Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawozdania Drukuj Stworz PDF

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) w Rozdziale 4b reguluje zagadnienie dotyczące Sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Art. 9n reguluje obowiązki przedsiębiorcy w zakresie składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.


2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o masie:

  • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;
  • pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
  • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.


4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.


5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe.

Zgodnie z powyższym podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań, a nie jak do tej pory sprawozdań kwartalnych. Wójt Gminy Stegna przypomina, że sprawozdanie półroczne przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dla każdej gminy, z której zostały odebrane odpady od właścicieli nieruchomości.

Ponadto podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest przekazać do Wójta Gminy Stegna sprawozdanie zerowe. Z uwagi na obecne zapisy ustawy wskazujące wprost na konieczność sporządzenia sprawozdania zerowego, Wójt Gminy Stegna nie będzie akceptował Oświadczenia o braku odbioru odpadów komunalnych. W przypadku sprawozdań zerowych przedsiębiorca może złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie półroczne (również zerowe) należy przekazać do Wójt Gminy Stegna w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

  • do dnia 31 lipca,
  • do dnia 31 stycznia.

Termin złożenia sprawozdania półrocznego (także zerowego), zgodnie z art. 9ta ustawy,  uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego do Związku, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.

            

Art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza kary administracyjne, które zostaną nałożone m.in. wtedy gdy przedsiębiorca:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
  • przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, w których określony zostanie wzór sprawozdania półrocznego, sprawozdania składać należy zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na druku sprawozdania kwartalnego. - do pobrania poniżej.

 

wzór półrocznego sprawozdania

wzór sprawozdania zerowego

 

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

Liczba wyświetleń: 885