Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Statut Drukuj Stworz PDF

Statut Sołectwa Tujsk . (Część II)

                                                                              Rozdział VI.

 

                                               Wygaśnięcie  mandatu

                                                            §17

         Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

      1)        złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji

      2)   pozbawienia praw publicznych i wyborczych

      3)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo
            popełnione umyślnie

      4)   śmierci

                                                     §18

 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni    przed
  Zebraniem   Wiejskim   i mogą być przez Zebranie Wiejskie   odwołani   przed
  upływem  kadencji, jeżeli   nie  wykonują  swoich     obowiązków,   naruszają
  postanowienia      statutu      i   uchwał   zebrania      lub   dopuścili   się   czynu
  dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na wniosek :

 

             a)    10% mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania

             b)    Wójta

             c)    uchwały Rady Gminy.

 

        3.  Wniosek o odwołanie powinien być sformułowany w formie pisemnej
            i zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

           4.    W przedmiocie wniosku o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
                  rozstrzyga   Zebranie   Wiejskie   w   formie   uchwały,   której   podjęcie
                  powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba, że
                  osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn
                  leżących po jej stronie.

            5.    W zebraniu wiejskim zwołanym w w/w sprawie uczestniczyć musi co
                   najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

                                                           §19

      6. Wybory dla odwołania sołtysa   lub członka Rady Sołeckiej lub uzupełnienia
          składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza
          Zebranie   Wiejskie   zwołane   przez   Wójta,   który   ustala   miejsce   i   termin
          przeprowadzenia zebrania, który nie powinien być dłuższy niż 30 dni od wpłynięcia wniosku

      7. Przedterminowe wybory Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym
          samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania organów sołectwa.

      8. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa mają zastosowanie odpowiednie
          przepisy rozdziału IV niniejszego statutu.

      9. Wybory uzupełniające  przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 90 dni od
          daty wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

     10. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej wybrani w trybie wyborów uzupełniających
          lub w związku z utworzeniem nowego sołectwa,   kończą swoją kadencję z
          upływem kolejnych 4 lat urzędowania od dnia wyborów.

     11. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji
          pozostało mniej niż 6 miesięcy.

                                                       Rozdział VII

                     Zakres zarządzania i korzystania z mienia komunalnego

                                                            §20

    Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i nie tworzy własnego budżetu.

                                                            §21

         1.  Wójt Gminy na wniosek lub za zgodą Zebrania Wiejskiego może
             przekazać Sołectwu w drodze porozumienia, wydzieloną część mienia
             gminnego do zarządzania i korzystania.

        2. W przypadku przekazania Sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej
            właściwości Sołectwa należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego
            zarządu w stosunku do przekazanego mienia.

        3. Zakres zwykłego zarządu mieniem obejmuje w szczególności:

 

          1)  utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym poprzez
               dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

          2)  załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i
               prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem mienia w
               zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze
               użyteczności publicznej,

          3)  oddawanie w najem, dzierżawę lub do innego korzystania,
               przekazanego mienia.

 

      4. Umowy cywilnoprawne w zakresie zarządu mieniem komunalnym
          przekazanym Sołectwu do korzystania, zawiera Wójt po uzyskaniu
          zgody Zebrania Wiejskiego.

      5. Sołectwo rozporządza dochodami z przekazanego mu mienia
          komunalnego, przeznaczając je na cele Sołectwa.

                                                                 Rozdział VIII

 

                       Nadzór i kontrola działalności jednostki pomocniczej.

                                                      §22.

   1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z   prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują wyłącznie Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójt.

3.  Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt.

4.  Czynności nadzoru i kontrole wykonywane są osobiście lub przez upoważnione
     osoby działające w imieniu Rady Gminy lub Wójta.

5. Z kontroli sporządza się protokół, który przedstawia się kontrolowanemu wyznaczając trzy dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawach zebranych materiałów i ocen.

6. Organ kontroli ma nieograniczone prawo badania dokumentacji, będącej w posiadaniu kontrolowanego oraz żądania udostępnienia jej na każde żądanie, złożenia pisemnych wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem sołectwa przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

                                                                   Rozdział IX

                                                       Postanowienia końcowe

                                                             §23

1.  W   sprawach   nieuregulowanych   w   statucie   ma   zastosowanie   ustawa
o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

 1. W  przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt.
  1. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie   przewidzianym dla jego
   uchwalenia.

                               Załącznik do Statutu Sołectwa Tujsk przyjętego Uchwałą Nr Y/27/2011

                                        Rady Gminy Stegna z dnia 23.02.201 Ir. w załączniku Nr 2

                                                             MAPKA SOŁECTWA TUJSK

                                                                   W GMINIE STEGNA

Liczba wyświetleń: 1167