Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Pielęgnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

 

 Wójt Gminy w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na  wykonanie zadania pn.:


„ Pielęgnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Stegna  w 2016 r. ”

 

Pielęgnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w 2016 r., rosnących na terenach  będących własnością gminy Stegna obejmuje wykonywanie usług związanych z bieżącą pielęgnacją drzewostanu, wycinką i ochroną drzew w pasach drogowych, w parach wiejskich oraz nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stegna.

 

Prace związane z wycinką drzew będą wykonywane na postawie zezwoleń wydawanych przez Starostę Nowodworskiego lub inny organ zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace w drzewostanie należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 627 ze zm.) z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ) ( w przypadku prowadzenia prac  na obiektach wpisanych do rejestru zabytków). Usługi obejmują głównie prace wykonywane na drzewach, mające na celu poprawę ich zdrowotności, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wykonywanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych oraz kompleksową pielęgnację drzewostanów w pasach drogowych i drzewostanów parkowych.

 

 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

 1. Wycinkę wyznaczonych drzew i krzewów, w tym usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów,
 2. Frezowanie pni drzew ( dot. indywidualnych przypadków),
 3. Pielęgnację koron drzew oraz cięcia formujące, ( w przypadku cięcia żywych konarów - obligatoryjne zabezpieczenie miejsca cięcia maścią ze środkiem grzybobójczym bezpośrednio po wykonaniu zabiegów),
 4. Uprzątnięcie terenu w obrębie usuniętych drzew i krzewów wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. gałęzie, zrębki),
 5. Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego w wyniku wycinki.

 

 

Termin realizacji zamówienia: 

 1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
 2. Termin zakończenia: uzależniony będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Stegna na 2016 r. na realizację przedmiotowego zamówienia, jednak nie dłużej niż  do dnia 31.12.2016 r.
 3. Terminy wykonywania prac – poszczególne rodzaje prac należy wykonywaćw następujących terminach:

a)         W zakresie prac interwencyjnych (usunięcie wywrotów, wiatrołomów, złamanych i obłamanych konarów) – przed upływem 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia (telefonicznie lub pisemnie – tj. listem, faksem, mailowo);

b)        W pozostałym zakresie – zgodnie z terminem wskazanym w zleceniu.

 

 

Uwaga:

Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń, w których określony zostanie każdorazowo zakres robót, termin wykonywania oraz wartość prac.

 

 

Kryterium wyboru oferty:

 1. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie miała najniższą cenę (w ofercie należy podać cenę całkowitą brutto za wykonanie ww. zamówienia)

a)      Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania,               jak również koszty prac porządkowych, organizacji terenu robót ( w tym ewentualne zajecie pasa drogowego, wyłączenie prądu, uzyskanie zezwoleń, uzgodnień), materiałów (ziemia urodzajna, piasek, woda) koszty dojazdu do miejsca prowadzenia robót, koszty transportu drewna, koszty deponowania odpadów  i inne wynikające wprost z opisu robót;

b)      Ceny ofertowe za poszczególne prace będą ostatecznymi cenami umownymi            i nie będą podlegać żadnym negocjacjom w okresie obowiązywania umowy.

 

 

Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Drewno pozyskane w wyniku wycinku lub pielęgnacji koron drzew zostanie przekazane  w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy. W związku z tym przy określaniu wartości zamówienia należy  uwzględnić wartość pozyskanego drewna.

 

 

Wykonawca musi spełniać również  poniższe warunki:

 1. Zamawiający żąda złożenia wykazu co najmniej trzech usług w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach zieleni i w parkach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3 do formularza ofertowego) oraz dołączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych usług.

 

Sposób przygotowania oferty oraz dokumenty, których złożenia wymaga Zamawiający.

Dokumenty wymagane w ofercie:

 1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1) łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do niego nw. załącznikami:

a)      Załącznik nr 1: „CENA OFERTY”

b)      Załącznik nr 2: „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”

c)      Załącznik nr 3: „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

 

 

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Stegnie

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2015 r. o godzinie 13.00
 2. Osoba do kontaktu: Ewelina Charkiewicz – podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami , tel. (55) 247- 81 – 71 wew. 18, e-mail: ewelina.charkiewicz@stegna.pl

 

 

Załączniki:

 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowi:

 1. FORMULARZ OFERTOWY wraz z załącznikami.

 

 

 

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Gminy Stegna z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. Urząd Gminy w Stegnie zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy, bez podania przyczyny

 


Niniejsze zapytanie nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zapytanie ofertowe 2015-11-20 08:32:53 Charkiewicz Ewelina
załącznik Formularz ofertowy 2015-11-20 08:32:36 Charkiewicz Ewelina
załącznik Załącznik nr 1 2015-11-20 08:32:23 Charkiewicz Ewelina
załącznik Załącznik nr 2 2015-11-20 08:32:15 Charkiewicz Ewelina
załącznik Załącznik nr 3 2015-11-20 08:32:06 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1184