Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o naborze na Głównego Księgowego Drukuj Stworz PDF

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzÄ…dowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami )

Liczba lub wymiar etatu: 1

1.   Wymagania konieczne:

   - wyksztaÅ‚cenie:

      a) wyższe studia magisterskie ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia      zawodowe, uzupeÅ‚niajÄ…ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

            -    trzyletni staż pracy w ksiÄ™gowoÅ›ci, w tym dwa lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych

      b)  Å›rednia policealna lub pomaturalna szkoÅ‚a ekonomiczna

            -   szeÅ›cioletni staż pracy w ksiÄ™gowoÅ›ci, w tym cztery lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

2.   Zakres obowiÄ…zków:

     a) prowadzenie rachunkowoÅ›ci jednostki oraz wykonywanie dyspozycji     Å›rodkami pieniężnymi,

      b) realizacja zadaÅ„ w zakresie rachunkowoÅ›ci podatkowej, ewidencji i        sprawozdawczoÅ›ci zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami,

      c) sporzÄ…dzanie planów i sprawozdaÅ„ jednostki budżetowej,

      d)  dokonywanie wstÄ™pnej kontroli:

      - zgodnoÅ›ci operacji gospodarczych i finansowych ,

      -kompletnoÅ›ci i rzetelnoÅ›ci dokumentów dotyczÄ…cych operacji gospodarczych i finansowych.

 

3.   Wymagania dodatkowe:

      -  znajomość zagadnieÅ„ rachunkowoÅ›ci budżetowej,

     - znajomość przepisów ustawy  o rachunkowoÅ›ci i ustawy o  finansach publicznych,

     -   znajomość przepisów samorzÄ…dowych,

     -   znajomość przepisów podatkowo – pÅ‚acowych,

     -   znajomość przepisów ZUS,

     -  znajomość obsÅ‚ugi komputerowych programów finansowo – ksiÄ™gowych i pÅ‚acowych,

     -  znajomość programu PŁATNIK, GRAVIS,

     -  znajomość zagadnieÅ„ Funduszu Alimentacyjnego i Å›wiadczeÅ„ rodzinnych,

      - obsÅ‚uga programów MS WORD, MS EXEL na poziomie zaawansowanym.

 

4. Do konkursu może przystąpić kandydat/ka spełniający następujące warunki:

    -  posiada znajomość jÄ™zyka polskiego w mowie i piÅ›mie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiÄ…zków gÅ‚ównego ksiÄ™gowego,

   -  ma peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych oraz korzystania z peÅ‚ni praw publicznych,

   -  nie byÅ‚ prawomocnie skazany za przestÄ™pstwa: przeciw mieniu,  przeciwko dziaÅ‚alnoÅ›ci instytucji paÅ„stwowych oraz samorzÄ…du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoÅ›ci dokumentów lub za przestÄ™pstwa karno – skarbowe.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    -  CV, życiorys i list motywacyjny,

    -  kopia dyplomu ukoÅ„czenia szkoÅ‚y,

    -  inne dokumenty poÅ›wiadczajÄ…ce kwalifikacje,

    -  zaÅ›wiadczenie o stanie zdrowia pozwalajÄ…ce na zatrudnienie,

    -  oÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci,

    -  oÅ›wiadczenie kandydata o korzystaniu z peÅ‚ni praw publicznych,

   - oÅ›wiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

 

Dokumenty należy składać do dnia 27 LIPCA 2015R. do godz. 1200

pod adresem:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE

82-103  Stegna  ul. Wojska Polskiego 12

Sekretariat

z dopiskiem:  Konkurs na stanowisko  „GÅ‚ówny KsiÄ™gowy”

 

6.  Inne informacje:

Kandydaci, którzy nie zakwalifikujÄ… siÄ™ do procesu selekcji nie bÄ™dÄ… powiadamiani.

Aplikacje, które wpÅ‚ynÄ… po w/w terminie nie bÄ™dÄ… rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostanÄ… komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje pod nr  55-247-82-86

Informację o zakwalifikowaniu się do następnego etapu można uzyskać pod

tel. 55 247 82 86

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala siÄ™ na dzieÅ„  04.08.2015– godz. 1100

Informacja o wyniku naboru bÄ™dzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/stegna/gmina_stegna) oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  GOPS w Stegnie przy  ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegóÅ‚owe CV (z uwzglÄ™dnieniem dokÅ‚adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulÄ…: „Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z UstawÄ… z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz UstawÄ… z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzÄ…dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) ) 

Dodatkowe informacje: W miesiÄ…cu poprzedzajÄ…cym datÄ™ upublicznienia ogÅ‚oszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepeÅ‚nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spoÅ‚ecznej oraz zatrudnianiu osób niepeÅ‚nosprawnych, wynosiÅ‚ mniej niż  6%; 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Opis stanowiska prac. głów. ksiegowego 2015 2015-07-17 11:13:39 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 990