Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Pomoc  w postaci żywnoÅ›ci dla mieszkaÅ„ców Gminy Stegna jest wydawana na podstawie Umowy  nr 11/ Podprogram 2015 na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu dystrybucji artykuÅ‚ów spożywczych do osób najbardziej potrzebujÄ…cych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Å»ywnoÅ›ciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebujÄ…cym realizowanego w Podprogramie 2015 zawartej w dniu  29 maja 2015 roku, pomiÄ™dzy:

Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym

Bankiem Å»ywnoÅ›ci  z siedzibÄ… w Tczewie  ul. Armii Krajowej 2A/B13 Magazyn  Rukosin    82-113 Turze, a OrganizacjÄ… PartnerskÄ… o zasiÄ™gu Lokalnym

Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej  w Stegnie  ul. Wojska Polskiego 12   82-103 Stegna.

 

Umowa okreÅ›la zasady postÄ™powania w zakresie nieodpÅ‚atnej dystrybucji artykuÅ‚ów spożywczych wÅ›ród osób najbardziej potrzebujÄ…cych i prowadzenia dziaÅ‚aÅ„ w ramach Å›rodków towarzyszÄ…cych.

Bank Żywności przekaże Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stegnie nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu w okresie dystrybucji od 15.05.2015 do 23.02.2016.

Pomoc żywnoÅ›ciowa może być przekazywana do osób speÅ‚niajÄ…cych kryteria kwalifikowalnoÅ›ci do statusu osoby najbardziej potrzebujÄ…cej, tj.: osób i rodzin znajdujÄ…cych siÄ™ w trudnej sytuacji życiowej, speÅ‚niajÄ…cych kryteria okreÅ›lone w art. 7 ustawy o pomocy spoÅ‚ecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniajÄ…cego do skorzystania z pomocy spoÅ‚ecznej, tj. 813 zÅ‚ dla osoby samotnie gospodarujÄ…cej i 684 zÅ‚ dla osoby w rodzinie .

OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej zobowiÄ…zana jest: posiadać dokumentacjÄ™ potwierdzajÄ…cÄ… kwalifikowalność osób otrzymujÄ…cych artykuÅ‚y spożywcze.

W skÅ‚ad paczki żywnoÅ›ciowej wchodzÄ… tylko te produkty które zostanÄ… przekazane w transporcie i nie zawierajÄ… wszystkich wymienionych poniżej produktów.

Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie zobowiÄ…zuje siÄ™ przestrzegać zasady wydawania paczki żywnoÅ›ciowej, która obejmuje zestaw co najmniej 6 rodzajów artykuÅ‚ów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych, przy czym zestaw artykuÅ‚ów spożywczych dla 1 osoby w Podprogramie 2015 ( obejmujÄ…cy okres od 15.05.2015r do  23.02.2016r. ) obejmuje:

 • makaron Å›widerki (500g),
 •  ryż (1 kg),
 • kasza jÄ™czmienna (500 g),
 • herbatniki (200 g),
 • kawa zbożowa instant (200 g),
 • pÅ‚atki kukurydziane (500 g),
 • mleko UHT (1 l),
 • ser podpuszczkowy dojrzewajÄ…cy (400 g),
 • ser topiony (100 g),
 • groszek z marchewkÄ… (400 g),
 • sok jabÅ‚kowy (1 l),
 • koncentrat pomidorowy (160 g),
 • dżem truskawkowy (390 g),
 • mielonka wieprzowa (400 g),
 •  klopsiki w sosie wÅ‚asnym (850 g),
 • cukier biaÅ‚y (1 kg),
 • olej rzepakowy ( 1l )

            Wyżej wymienione produkty bÄ™dÄ… wydawane przez caÅ‚y okres objÄ™ty umowÄ…  tj. od 15.05.2015r do  23.02.2016r. i nie wszystkie jednoczeÅ›nie.

Pomoc żywnoÅ›ciowa w formie paczek żywnoÅ›ciowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebujÄ…cym równomiernie w trakcie caÅ‚ego okresu dystrybucji w Podprogramie 2015, tj. w co najmniej 6 paczkach żywnoÅ›ciowych. W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze wzglÄ™du na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza siÄ™ zamianÄ™ artykuÅ‚u spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiÄ™kszenie liczby opakowaÅ„ okreÅ›lonych artykuÅ‚ów spożywczych, o ile OPL posiada takie  możliwoÅ›ci. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza siÄ™ zwiÄ™kszenie liczby opakowaÅ„ artykuÅ‚ów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwoÅ›ci OPL.

Pierwsza pomoc żywnościowa w postaci paczek była realizowana w dniach

10, 11 i 12 czerwca 2015r. w Świetlicy przy OSP w Mikoszewie. Potrzebującym zostało wydanych 740 paczek o tonażu 5749,6 kg. Wartość wydanej żywności to kwota 15047,87 zł.

Osoby które chciaÅ‚yby skorzystać z pomocy w postaci paczki żywnoÅ›ciowej   prosimy o kontakt osobisty w Gminnym OÅ›rodku Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie  ul. Wojska Polskiego 12 lub telefoniczny  55- 247-82-86 oraz poprzez pracownika socjalnego który obsÅ‚uguje teren danej miejscowoÅ›ci.

O następnych dostawach żywności informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Stegnie i Gminy Stegna.

Liczba wyświetleń: 862