Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rezerwat "Mewia Łacha" Drukuj Stworz PDF

Rezerwat faunistyczny ptaków (ornitologiczny) „Mewia Łacha”


Rezerwat ten częściowo znajduje siÄ™ w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja WiÅ›lana”. Obejmuje stożek ujÅ›ciowy WisÅ‚y, stanowiÄ…cy mÅ‚odÄ… formÄ™ geomorfologicznÄ…, stworzonÄ… przez czÅ‚owieka. W 1895 r. wykonano przekop WisÅ‚y w miejscu dawnego jej koryta (PrzemysÅ‚awki), zanikÅ‚ego w Å›redniowieczu, aby zapobiec licznym powodziom na Å»uÅ‚awach. Podczas prac stworzone zostaÅ‚y warunki, umożliwiajÄ…ce kolonizacjÄ™ tego obszaru przez gatunki dotychczas tu nie wystÄ™pujÄ…ce.

 

Miejsce to wkrótce staÅ‚o siÄ™ rajem dla ptactwa wodno-bÅ‚otnego. Piaszczysta plaża i zaciszne zagÅ‚Ä™bienia na wydmach oraz (niedostÄ™pne dla ludzi) piaszczyste Å‚achy formujÄ…ce siÄ™ na przedÅ‚użeniu osi nurtu WisÅ‚y to doskonaÅ‚e miejsca, na których ptaki znalazÅ‚y bezpieczne schronienie podczas lÄ™gów i wÄ™drówek.

 

Na podstawie ZarzÄ…dzenia Ministra Ochrony Åšrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÅ›nictwa z dnia 09.10.1991 r. utworzono tu rezerwat „Mewia Łacha” o powierzchni przyjÄ™tej jako 150,46 ha. Jest to jednak wielkość umowna, gdyż powierzchnia Å‚ach corocznie siÄ™ zmienia („Mewia Łacha” jest jedynym w Polsce rezerwatem o nieustabilizowanej wielkoÅ›ci). Terenem zarzÄ…dza UrzÄ…d Morski w Gdyni, a nadzór nad zabiegami ochronnymi peÅ‚ni Regionalna Dyrekcja Ochrony Åšrodowiska w GdaÅ„sku.

 

Celem ochrony sÄ… kolonie lÄ™gowe rzadkich gatunków rybitw, miejsc lÄ™gowych, odpoczynku i żerowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych oraz ochrona dynamiki procesów akumulacyjnych stożka ujÅ›ciowego WisÅ‚y. W skÅ‚ad rezerwatu wchodzÄ… również wynurzajÄ…ce siÄ™ okresowo u ujÅ›cia WisÅ‚y piaszczyste Å‚awice. Wschodnia część rezerwatu o powierzchni przyjÄ™tej za 131,55 ha znajduje siÄ™ w strefie ochronnej Parku Krajobrazowego „Mierzeja WiÅ›lana”.

 

Teren rezerwatu stanowi miejsce gniazdowania gatunków tworzÄ…cych unikalny zespóÅ‚ awifauny strefy plaży i wydm, w którym szczególnie cenna jest kolonia rybitw o skÅ‚adzie gatunkowym nie spotykanym nigdzie indziej na terenie Polski, ze wzglÄ™du na wystÄ™powanie tu takich gatunków rybitw, jak: biaÅ‚oczelna (Sterna albifrons), rzeczna (S. hirundo), czubata (S. sandvicensis) i popielata (S. paradisea). Dwa ostatnie gatunki oraz sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) majÄ… tu swoje jedyne gniazdowiska w Polsce. Dla 3 gat. nielÄ™gowych ujÅ›cie WisÅ‚y jest jedynym stanowiskiem stwierdzenia w Polsce. SÄ… to: sieweczka mongolska (Charadrius mongolus), pijawnik (Pluvianus aegyptius) i Å›wistunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi). Regularnie pojawia siÄ™ ostrygojad (Hematopus ostralegus).

 

Teren rezerwatu zostaÅ‚ uznany za ostojÄ™ ptaków o randze europejskiej, jako ważne miejsce odpoczynku ptaków siewkowatych w czasie jesiennej wÄ™drówki oraz miejsce znacznych koncentracji ptaków wodnych w okresie wÄ™drówek i zimowania. W rezerwacie wystÄ™puje prawie 220 gatunków ptaków. Co najmniej 50 z nich to gatunki lÄ™gowe. Atrakcyjność tego obszaru dla ptaków, zwÅ‚aszcza w okresie lÄ™gowym, zależy przede wszystkim od aktualnego ukÅ‚adu mierzejek i Å‚ach. Liczebność i skÅ‚ad lÄ™gowy awifauny zmienia siÄ™ tu z sezonu na sezon. Dla wielu rzadkich w Polsce gatunków ptaków wodno-bÅ‚otnych rezerwat jest atrakcyjny przez caÅ‚y rok. Stanowi miejsce odpoczynku i żerowania dla tysiÄ™cy osobników. Obserwowano tu np. wielotysiÄ™czne koncentracje migrujÄ…cych kaczek morskich.

 

Rezerwat „Mewia Łacha” poza bogatÄ… awifaunÄ… jest też miejscem wystÄ™powania szeregu innych zwierzÄ…t. SpoÅ›ród krÄ™gowców bytuje tu m.in. wydra (Lutra lutra) i bóbr europejski (Castor fiber), spotykano również fokÄ™ szarÄ… (Halichoerus grypus) i fokÄ™ pospolitÄ… (Phoca vitulina). Jeziorko Mikoszewskie, utworzone przez odciÄ™cie fragmentu stożka napÅ‚ywowego WisÅ‚y stanowi miejsce rozrodu pÅ‚azów. UjÅ›cie WisÅ‚y jest również udokumentowanym stanowiskiem bardzo rzadkiego w Polsce skorupiaka – zmieraczka zalewowego (Orchestia cavimana).

 

Jednak należy pamiÄ™tać, że rezerwat „Mewia Łacha” to nie tylko ptaki – jego ogromnym walorem jest również bogactwo florystyczne. WystÄ™puje tu ponad 450 gatunków roÅ›lin naczyniowych, spoÅ›ród których 17 gatunków podlega ochronie, a 70 to gatunki uznane za rzadkie i zagrożone wymarciem w Regionie GdaÅ„skim lub w Polsce. Najcenniejszym przedstawicielem flory rezerwatu jest gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej i chroniony w ramach programu Natury 2000, endemit wybrzeży poÅ‚udniowego BaÅ‚tyku – lnica wonna (Linaria odora), reprezentowany na kilku stanowiskach w rejonie plaży, przedwydmia, wydmy biaÅ‚ej i wydmy szarej. WystÄ™puje tu również coraz rzadszy na polskim wybrzeżu mikoÅ‚ajek nadmorski (Eryngium maritimum). InteresujÄ…ca jest również mykoflora – oprócz pospolitych gatunków grzybów kapeluszowych trafia siÄ™ tu np. Å›ciÅ›le chroniony sromotnik fioÅ‚kowy (Phallus hadriani).


1

2

3

5

 

źródÅ‚o:http://parkmierzeja.pl/formy-ochrony-3/rezerwaty-przyrody-6/rezerwat-mewia-lacha/

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Informator 2015-04-23 14:06:47 Charkiewicz Ewelina
załącznik ZarzÄ…dzenie 2015-04-23 14:04:56 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1454