Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mikoszewo i Jantar Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mikoszewo i Jantar

 

Lp. Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Wysokość wadium Plan zagospodarowania przestrzennego
1. Łąkowa 44/1 0,049 ha Mikoszewo 47471 62.475,00 zł 9.400,00 zł Teren zabudowy mieszkaniowej, działka nieuzbrojona
2. Gdańska vis a vis starej szkoły 434/2 0,0746 ha Jantar 66408 109.528,00 zł 16.500,00 zł Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usługową, działka nieuzbrojona
3. Strona południowa ul. Gdańskiej 441/1 0,1681 ha Jantar GD2M/00039789/2 290.863,00 zł 43.500,00 zł Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona
4. Strona poÅ‚udniowa ul. GdaÅ„skiej 441/2 0,1731 ha Jantar GD2M/00039789/2 299.515,00 zÅ‚ 45.000,00 zÅ‚ Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usÅ‚ug, dziaÅ‚ka nieuzbrojona
5. Strona południowo ul. Gdańskiej 441/3 0,1794 ha Jantar GD2M/00039789/2 310.416,00 zł 47.000,00 zł Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona
6. Strona południowo ul. Gdańskiej 441/4 0,1840 ha Jantar GD2M/00039789/2 318.375,00 zł 48.000,00 zł Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

 

 

            Przetarg obÄ™dzie siÄ™ w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna w dniu 9 sierpnia 2011r. o godz. 11.00, pokój nr 1.

NieruchomoÅ›ci stanowiÄ…ce przedmiot przetargu sÄ… wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Gminy Stegna, nie sÄ… obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporzÄ…dzaniu nimi.

Wadium należy wpÅ‚acać przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 Bank SpóÅ‚dzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2011r. wymagana kwota znajdowaÅ‚a siÄ™ na koncie UrzÄ™du Gminy w Stegnie.

 

Osoba uczestniczÄ…ca w przetargu musi okazać dowód wpÅ‚aty  oraz dowód tożsamoÅ›ci, a osoba reprezentujÄ…ca w przetargu osobÄ™ prawnÄ… musi okazać siÄ™ dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Do ceny nieruchomoÅ›ci gruntowej osiÄ…gniÄ™tej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoÅ›ci 23% zgodnie z ustawÄ… „o podatku od towarów i usÅ‚ug„ z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm. )

Wadium wpÅ‚acone przez uczestnika, który przetarg wygraÅ‚, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciÄ…gu trzech dni od daty zamkniÄ™cia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomoÅ›ci wraz z podatkiem VAT podlega zapÅ‚acie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciÄ…gu 21 dni od rozstrzygniÄ™cia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoÅ›ci nie stawi siÄ™ bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedajÄ…cy może odstÄ…pić od zawarcia umowy, a wpÅ‚acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokoÅ›ci postÄ…pienia decydujÄ… uczestnicy przetargu, z tym że postÄ…pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoÅ‚awczej. 

 

            Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÅ›nia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowaÅ„ na zbycie nieruchomoÅ›ci ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.

 

            Informuje siÄ™, ze organizator przetargu może odwoÅ‚ać ogÅ‚oszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczÄ™cia, informujÄ…c o tym niezwÅ‚ocznie w formie ogÅ‚oszenia na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ i na oficjalnej stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna stegna.pl oraz informujÄ…c uczestników przetargu.

Liczba wyświetleń: 883