Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawy Obronne Drukuj Stworz PDF

Podstawowe akty prawne regulujące sprawy prowadzenia przygotowań obronnych:


 

 

 

 

 

 

Lp

SzczegóÅ‚owy obszar przygotowaÅ„ obronnych

ustawy, rozporzÄ…dzenia

1

planowanie
operacyjne i programowanie
obronne

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaÅ„ wykonywanych w ramach przygotowaÅ„ obronnych paÅ„stwa przez organy administracji rzÄ…dowej i organy samorzÄ…du terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.),

 

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadaÅ„ w ramach powszechnego obowiÄ…zku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152),

2

wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia
Sił Zbrojnych RP

RozporzÄ…dzenie Ministrów Spraw WewnÄ™trznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu dorÄ™czania kart powoÅ‚ania i rozplakatowania obwieszczeÅ„ o stawieniu siÄ™ osób do czynnej sÅ‚użby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 1049).

3

doskonalenie
wspóÅ‚pracy
cywilno-wojskowej

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzÄ…dowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.)

4

przygotowanie wsparcia wojsk sojuszniczych

Umowa z dnia 19 czerwca 1951 r miÄ™dzy PaÅ„stwami-Stronami Traktatu PóÅ‚nocnoatlantyckiego dotyczÄ…ca statusu ich siÅ‚ zbrojnych (Dz. U. 2000 Nr 21, poz. 257 z późn. zm.),

 

Ustawa z dnia 23 wrzeÅ›nia 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania siÄ™ przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063 z późn. zm.),

5

organizacja i doskonalenie systemu kierowania obronnością państwa

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów w sprawie gotowoÅ›ci obronnej paÅ„stwa z dnia 21 wrzeÅ›nia 2004 r. (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),

 

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeÅ„stwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978),

6

planowanie realizacji wybranych zadań gospodarczo-obronnych

transport

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji dziaÅ‚aÅ„ w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony paÅ„stwa (Dz. U. Nr 32, poz. 363),

 

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne paÅ„stwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294),

zdrowie

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej sÅ‚użby zdrowia na potrzeby obronne paÅ„stwa oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 z późn. zm.),

łączność

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów Å‚Ä…cznoÅ›ci na potrzeby obronne paÅ„stwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855),

Inne

Ustawa z dnia 29 października 2010r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. 2010, Nr 229, poz.1496)

7

zabezpieczenie potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie Å›wiadczeÅ„
na rzecz obrony

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie Å›wiadczeÅ„ osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307z późn. zm.),

 

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Å›wiadczeÅ„ osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogÅ‚oszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.),

8

uwzglÄ™dnianie potrzeb obronnoÅ›ci     w planach zagospodarowania przestrzennego

 

9

przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzeÅ›nia 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiÄ…zku peÅ‚nienia czynnej sÅ‚użby wojskowej w razie ogÅ‚oszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.),

10

przygotowanie wybranych jednostek organizacyjnych do militaryzacji

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujÄ…cych zadania na rzecz obronnoÅ›ci lub bezpieczeÅ„stwa paÅ„stwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612),

11

przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeÅ„stwa i obronnoÅ›ci paÅ„stwa

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeÅ„stwa i obronnoÅ›ci paÅ„stwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090),

12

realizacja szkolenia obronnego,w tym obejmującego organizację ćwiczeń obronnych

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.)

13

kontrola prowadzenia przygotowań obronnych

RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadaÅ„ obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.),

14

 Inne

 

Liczba wyświetleń: 1769