Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki Drukuj Stworz PDF

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu odprowadzania ścieków obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki sanitarne z poszczególnych budynków mieszkalno - gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej z miejscowościach Przemysław i Żuławki i z nieskanalizowanej dotychczas części miejscowści Drewnica do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej łączącej miejscowść Żuławki z istniejącym układem kanalizacji sanitarnej w Mikoszewie i doprowadzi ścieki do oczyszczalni ścieków w Stegnie.
Zostanie wybudowanych 28.280 m sieci kanalizacyjnej - w tym 17.241 m sieci grawitacyjnej i 3.637 m sieci tłocznej oraz 7.398,5 m przyłączy. Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur przewodowych kielichowych PVC o średnicach 160 mm i 200 mm gładkich o ściance litej według PN-EN1401/1999 klasy "S" łączonych na uszczelki gumowe. Rurociągi tłoczne o średnicy 90 mm zaprojektowano z rur PVC. Zbiorniki przepompowni wykonane będą z polimerobetonu PMB odpornego na działanie agresywnego środowiska ścieków, a instalacje i osprzęt ze stali nierdzewnej. Wlot kolektora grawitacyjnego o średnicy 200 mm do pompowni wyposażony zostanie w zasuwę odcinającą DN200
W pracach studialnych nad opracowaniem koncepcji kanalizacji sanitarnej zostały przeanalizowane warianty rozwiązań budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stegna w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki. Jako pierwszy rozpatrzony został wariant budowy nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnica w miejsce zamkniętej i niewydolnej oczyszczalni ścieków typu BIOKLER o wydajności 10 m3/dobę. Jednak porównanie kosztów budowy tej oczyszczalni w porównaniu do kosztów budowy rurociagu tranzytowego i przesyłania ścieków do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stegnie potwierdziło nieopłacalność budowy nowej oczyszczalni ściekow w Drewnicy z uwagi na duże nakłady finansowe na tę inwestycję. Ponadto niższe są koszty jednostkowe oczyszczania ścieków na dużej oczyszczalni w Stegnie. Po realizacji projektu rurociąg tranzytowy dotrze do końca miejscowości Żuławki, co umożliwi w przyszłości rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej do miejscowści Niedźwiedzica i Dworek. Jako alternatywę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej projektem rozpatrzony został również wywóz ścieków. Nie zabezpiecza on jednak przed nielegalnym zrzutem scieków do rzek i kanałów. Kolejny wariant zakładający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków został również odrzucowny z uwagi na niski poziom wód gruntowych na terenie tych miejscowosci i planowane inwestycje w dziedzinie turystyki wymagające zwiększonego odprowadzania ścieków bytowych w okresie letnim przy wysokim koszcie jednostkowym przypadającym na gospodarstwo domowe. Ponadto poziom eksploatacji tych oczyszczalni nie będzie lepszy niż obecnie istniejących zbiorników bezodpływowych.
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej sprzyja również system dopłat do kosztu odbioru ścieków wprowadzony przez Gminę Stegna w 2005 roku.
Z przedstawionych wariantów realizacji inwestycji do realizacji został przyjęty wariant polegający na budowie nowego rurociągu tranzytowego i przesyłanie ścieków zebranych z miejscowości Drewnica, Przemysław i Żuławki rurociagiem do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stegnie. Zadecydowała o tym analiza wykonana na etapie projektowania, która wykazała przewagę wariantu z rurociągiem tranzytowym nad budową nowej oczyszczalni ścieków w Drewnicy. Dzięki realizacji tego rozwiązania technicznego nastapi dociążenie oczyszczalni ścieków w Stegnie i zmniejszy się stopień zagniwania ścieków transportowanych obecnie istniejącym kolektorem, który charakteryzuje sie małym wykorzystaniem. Budowa nowego kolektora ścieków sanitarnych spowoduje, że wyższy będzie poziom oczyszczania ścieków i zmiejszeniu ulegnie koszt jednostkowy ich oczyszczania w dużej , zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Stegnie.

Liczba wyświetleń: 1804