Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki Drukuj Stworz PDF

Przedmiotem projektu byÅ‚a rozbudowa systemu odprowadzania Å›cieków obejmujÄ…ca budowÄ™ kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyÅ‚Ä…czami w miejscowoÅ›ciach Drewnica, PrzemysÅ‚aw i Å»uÅ‚awki. Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadza Å›cieki sanitarne z poszczególnych budynków mieszkalno - gospodarczych i obiektów użytecznoÅ›ci publicznej z miejscowoÅ›ci PrzemysÅ‚aw i Å»uÅ‚awki i Drewnica do sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Å‚Ä…czÄ…cej miejscowość Å»uÅ‚awki z istniejÄ…cym ukÅ‚adem kanalizacji sanitarnej w Mikoszewie i przesyÅ‚a Å›cieki do oczyszczalni w Stegnie.

Zadanie zostaÅ‚o dofinansowane w formie pożyczki w wysokoÅ›ci 2 530 000 PLN ze Å›rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku oraz w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  w wysokoÅ›ci 4 401 015,89 PLN. Koszty kwalifikowane poniesione zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania przez WFOÅšiGW w GdaÅ„sku wyniosÅ‚y 10 285 654,12 PLN. Koszty kwalifikowane poniesione zgodnie z zasadami RPO wyniosÅ‚y 8 264  818,57 PLN

W ramach inwestycji wybudowano 28.879,77 mb sieci kanalizacyjnej - w tym 25258,22 mb sieci grawitacyjnej i 3.621,55 mb oraz 13 przepompowni ( w tym jedna zmodernizowana). PodÅ‚Ä…czono 354 budynki o Å‚Ä…cznej liczbie osób 1786.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

www.wfosigw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 2011