™cia”. W przypadku pogryzienia przez psa, kolizji czy wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez psa, wyrzÄ…dzenia szkody na mieniu itp. wÅ‚aÅ›ciciel lub opiekun odpowiada również finansowo a nawet karnie za skutki takich zdarzeÅ„. Z doÅ›wiadczenia wiem, że wymiar finansowy tej odpowiedzialnoÅ›ci może być bardzo wysoki. Kolejnym problem wynikajÄ…cym z nieprzestrzegania obowiÄ…zków przez wÅ‚aÅ›cicieli psów jest duże utrudnienie w identyfikacji psów faktycznie bezpaÅ„skich, które powinny trafić do schroniska. Zjawisko faktycznie bezpaÅ„skich psów wystÄ™puje niestety stale (podrzucanie, po sezonowe zostawianie czy psy, które przybÅ‚Ä…kaÅ‚y siÄ™ z sÄ…siedniej gminy) i obowiÄ…zkiem UrzÄ™du Gminy jest zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierzÄ…t. Na konkretne zgÅ‚oszenie z UrzÄ™du Gminy Stegna pracownicy schroniska zabierajÄ… takie psy do schroniska. ZwiÄ…zane jest to z dużymi kosztami, dlatego tak bardzo istotna jest jak najdokÅ‚adniejsza identyfikacji czy pies w danym przypadku jest bezpaÅ„ski. Stosowane w tym przypadku procedury wypracowane przez Straż Gminna oraz odpowiedzialnego pracownika UrzÄ™du Gminy w Stegnie ograniczajÄ… do minimum możliwość pomyÅ‚ki.

 

KoÅ„czÄ…c ponawiam proÅ›bÄ™ o upublicznienie przedstawionych informacji przy wszelkich możliwych okazjach na spotkaniach mieszkaÅ„ców z soÅ‚tysami, za co z góry dziÄ™kujÄ™.

 

Komendant Straży Gminnej w Stegnie
/-/ Sylwester Rutkowski

Liczba wyświetleń: 1006