Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu Drukuj Stworz PDF

              

Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:


1.    Rozbudowa Å›wietlicy wiejskiej "Jantarowa PrzystaÅ„"
Rozbudowa polega na dobudowie od strony póÅ‚nocnej, przed istniejÄ…cÄ… częściÄ… Å›wietlicy wiejskiej, pomieszczeÅ„ biblioteki, kotÅ‚owni, komunikacji oraz wÄ™zÅ‚ów sanitarnych, oraz przykrycie caÅ‚oÅ›ci obiektu dachem dwuspadowym. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji w budynku, a jedynie rozszerzenie funkcji Å›wietlicy wiejskiej o nowÄ… funkcjÄ™, jakÄ… jest biblioteka. Projektowana kotÅ‚ownia oraz przewidziana termomodernizacja zapewni obiektowi możliwość caÅ‚orocznego funkcjonowania. Zagospodarowanie (rewitalizacja) terenu wokóÅ‚ obiektu poprzez makroniwelacjÄ™ (nawiezienie i wyrównanie ziemi), budowÄ™ miejsc parkingowych, wyznaczenie ciÄ…gów pieszych z kostki granitowej, ogrodzenie terenu, montaż dwóch pomostów: dwupoziomowego z którego możliwe jest zejÅ›cie do wody  oraz pÅ‚ywajÄ…cego, montaż. elementów maÅ‚ej architektury (wyposażenie w wiatÄ™ biesiadnÄ…, Å‚awki parkowe oraz Å›mietniki)

2.    Zagospodarowanie terenu wokóÅ‚ Å›wietlicy wraz ze stawem w formy architektoniczne

Zagospodarowanie dziaÅ‚ki nr 516 (Jantar, Gmina Stegna), obejmuje rozbiórkÄ™ istniejÄ…cych, zdegradowanych elementów maÅ‚ej architektury, niwelacjÄ™ terenu, budowÄ™ chodników oraz parkingu, organizacjÄ™ placu zabaw o powierzchni 313 m², organizacjÄ™ terenów zielonych, dostarczenie i montaż elementów maÅ‚ej architektury (Å‚awki, kosze na Å›mieci, wiaty rodzinnej), budowÄ™ pomostu.  
 

Wartość projektu Wnioskowana kwota dofinansowania
1 759 986,09 zł 1 000 000, 00 zł

W dniu  26.11.2012r zostaÅ‚ ogÅ‚oszony przetarg na roboty budowlane, 12.12.2012r. nastÄ…piÅ‚o otwarcie ofert. CaÅ‚kowity koszt realizacji projektu (po procedurze przetargowej), bÄ™dzie wynosiÅ‚:

Wartość projektu: 1 300 000,00 zł

Liczba wyświetleń: 1848