Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o naborze na Głównego Księgowego Drukuj Stworz PDF

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami )

Liczba lub wymiar etatu: 1

1.   Wymagania konieczne:

   - wykształcenie:

      a) wyższe studia magisterskie ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia      zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

            -    trzyletni staż pracy w księgowości, w tym dwa lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych

      b)  średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna

            -   sześcioletni staż pracy w księgowości, w tym cztery lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

2.   Zakres obowiązków:

     a) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji     środkami pieniężnymi,

      b) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i        sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      c) sporządzanie planów i sprawozdań jednostki budżetowej,

      d)  dokonywanie wstępnej kontroli:

      - zgodności operacji gospodarczych i finansowych ,

      -kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

3.   Wymagania dodatkowe:

      -  znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

     - znajomość przepisów ustawy  o rachunkowości i ustawy o  finansach publicznych,

     -   znajomość przepisów samorządowych,

     -   znajomość przepisów podatkowo – płacowych,

     -   znajomość przepisów ZUS,

     -  znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych i płacowych,

     -  znajomość programu PŁATNIK, GRAVIS,

     -  znajomość zagadnień Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

      - obsługa programów MS WORD, MS EXEL na poziomie zaawansowanym.

 

4. Do konkursu może przystąpić kandydat/ka spełniający następujące warunki:

    -  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

   -  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

   -  nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    -  CV, życiorys i list motywacyjny,

    -  kopia dyplomu ukończenia szkoły,

    -  inne dokumenty poświadczające kwalifikacje,

    -  zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,

    -  oświadczenie o niekaralności,

    -  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.

 

Dokumenty należy składać do dnia 27 LIPCA 2015R. do godz. 1200

pod adresem:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE

82-103  Stegna  ul. Wojska Polskiego 12

Sekretariat

z dopiskiem:  Konkurs na stanowisko  „Główny Księgowy”

 

6.  Inne informacje:

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje pod nr  55-247-82-86

Informację o zakwalifikowaniu się do następnego etapu można uzyskać pod

tel. 55 247 82 86

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień  04.08.2015– godz. 1100

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/stegna/gmina_stegna) oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  GOPS w Stegnie przy  ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) ) 

Dodatkowe informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż  6%; 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Opis stanowiska prac. głów. ksiegowego 2015 2015-07-17 11:13:39 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 892