Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 1 stycznia 2017 r. Drukuj Stworz PDF

Urząd Gminy w Stegnie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

  • drzew lub krzewów, które rosnÄ… na nieruchomoÅ›ciach (z wyÅ‚Ä…czeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków) stanowiÄ…cych wÅ‚asność osób fizycznych i sÄ… usuwane na cele niezwiÄ…zane z prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej;
  • krzewu albo krzewów rosnÄ…cych w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  • drzew, których obwód pnia na wysokoÅ›ci 130 cm nie przekracza:
    a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    b) 50 cm - w przypadku pozostaÅ‚ych gatunków drzew.
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1

 

Uwaga!
Zwolnienie z obowiÄ…zku uzyskania zezwolenia na usuniÄ™cie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiÄ…zku uzyskania zezwolenia na czynnoÅ›ci zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usuniÄ™cie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyÅ›lne pÅ‚oszenie, lub niepokojenie w okresie lÄ™gowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich). Natomiast nie ma potrzeby wystÄ™powania o zezwolenie na usuniÄ™cie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy bÄ™dÄ… usuwane poza sezonem lÄ™gowym (tj. od 16 października do koÅ„ca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że bÄ™dzie to wynikać ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporzÄ…dzenia Ministra Åšrodowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzÄ…t (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

 

Informujemy jednoczeÅ›nie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynnoÅ›ci podlegajÄ…ce zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony Å›rodowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Åšrodowiska na obszarze swojego dziaÅ‚ania, w przypadku braku rozwiÄ…zaÅ„ alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko wystÄ™pujÄ…cych populacji chronionych gatunków zwierzÄ…t.
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

 

JednoczeÅ›nie przypominamy, że problematykÄ™ drzew i krzewów rosnÄ…cych przy granicy dziaÅ‚ki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Poniżej przykÅ‚adowe unormowania prawne.


Art. 144
WÅ‚aÅ›ciciel nieruchomoÅ›ci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać siÄ™ od dziaÅ‚aÅ„, które by zakÅ‚ócaÅ‚y korzystanie z nieruchomoÅ›ci sÄ…siednich ponad przeciÄ™tnÄ… miarÄ™, wynikajÄ…cÄ… ze spoÅ‚eczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoÅ›ci i stosunków miejscowych.


Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.


Art. 149 WÅ‚aÅ›ciciel gruntu może wejść na grunt sÄ…siedni w celu usuniÄ™cia zwieszajÄ…cych siÄ™ z jego drzew gaÅ‚Ä™zi lub owoców. WÅ‚aÅ›ciciel sÄ…siedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikÅ‚ej stÄ…d szkody.


Art. 150 WÅ‚aÅ›ciciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzÄ…ce z sÄ…siedniego gruntu. To samo dotyczy gaÅ‚Ä™zi i owoców zwieszajÄ…cych siÄ™  z sÄ…siedniego gruntu; jednakże w wypadku takim wÅ‚aÅ›ciciel powinien uprzednio wyznaczyć sÄ…siadowi odpowiedni termin do ich usuniÄ™cia.


Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

 

Stawki opÅ‚at za usuniÄ™cie drzew i krzewów nie mogÄ… przekroczyć 500 zÅ‚ dla drzew oraz 200 zÅ‚ dla krzewów.

 

*Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ…, ale zasadność naliczenia opÅ‚at zależy od celu uzyskania zezwolenia na usuniÄ™cie drzew lub krzewów – co do zasady zatem wydaje siÄ™, że brak jest podstaw by uznać w sposób generalny, że rolnicy sÄ… zwolnieni z opÅ‚at np. za wyciÄ™cie olch z Å‚Ä…ki ale należy mieć na wzglÄ™dzie cel (przyczynÄ™) wycinki i jej zwiÄ…zek z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… rolniczÄ… (WSA we WrocÅ‚awiu w wyroku z 25.04.2012 r., III SA/Wr 66/12)

 


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik USTAWA o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 2017-01-09 08:36:35 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1160