Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZAŁATWIANIA SPRAW W ZAKRESIE REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH Drukuj Stworz PDF

Informujemy, że w dniu 1 marca 2015 r. weszÅ‚y w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludnoÅ›ci. WprowadzajÄ… one zmiany, które docelowo majÄ… uÅ‚atwić mieszkaÅ„com zaÅ‚atwianie spraw w urzÄ™dzie. Zmiany te docelowo majÄ… być dla klientów korzystne, ale w poczÄ…tkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiÄ…zaÅ„ czas zaÅ‚atwiania spraw może siÄ™ wydÅ‚użyć. Realizacja zadaÅ„ w powyższym zakresie odbywać siÄ™ bÄ™dzie w nowym systemie informatycznym tj. Systemie Rejestrów PaÅ„stwowych, którego sprawność dziaÅ‚ania zostanie oceniona w trakcie codziennej obsÅ‚ugi.
W zwiÄ…zku z powyższym prosimy mieszkaÅ„ców o wyrozumiaÅ‚ość w tym trudnym, pierwszym okresie  funkcjonowania nowych rozwiÄ…zaÅ„. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy starannoÅ›ci dla najlepszej realizacji nowych zadaÅ„ leżących po stronie UrzÄ™du Gminy w Stegnie.
Poniżej wymieniamy najważniejsze ze zmian, które dotyczÄ… zaÅ‚atwiania spraw w w/w zakresie:
 
Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego
-w nowej ustawie okreÅ›lono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać bÄ™dzie można w każdym urzÄ™dzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastÄ…piÅ‚o urodzenie, zgon czy zawarcie małżeÅ„stwa,
- termin realizacji wniosku o wydanie odpisu z ksiÄ…g stanu cywilnego  znajdujÄ…cych siÄ™ w innym USC zostaÅ‚ okreÅ›lony na 10 dni,
- realizacja wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg znajdujących się w USC Stegna odbywać się będzie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,
-zawarcie zwiÄ…zku małżeÅ„skiego poza urzÄ™dem stanu cywilnego: ustawodawca rozszerzyÅ‚ możliwość zawarcia zwiÄ…zku małżeÅ„skiego poza urzÄ™dem stanu cywilnego. Dotyczyć to bÄ™dzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolnoÅ›ci, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeÅ„stwa zapewniajÄ…ce zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeÅ„stwa osób obecnych na uroczystoÅ›ci.
 
Dowody osobiste:
- możliwość zÅ‚ożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzÄ™dzie miasta/gminy w Polsce,
- w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
- możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą,
- ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
- obowiÄ…zek dostarczania przez wnioskodawcÄ™ dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, zostaÅ‚ ograniczony wyÅ‚Ä…cznie do przypadku niezgodnoÅ›ci danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejÄ…cymi w posiadanych przez organ rejestrach,
- brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym, do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego.
 
Ewidencja ludności:
- możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.
Liczba wyświetleń: 924