Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2015″ Drukuj Stworz PDF

 

ZakoÅ„czenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2015″  

 

Wójt Gminy Stegna informuje, że zakoÅ„czono realizacjÄ™ zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna - edycja 2015.

Projekt miaÅ‚ na celu wsparcie finansowe wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci, którzy w roku bieżącym zdecydowali siÄ™ na usuniÄ™cie wyrobów zawierajÄ…cych azbest oraz wyeliminowanie szkodliwego dziaÅ‚ania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków oddziaÅ‚ywania azbestu.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku dziaÅ‚ajÄ…c na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Åšrodowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz1232.) oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest”, przy udziale Å›rodków udostÄ™pnionych w ramach tego Programu, udzieliÅ‚ Gminie Stegna na jej wniosek z dnia 10.04.2015 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2015″. Gmina Stegna poinformowaÅ‚a beneficjentów koÅ„cowych zadania o warunkach na jakich uzyskaÅ‚a dofinansowanie.

Dnia 29 lipca 2015 roku Gmina Stegna podpisaÅ‚a umowÄ™ dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku na dofinansowanie realizacji w 2015 roku przedmiotowego zadania. Umowa zakÅ‚ada, że po wykonaniu zadania oraz speÅ‚nieniu wszystkich warunków okreÅ›lonych przez WFOÅšiGW, Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie w wysokoÅ›ci 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Ostatecznie w ramach realizacji projektu bezpiecznie unieszkodliwionych zostaÅ‚o 25,52 Mg  wyrobów zawierajÄ…cych azbest z szeÅ›ciu nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usuniÄ™te zostaÅ‚y wyroby zawierajÄ…ce azbest wynosi 1433,00 m².

 

Koszty kwalifikowane zadania wyniosły 14 860,00 zł, z czego 12 610,00 zł zostały pokryte
z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku. Na przedmiotowÄ… dotacjÄ™ skÅ‚adajÄ… siÄ™ Å›rodki pochodzÄ…ce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku w wysokoÅ›ci 5 201,00 zÅ‚ i Å›rodki pochodzÄ…ce z Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoÅ›ci 7 409,00 zÅ‚, natomiast reszta kosztów stanowiÅ‚a wkÅ‚ad wÅ‚asny mieszkaÅ„ców uczestniczÄ…cych w projekcie.

Liczba wyświetleń: 898