Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZAŁATWIANIA SPRAW W ZAKRESIE REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH Drukuj Stworz PDF

Informujemy, że w dniu 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany te docelowo mają być dla klientów korzystne, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Realizacja zadań w powyższym zakresie odbywać się będzie w nowym systemie informatycznym tj. Systemie Rejestrów Państwowych, którego sprawność działania zostanie oceniona w trakcie codziennej obsługi.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie  funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Gminy w Stegnie.
Poniżej wymieniamy najważniejsze ze zmian, które dotyczą załatwiania spraw w w/w zakresie:
 
Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego
-w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa,
- termin realizacji wniosku o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego  znajdujących się w innym USC został określony na 10 dni,
- realizacja wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg znajdujących się w USC Stegna odbywać się będzie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,
-zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.
 
Dowody osobiste:
- możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
- w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
- możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą,
- ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
- obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
- brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym, do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego.
 
Ewidencja ludności:
- możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.
Liczba wyświetleń: 803