Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki Drukuj Stworz PDF

Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu odprowadzania Å›cieków obejmujÄ…ca budowÄ™ kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyÅ‚Ä…czami w miejscowoÅ›ciach Drewnica, PrzemysÅ‚aw i Å»uÅ‚awki. Sieć kanalizacji sanitarnej bÄ™dzie odprowadzać Å›cieki sanitarne z poszczególnych budynków mieszkalno - gospodarczych i obiektów użytecznoÅ›ci publicznej z miejscowoÅ›ciach PrzemysÅ‚aw i Å»uÅ‚awki i z nieskanalizowanej dotychczas części miejscowÅ›ci Drewnica do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Å‚Ä…czÄ…cej miejscowść Å»uÅ‚awki z istniejÄ…cym ukÅ‚adem kanalizacji sanitarnej w Mikoszewie i doprowadzi Å›cieki do oczyszczalni Å›cieków w Stegnie.
Zostanie wybudowanych 28.280 m sieci kanalizacyjnej - w tym 17.241 m sieci grawitacyjnej i 3.637 m sieci tÅ‚ocznej oraz 7.398,5 m przyÅ‚Ä…czy. Sieci i przyÅ‚Ä…cza kanalizacji sanitarnej wykonane bÄ™dÄ… z rur przewodowych kielichowych PVC o Å›rednicach 160 mm i 200 mm gÅ‚adkich o Å›ciance litej wedÅ‚ug PN-EN1401/1999 klasy "S" Å‚Ä…czonych na uszczelki gumowe. RurociÄ…gi tÅ‚oczne o Å›rednicy 90 mm zaprojektowano z rur PVC. Zbiorniki przepompowni wykonane bÄ™dÄ… z polimerobetonu PMB odpornego na dziaÅ‚anie agresywnego Å›rodowiska Å›cieków, a instalacje i osprzÄ™t ze stali nierdzewnej. Wlot kolektora grawitacyjnego o Å›rednicy 200 mm do pompowni wyposażony zostanie w zasuwÄ™ odcinajÄ…cÄ… DN200
W pracach studialnych nad opracowaniem koncepcji kanalizacji sanitarnej zostaÅ‚y przeanalizowane warianty rozwiÄ…zaÅ„ budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stegna w miejscowoÅ›ciach Drewnica, PrzemysÅ‚aw i Å»uÅ‚awki. Jako pierwszy rozpatrzony zostaÅ‚ wariant budowy nowej oczyszczalni Å›cieków w miejscowoÅ›ci Drewnica w miejsce zamkniÄ™tej i niewydolnej oczyszczalni Å›cieków typu BIOKLER o wydajnoÅ›ci 10 m3/dobÄ™. Jednak porównanie kosztów budowy tej oczyszczalni w porównaniu do kosztów budowy rurociagu tranzytowego i przesyÅ‚ania Å›cieków do zbiorczej oczyszczalni Å›cieków w Stegnie potwierdziÅ‚o nieopÅ‚acalność budowy nowej oczyszczalni Å›ciekow w Drewnicy z uwagi na duże nakÅ‚ady finansowe na tÄ™ inwestycjÄ™. Ponadto niższe sÄ… koszty jednostkowe oczyszczania Å›cieków na dużej oczyszczalni w Stegnie. Po realizacji projektu rurociÄ…g tranzytowy dotrze do koÅ„ca miejscowoÅ›ci Å»uÅ‚awki, co umożliwi w przyszÅ‚oÅ›ci rozbudowÄ™ systemu kanalizacji sanitarnej do miejscowÅ›ci Niedźwiedzica i Dworek. Jako alternatywÄ™ dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej objÄ™tej projektem rozpatrzony zostaÅ‚ również wywóz Å›cieków. Nie zabezpiecza on jednak przed nielegalnym zrzutem scieków do rzek i kanaÅ‚ów. Kolejny wariant zakÅ‚adajÄ…cy budowÄ™ przydomowych oczyszczalni Å›cieków zostaÅ‚ również odrzucowny z uwagi na niski poziom wód gruntowych na terenie tych miejscowosci i planowane inwestycje w dziedzinie turystyki wymagajÄ…ce zwiÄ™kszonego odprowadzania Å›cieków bytowych w okresie letnim przy wysokim koszcie jednostkowym przypadajÄ…cym na gospodarstwo domowe. Ponadto poziom eksploatacji tych oczyszczalni nie bÄ™dzie lepszy niż obecnie istniejÄ…cych zbiorników bezodpÅ‚ywowych.
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej sprzyja również system dopÅ‚at do kosztu odbioru Å›cieków wprowadzony przez GminÄ™ Stegna w 2005 roku.
Z przedstawionych wariantów realizacji inwestycji do realizacji zostaÅ‚ przyjÄ™ty wariant polegajÄ…cy na budowie nowego rurociÄ…gu tranzytowego i przesyÅ‚anie Å›cieków zebranych z miejscowoÅ›ci Drewnica, PrzemysÅ‚aw i Å»uÅ‚awki rurociagiem do zbiorczej oczyszczalni Å›cieków w Stegnie. ZadecydowaÅ‚a o tym analiza wykonana na etapie projektowania, która wykazaÅ‚a przewagÄ™ wariantu z rurociÄ…giem tranzytowym nad budowÄ… nowej oczyszczalni Å›cieków w Drewnicy. DziÄ™ki realizacji tego rozwiÄ…zania technicznego nastapi dociążenie oczyszczalni Å›cieków w Stegnie i zmniejszy siÄ™ stopieÅ„ zagniwania Å›cieków transportowanych obecnie istniejÄ…cym kolektorem, który charakteryzuje sie maÅ‚ym wykorzystaniem. Budowa nowego kolektora Å›cieków sanitarnych spowoduje, że wyższy bÄ™dzie poziom oczyszczania Å›cieków i zmiejszeniu ulegnie koszt jednostkowy ich oczyszczania w dużej , zmodernizowanej oczyszczalni Å›cieków w Stegnie.

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoÅ›ciach Drewnica, PrzemysÅ‚aw i Å»uÅ‚awki" zostaÅ‚o dofinasowane w formie pożyczki w wysokoÅ›ci 2 530 000 PLN ze Å›rodków WFOÅšiGW w GdaÅ„sku. Koszty kwalifikowane poniesione zgodnie z zasadami udzielania dofinasowania przez WFOÅšiGW w GdaÅ„sku wyniosÅ‚y 10 285 654,12 PLN. 

 

www.wfosigw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 1958