Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Turysto pamiętaj o opłacie miejscowej! Drukuj Stworz PDF

                 T U R Y S T O     P A M I Ę T A J     O      O P Ł A C I E

                                             M I E J S C O W E J  !

 

 

Wójt Gminy Stegna informuje, że osoby przebywajÄ…ce w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych w miejscowoÅ›ciach turystycznych Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo zobowiÄ…zani sÄ… do uiszczania opÅ‚aty miejscowej za każdy dzieÅ„ pobytu w wysokoÅ›ci:

â–  od osoby fizycznej – 1,80zÅ‚

â–  od dzieci i mÅ‚odzieży uczÄ…cej siÄ™ – 0,90zÅ‚

-od osób  ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci przebywajÄ…cych w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych  opÅ‚ata miejscowa  za każdy dzieÅ„   pobytu  wynosi:

■ osoba dorosła- 1,00zł,

â–  od dzieci i mÅ‚odzieży uczÄ…cej siÄ™  0,50zÅ‚.

Opłatę należy regulować:

â–  u wÅ‚aÅ›cicieli,  kierowników, użytkowników, posiadaczy obiektów w których Å›wiadczone sÄ… usÅ‚ugi noclegowe

■ w kasie Urzędu Gminy Stegna

â–  w Banku na konto Gminy Stegna 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010

 

 

Przypomina siÄ™ wÅ‚aÅ›cicielom, kierownikom, użytkownikom i posiadaczom obiektów w których Å›wiadczone sÄ… usÅ‚ugi noclegowe o obowiÄ…zku pobrania kwitariusza na inkasowanie opÅ‚aty oraz o terminowym rozliczaniu siÄ™ z pobranych opÅ‚at miejscowych.

 

UchwaÅ‚a  NR VII/53/2011 Rady Gniny Stegna z dnia 11 kwietnia 2011r.

 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek, opÅ‚aty miejscowej, terminów pÅ‚atnoÅ›ci, sposobu jej poboru, inkasentów oraz okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

                                                                                                              Wójt

                                                                                               /-/

                                                                                       Ewa DÄ…bska

Liczba wyświetleń: 2339