Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko        ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 26 marca 2015 r. Wójt Gminy Stegna informuję  o rozpoczęciu konsultacji społecznych nt.: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stegna”.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią powyższego dokumentu w tut. Urzędzie Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 7,  w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do środy od.7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 16.00 oraz w piątki od 7.00 do 14.00, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna www.stegna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w  nieprzekraczalnym  terminie tj. od dnia 07.05.2015 r. do dnia 21.05.2015 r. w następujący sposób : 

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stegna, ul. Gdańska 34,  82-103 Stegna,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: gmina@stegna.pl
  • ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stegna pok. Nr 7

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stegna.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)  uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwagi i wnioski wniesione po dniu 21 maja 2015 roku  pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik PGN dla GOM 2015-05-07 08:11:08 Charkiewicz Ewelina
załącznik PGN dla Gminy Stegna 2015-05-07 08:09:38 Charkiewicz Ewelina
załącznik Formularz do uwag 2015-05-07 08:08:51 Charkiewicz Ewelina
załącznik Ogłoszenie 2015-05-07 08:08:29 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 725