Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2015″ Drukuj Stworz PDF

 

Zakończenie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2015″  

 

Wójt Gminy Stegna informuje, że zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna - edycja 2015.

Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, którzy w roku bieżącym zdecydowali się na usunięcie wyrobów zawierających azbest oraz wyeliminowanie szkodliwego działania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków oddziaływania azbestu.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz1232.) oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Stegna na jej wniosek z dnia 10.04.2015 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2015″. Gmina Stegna poinformowała beneficjentów końcowych zadania o warunkach na jakich uzyskała dofinansowanie.

Dnia 29 lipca 2015 roku Gmina Stegna podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2015 roku przedmiotowego zadania. Umowa zakłada, że po wykonaniu zadania oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych przez WFOŚiGW, Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Ostatecznie w ramach realizacji projektu bezpiecznie unieszkodliwionych zostało 25,52 Mg  wyrobów zawierających azbest z sześciu nieruchomości położonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usunięte zostały wyroby zawierające azbest wynosi 1433,00 m².

 

Koszty kwalifikowane zadania wyniosły 14 860,00 zł, z czego 12 610,00 zł zostały pokryte
z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na przedmiotową dotację składają się środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 5 201,00 zł i środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 409,00 zł, natomiast reszta kosztów stanowiła wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie.

Liczba wyświetleń: 812