Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

III TURNIEJ SOŁECTW GMINY STEGNA - Festyn w Chełmku-Osadzie. Wykaz konkurencji Drukuj Stworz PDF

FESTYN W CHEŁMKU – OSADZIE, 06 czerwca 2015 – start godz.12:00
( Drużyny muszą się stawić do godz. 11:30 w celu złożenia kart zgłoszeniowych zgodnie z Regulaminem III TS)

Lp. Nazwa konkurencji / zasady punktacji SzczegóÅ‚owy opis / zasady
1

PrzeciÄ…ganie liny  /

Mecze bÄ™dÄ… rozgrywane systemem każdy z każdym do pierwszego zwyciÄ™stwa. Jeden mecz trwa maksymalnie 1 min. W przypadku braku rozstrzygniÄ™cia sÄ™dzia ogÅ‚asza remis. Drużyna zwyciężajÄ…ca otrzymuje 1 pkt., przy remisie 0.5 pkt. przegrana 0 pkt. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS. Kolejność rozgrywanych meczy bÄ™dzie ustalona wg harmonogramu, który bÄ™dzie dostÄ™pny w dniu zawodów.

Ilość osób: 5 (bez wzglÄ™du na wiek; minimum 2 kobiety;)

Naprzeciwko siebie stajÄ… dwie drużyny i na sygnaÅ‚ sÄ™dziego (gwizdek) przeciÄ…gajÄ… linÄ™. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przeciÄ…gnie znacznik (punkt oznaczony szarfÄ…) za granicÄ™ swojej strefy wyznaczonÄ… liniÄ… na podÅ‚ożu. Å»adnemu zawodnikowi nie wolno chwytać liny na odcinku miÄ™dzy skrajnymi tasiemkami (bÄ…dź odpowiadajÄ…cymi oznaczeniami). Przy rozpoczÄ™ciu każdego przeciÄ…gania pierwszy ciÄ…gnÄ…cy zawodnik powinien trzymać linÄ™ możliwie jak najbliżej skrajnej tasiemki (bÄ…dź odpowiadajÄ…cego oznaczenia). Lina nie może mieć żadnych wÄ™zÅ‚ów, ani pÄ™tli, nie może być również obwiÄ…zywana wokóÅ‚ jakiekolwiek części ciaÅ‚a któregokolwiek z zawodników. Krzyżowanie siÄ™ liny ze sobÄ… jest uznawane za pÄ™tlÄ™. Przy rozpoczÄ™ciu każdego przeciÄ…gania lina powinna być napiÄ™ta tak, by Å›rodkowa tasiemka (bÄ…dź odpowiadajÄ…ce oznaczenie) znajdowaÅ‚a siÄ™ nad Å›rodkowÄ… liniÄ… podÅ‚oża. Z wyjÄ…tkiem zawodnika kotwiczÄ…cego, każdy z zawodników przy starcie powinien trzymać linÄ™ oburÄ…cz goÅ‚ymi rÄ™kami zwyczajnym chwytem tj. dÅ‚onie zwrócone ku górze, a lina przechodzi miÄ™dzy tuÅ‚owiem a ramieniem zawodnika. Chwyt zawodnika kotwiczÄ…cego okreÅ›lony jest w nastÄ™pnym punkcie. Każdy inny chwyt, który uniemożliwia swobodny ruch jest uznawany za blokowanie i jest naruszeniem przepisów. Stopy zawodnika nie powinny siÄ™ cofać za jego kolana i każdy zawodnik drużyny powinien znajdować siÄ™ w pozycji przeciÄ…gania przez caÅ‚y czas trwania pojedynku. Ostatni zawodnik (na koÅ„cu liny) jest nazywany zawodnikiem kotwiczÄ…cym. Lina powinna przechodzić przy boku jego ciaÅ‚a, przekÄ…tnie przez jego plecy i nad drugim ramieniem. PozostaÅ‚a część liny powinna być przeÅ‚ożona do tyÅ‚u pod pachÄ… zawodnika tak, aby koniec zwisaÅ‚ luźno. Zawodnik kotwiczÄ…cy powinien trzymać napiÄ™tÄ… część liny zwyczajnym uchwytem tj. dÅ‚onie zwrócone ku górze, obie rÄ™ce wyprostowane do przodu. Zawodnik kotwiczÄ…cy może trzymać linÄ™ poniżej poziomu pasa ochronnego i ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa nie bÄ™dzie to uznane za blokowanie.
2

Bieg w workach /

Biegi bÄ™dÄ… rozgrywane  na czas. W tym samym czasie bÄ™dÄ… rywalizowaÅ‚y dwie drużyny na równolegÅ‚ych torach. Kolejność startów bÄ™dzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS. 

Ilość osób: 3 (bez wzglÄ™du na pÅ‚eć; min. 1 dziecko)

Drużyny trzyosobowe. Każdy z uczestników musi przebiec wyznaczonÄ… trasÄ™. Liczony bÄ™dzie Å‚Ä…czny czas czÅ‚onków drużyny. KonkurencjÄ™ uznaje siÄ™ za zakoÅ„czonÄ… z chwilÄ…, gdy ostatni uczestnik przekroczy liniÄ™ mety. Pierwszy z zawodników staje na starcie i na sygnaÅ‚ sÄ™dziego zakÅ‚ada worek i  rozpoczyna wyÅ›cig pokonujÄ…c slalomem wyznaczonÄ… trasÄ™ pomiÄ™dzy pachoÅ‚kami na odcinku ok. 20m, na koÅ„cu którego czeka kolejna osoba z drużyny, której przekazuje worek. Druga osoba zakÅ‚ada worek i pokonuje tÄ™ samÄ… trasÄ™ w odwrotnÄ… stronÄ™ na liniÄ™ startu, gdzie czeka kolejna osoba, której przekazuje worek. Trzecia osoba zakÅ‚ada worek i skacze na liniÄ™ mety, którÄ… wyznacza linia zmiany 2 zawodnika. W przypadku uszkodzenia worka zostaje on niezwÅ‚ocznie zamieniony na nowy przy kolejnej zmianie. W przypadku potrÄ…cenia pachoÅ‚ka przez zawodnika, zawodnik ten zobligowany jest wrócić i ustawić pachoÅ‚ek na wyznaczonym miejscu. PachoÅ‚ki należy omijać, nie wolno ich przeskakiwać. Wygrywa drużyna, która ukoÅ„czy zawody w najkrótszym czasie.
3

Tęczowe oponki / Rzut do celu

Kolejność startów bÄ™dzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje ilość pkt. zdobytych przez poszczególne drużyny. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 2 osoby (bez wzglÄ™du na pÅ‚eć i wiek)

Za liniÄ… rzutu znajduje siÄ™ 10 kolorowych opon (każda ma innÄ… punktacjÄ™ od 1 do 10) w odlegÅ‚oÅ›ci ok. 5m. Każdy z zawodników ma 2 rzuty, które wykonuje piÅ‚kÄ… lekarskÄ… o masie 3kg. Sposób rzutu dowolny wykonywany z miejsca, stojÄ…c obunóż za linia rzutu. Po każdym rzucie sÄ™dzia notuje uzyskany wynik, a zawodnik bierze tÄ… samÄ… piÅ‚kÄ™ lekarskÄ… i wykonuje kolejne rzuty. Punkty zostanÄ… zaliczone, jeżeli piÅ‚ka lekarska zatrzyma siÄ™ wewnÄ…trz opony zgodnie z przysÅ‚ugujÄ…cÄ… jej punktacjÄ…. Jeżeli piÅ‚ka zatrzyma siÄ™ na oponach lub poza nimi za rzut zawodnik otrzymuje 0 pkt.
4

Ski tour / Sztafeta narciarska

Biegi bÄ™dÄ… rozgrywane  na czas. W tym samym czasie bÄ™dÄ… rywalizowaÅ‚y dwie drużyny na równolegÅ‚ych torach. Kolejność startów bÄ™dzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 4 osoby (bez wzglÄ™du na pÅ‚eć; min. dwoje dzieci)

Drużyna skÅ‚ada siÄ™ z dwóch par. Każda para musi przebiec wyznaczonÄ… trasÄ™ na nartach dwuosobowych. Liczony bÄ™dzie Å‚Ä…czny czas caÅ‚ej drużyny. KonkurencjÄ™ uznaje siÄ™ za zakoÅ„czonÄ… z chwilÄ…, gdy ostatnia para caÅ‚Ä… nartÄ… przekroczy liniÄ™ mety. Pierwsza para staje na starcie trzymajÄ…c narty w dÅ‚oniach. Na sygnaÅ‚ sÄ™dziego zakÅ‚ada narty i  rozpoczyna wyÅ›cig pokonujÄ…c slalomem wyznaczonÄ… trasÄ™ pomiÄ™dzy tyczkami na odcinku ok. 15m  do póÅ‚metka i wraca na start również pokonujÄ…c trasÄ™ slalomem, gdzie przekazuje narty kolejnej parze. Druga para pokonuje tÄ™ samÄ… trasÄ™ w ten sam sposób co pierwsza para. 
5

Bieg kelnerów

Biegi bÄ™dÄ… rozgrywane na czas. W tym samym czasie bÄ™dÄ… rywalizowaÅ‚y dwie drużyny na równolegÅ‚ych torach. Kolejność startów bÄ™dzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 3 osoby (bez wzglÄ™du na pÅ‚eć i wiek)

Drużyny trzyosobowe. Każdy z uczestników musi przebiec wyznaczonÄ… trasÄ™. Liczony bÄ™dzie Å‚Ä…czny czas czÅ‚onków drużyny. Pierwszy z zawodników staje na starcie trzymajÄ…c w dowolny sposób talerzyk, na sygnaÅ‚ sÄ™dziego biegnie do oddalonego o ok. 20m stolika, na którym znajduje siÄ™ pusty plastikowy kubek, oraz piÅ‚eczka do tenisa stoÅ‚owego. NapeÅ‚nia kubek wodÄ… z znajdujÄ…cego siÄ™ na Å›rodku wiadra, ukÅ‚ada napeÅ‚niony kubek oraz piÅ‚eczkÄ™ na talerzyku, który trzyma na otwartej dÅ‚oni ( dÅ‚oÅ„ należy trzymać w taki sposób, aby palce nie dotykaÅ‚y ani nie chwytaÅ‚y za krawÄ™dź talerzyka) i wraca na liniÄ™ startu pokonujÄ…c tor przeszkód w nastÄ™pujÄ…cy sposób: przejÅ›cie nad pÅ‚otkiem, slalom wokóÅ‚ pachoÅ‚ków, przejÅ›cie pod pÅ‚otkiem, przejÅ›cie po odwróconej Å‚aweczce gimnastycznej. Na linii startu odkÅ‚ada na stolik kubeczek z wodÄ… oraz piÅ‚eczkÄ™ i przekazuje talerzyk kolejnemu zawodnikowi, który pokonuje trasÄ™ w ten sam sposób. Kubeczki majÄ… wyznaczonÄ… liniÄ™, powyżej której muszÄ… być wypeÅ‚nione wodÄ…. W przypadku, gdy piÅ‚eczka spadnie z talerzyka zawodnik kÅ‚adzie piÅ‚eczkÄ™ z powrotem na talerzyk i musi wrócić na poczÄ…tek przeszkody, którÄ… pokonywaÅ‚ (np. przejść jeszcze raz pod lub nad pÅ‚otkiem; lub pokonać od poczÄ…tku slalom wokóÅ‚ pachoÅ‚ków; lub przejść od poczÄ…tku po Å‚aweczce). W przypadku, gdy zawodnikowi wyleje siÄ™ woda z kubeczka poniżej wyznaczonej linii, musi ponownie napeÅ‚nić kubek i pokonać jeszcze raz caÅ‚y tor przeszkód z zachowaniem wczeÅ›niejszych zasad. W przypadku, gdy zawodnik przewróci pÅ‚otek, pachoÅ‚ek lub spadnie z Å‚aweczki zanim przekroczy wyznaczonÄ… liniÄ™, musi pokonać przeszkodÄ™ jeszcze raz. Zawodnik w trakcie pokonywania przeszkód nie może przytrzymywać w żaden sposób talerzyka, piÅ‚eczki i kubeczka drugÄ… rÄ™kÄ… ani innÄ… częściÄ… ciaÅ‚a. Nie przestrzeganie ww. zapisu skutkuje ponownym przejÅ›ciem ostatniej przeszkody. KonkurencjÄ™ uznaje siÄ™ za zakoÅ„czonÄ… z chwilÄ…, gdy ostatni uczestnik przekroczy liniÄ™ mety i ustawi na stoliku kubek napeÅ‚niony w prawidÅ‚owy sposób wodÄ… oraz piÅ‚eczkÄ™ (na stoliku wszystkie kubki muszÄ… być napeÅ‚nione w prawidÅ‚owy sposób i piÅ‚eczki muszÄ… znajdować siÄ™ w wyznaczonym miejscu tj. wewnÄ…trz ringo). Jeżeli przed zakoÅ„czeniem konkurencji przez ostatniego zawodnika, ze stojÄ…cych na stoliku kubkach zostanie wylana woda poniżej wyznaczonej linii, drużyna otrzymuje kare 20 sek. za każdy nieprawidÅ‚owo wypeÅ‚niony kubek.
6

TOP Model

Konkurencja bÄ™dzie rozgrywana na czas. W tym samym czasie bÄ™dÄ… rywalizowaÅ‚y wszystkie drużyny na równolegÅ‚ych stanowiskach. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje najwiÄ™ksza ilość warstw ubraÅ„ na zawodniku. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 3 osoby (bez wzglÄ™du na pÅ‚eć i wiek)

Drużyna skÅ‚ada siÄ™ z 2 zawodników ubierajÄ…cych oraz jednego ubieranego. Konkurencja polega na ubraniu jednego ze swoich zawodników w jak najwiÄ™kszÄ… liczbÄ… ubraÅ„ w wyznaczonym czasie tj. 5 min. (może to być odzież wyÅ‚Ä…cznie z rÄ™kawem dÅ‚ugim lub krótkim: t-shirty, koszula, bluza, sweter, kurtka, pÅ‚aszcz - przy czym zastrzegamy, że ubranie musi być zaÅ‚ożone prawidÅ‚owo tzn. musi być zaÅ‚ożone przez gÅ‚owÄ™ i na ramiona, a ubranie posiadajÄ…ce zapiÄ™cie na guziki należy zapiąć na minimum 3 guziki, natomiast ubrania z zapiÄ™ciem na zamek należy zapiąć do koÅ„ca. Na sygnaÅ‚ sÄ™dziego 2 ubierajÄ…cych pomaga ubrać wyznaczonego zawodnika z drużyny, który w momencie startu może mieć na sobie tylko jednÄ… warstwÄ™ ubrania. Po upÅ‚ywie wyznaczonego czasu sÄ™dzia koÅ„czy konkurencjÄ™ a ubierajÄ…cy nie mogÄ… już ubierać zawodnika. Jeżeli ostania warstwa ubrania w momencie zakoÅ„czenia konkurencji nie bÄ™dzie zaÅ‚ożona i zapiÄ™ta w prawidÅ‚owy sposób nie zostaje zaliczona do ogólnego wyniku. Organizatorzy nie bÄ™dÄ… zaliczać warstw ubraÅ„ drużynom, które ubiorÄ… topy, bluzki bez rÄ™kawów lub które nie zostanÄ… zapiÄ™te zgodnie z powyższymi ustaleniami. Ubrania przed rozpoczÄ™ciem konkurencji mogÄ… być już zapiÄ™te w prawidÅ‚owy sposób.
7

Budujemy mosty

Konkurencja bÄ™dzie rozgrywana na czas. W tym samym czasie bÄ™dÄ… rywalizowaÅ‚y dwie drużyny na równolegÅ‚ych torach. Kolejność startów bÄ™dzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 3 osoby (bez wzglÄ™du na pÅ‚eć; min. 1 dziecko)

Drużyny stajÄ… na linii startu majÄ…c do dyspozycji 4 skrzynki (tzw. transportery). Na sygnaÅ‚ sÄ™dziego starajÄ… siÄ™ budujÄ…c most ze skrzynek, przejść po nich wyznaczonÄ… trasÄ™ dÅ‚ugoÅ›ci ok. 20m, w taki sposób, aby od linii startu do linii mety żaden z zawodników nie dotknÄ…Å‚ ziemi. W momencie, gdy którykolwiek z zawodników w trakcie pokonywania trasy dotknie podÅ‚oża, drużynie dolicza siÄ™ karne 5 sek. za każde dotkniÄ™cie. Jeżeli zawodnik spadnie lub zejdzie ze skrzynki w trakcie pokonywania trasy caÅ‚a drużyna musi wrócić na liniÄ™ startu i pokonać trasÄ™ jeszcze raz. KonkurencjÄ™ uznaje siÄ™ za zakoÅ„czonÄ… z chwilÄ…, gdy ostatni uczestnik oraz wszystkie skrzynki przekroczÄ… liniÄ™ mety.
8

Hydronetki – Sztafeta strażacka 

Konkurencja bÄ™dzie rozgrywana na czas. W tym samym czasie bÄ™dÄ… rywalizowaÅ‚y dwie drużyny na równolegÅ‚ych torach. Kolejność startów bÄ™dzie ustalona w drodze losowania w dniu zawodów. O klasyfikacji koÅ„cowej w konkurencji decyduje czas poszczególnych drużyn. W przypadku remisu nastÄ™puje podziaÅ‚ pkt. zgodnie z regulaminem III TS.

Ilość osób: 5 osób (2 dzieci + 2 dorosÅ‚ych + 1 osoba peÅ‚niÄ…ca rolÄ™ „pomocnika”; bez wzglÄ™du na wiek i pÅ‚eć)

Drużyna skÅ‚ada siÄ™ z dwóch par, a w każdej parze znajduje siÄ™ 1 dziecko. Pary stajÄ… na linii startu. Na sygnaÅ‚ sÄ™dziego pierwsza para biegnie do pachoÅ‚ka, przy którym stoi hydronetka. DorosÅ‚y pompuje wodÄ™ z urzÄ…dzenia, a dziecko kÅ‚adzie siÄ™ na brzuchu i w pozycji leżącej, z rÄ™kami opartymi na Å‚okciach, próbuje „zmyć” piÅ‚eczki ustawione na pachoÅ‚kach na wyznaczonej linii. Kiedy wszystkie piÅ‚eczki zostanÄ… strÄ…cone, pierwsza para zostawia hydronetkÄ™ i biegnie na liniÄ™ startu. W momencie, gdy ostatni zawodnik pierwszej pary przekroczy liniÄ™ startu rusza „pomocnik”, który ustawia kolejnÄ… partiÄ™ piÅ‚eczek na pachoÅ‚kach dla nastÄ™pnej pary.  W momencie, gdy wszystkie piÅ‚eczki znajdÄ… siÄ™ na pachoÅ‚kach i „pomocnik” wróci na liniÄ™ startu rusza druga para, która w ten sam sposób stara siÄ™ strÄ…cić wszystkie piÅ‚eczki. KonkurencjÄ™ uznaje siÄ™ za zakoÅ„czonÄ… z chwilÄ…, gdy wszystkie piÅ‚eczki zostanÄ… strÄ…cone i ostatni uczestnik drugiej pary przekroczy liniÄ™ startu.

 

plakat

Liczba wyświetleń: 1322