Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

NIE DLA CZADU Drukuj Stworz PDF

 

NIE DLA CZADU

Czy wiesz, że w latach 2005-2011 przyjmowano do szpitali rocznie od 2557 do 5026 pacjentów zatrutych tlenkiem wÄ™gla?! Czy wiesz, że koszt zdrowotny zatruć CO w Polsce wyraża siÄ™ tysiÄ…cami osób tracÄ…cymi zdrowie i życie wskutek znanej i MOÅ»LIWEJ DO UNIKNIĘCIA TRUCIZNY?!  

 

SkÄ…d siÄ™ bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

 

Tlenek wÄ™gla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trujÄ…cym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że Å‚atwo siÄ™ z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepeÅ‚nego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, wÄ™gla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej iloÅ›ci tlenu, niezbÄ™dnej do zupeÅ‚nego spalania. Może to wynikać z braku dopÅ‚ywu Å›wieżego (zewnÄ™trznego) powietrza do urzÄ…dzenia, w którym nastÄ™puje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub zÅ‚ej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamkniÄ™cia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna sÄ… szczelnie zamkniÄ™te lub uszczelnione na zimÄ™. Czad powstaje także czÄ™sto podczas pożaru. NiebezpieczeÅ„stwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek wÄ™gla jest gazem niewyczuwalnym dla czÅ‚owieka. Dostaje siÄ™ do organizmu przez ukÅ‚ad oddechowy, a nastÄ™pnie jest wchÅ‚aniany do krwioobiegu. W ukÅ‚adzie oddechowym tlenek wÄ™gla wiąże siÄ™ z hemoglobinÄ… 210 razy szybciej niż tlen, blokujÄ…c dopÅ‚yw tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia czÅ‚owieka. Uniemożliwia prawidÅ‚owe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narzÄ…dów wewnÄ™trznych. NastÄ™pstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie oÅ›rodkowego ukÅ‚adu nerwowego, niewydolność wieÅ„cowa i zawaÅ‚ lub nawet Å›mierć.

 

Jak zapobiegać zatruciu?

 

PodstawowÄ… przyczynÄ… zatruć jest niepeÅ‚ne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamkniÄ™te sÄ… okna, brak jest wÅ‚aÅ›ciwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpÅ‚yw. Tyle spalin wypÅ‚ynie na zewnÄ…trz ile Å›wieżego powietrza napÅ‚ynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy wiÄ™c zapewnić możliwość staÅ‚ego dopÅ‚ywu Å›wieżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni wÄ™glowej lub pieca) oraz swobodny odpÅ‚yw spalin.

 

PamiÄ™taj aby: 
-  uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródÅ‚a ognia (pieca gazowego z otwartÄ… komorÄ… spalania, kuchenki gazowej lub wÄ™glowej), 
- nie zasÅ‚aniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, 
- przy instalacji urzÄ…dzeÅ„ i systemów grzewczych korzystać z usÅ‚ug wykwalifikowanej osoby, 
- dokonywać okresowych przeglÄ…dów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz wÄ™gla i drewna, należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiÄ…ce. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opaÅ‚owego – nie rzadziej niż raz na póÅ‚ roku. ZarzÄ…dca budynku lub wÅ‚aÅ›ciciel ma obowiÄ…zek m.in. przeglÄ…du instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku, 
- użytkować sprawne technicznie urzÄ…dzenia, w których odbywa siÄ™ proces spalania zgodnie z instrukcjÄ… producenta: kontrolować stan techniczny urzÄ…dzeÅ„ grzewczych, 
- stosować urzÄ…dzenia posiadajÄ…ce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wÄ…tpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urzÄ…dzenia tzw. deklaracji zgodnoÅ›ci, tj. dokumentu zawierajÄ…cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urzÄ…dzenia, 
- w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność dziaÅ‚ania wentylacji, ponieważ nowe okna sÄ… najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wczeÅ›niej stosowanych w budynku i mogÄ… pogarszać wentylacjÄ™, 
- systematycznie sprawdzać ciÄ…g powietrza, np. poprzez przykÅ‚adanie kartki papieru do otworu, bÄ…dź kratki wentylacyjnej; jeÅ›li nic nie zakÅ‚óca wentylacji kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki, 
- czÄ™sto wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa siÄ™ proces spalania (kuchnie, Å‚azienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
- rozmieÅ›cić czujniki tlenku wÄ™gla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiÄ™kszenia bezpieczeÅ„stwa dodatkowe czujniki warto umieÅ›cić w każdym pomieszczeniu, nie spalaj wÄ™gla drzewnego w domu, garażu, na zamkniÄ™tej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie majÄ… odpowiedniej wentylacji, 
- nie zostawiać w garażu samochodu z zapalonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostajÄ… otwarte,
- nie bagatelizować objawów dusznoÅ›ci, bólów i zawrotów gÅ‚owy, nudnoÅ›ci, wymiotów, oszoÅ‚omienia, osÅ‚abienia, przyÅ›pieszenia czynnoÅ›ci serca i oddychania, gdyż mogÄ… być sygnaÅ‚em, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym siÄ™ znajdujemy i zasiÄ™gnąć porady lekarskiej.

 

 Jakie sÄ… objawy zatrucia tlenkiem wÄ™gla?

 

- bóle gÅ‚owy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmÄ™czenie,
- duszność,
- trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny,
- senność,
- nudności.

 

OsÅ‚abienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolnoÅ›ci oceny zagrożenia powodujÄ…, że jest on caÅ‚kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeÅ›li nikt nie przyjdzie mu z pomocÄ… – umiera.

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wÄ™gla?

 

- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobÄ™ poszkodowanÄ… w bezpieczne miejsce, na Å›wieże powietrze, 
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarzniÄ™cia,
-  wezwać sÅ‚użby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

 

BEZPIECZNE UÅ»YTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

 

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym noÅ›nikiem energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. WiÄ™kszość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić siÄ™ zagrożenie zatruciem tlenkiem wÄ™gla (potocznie zwanym czadem). W Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem wÄ™gla pochodzÄ…cym z gazowych grzejników wody przepÅ‚ywowej umiera ok. 100 osób, a kilka razy wiÄ™cej ulega zatruciu wymagajÄ…cym hospitalizacji. PrzeważajÄ…ca wiÄ™kszość wypadków Å›miertelnych zdarza siÄ™ miÄ™dzy 1 listopada a 31 marca, a wiÄ™c w porze chÅ‚odnej. PrzyczynÄ… sÄ… zamkniÄ™te, szczelne okna. Można Å‚atwo zapobiec powstawaniu tlenku wÄ™gla i jego przenikaniu do mieszkaÅ„, speÅ‚niajÄ…c cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urzÄ…dzeÅ„ spalajÄ…cych gaz. SÄ… to: 1) prawidÅ‚owa instalacja, 2) staÅ‚y dopÅ‚yw Å›wieżego powietrza, 3) swobodny odpÅ‚yw spalin, 4) wÅ‚aÅ›ciwa eksploatacja zapewniajÄ…ca dobry stan techniczny urzÄ…dzenia gazowego. SÄ… one opisane poniżej.

 

PRAWIDŁOWA INSTALACJA

 

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcjÄ… producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobÄ™ nieuprawnionÄ… może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkaÅ„ców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych dotyczÄ… kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować siÄ™ jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane miÄ™dzy oknem a kuchenkÄ…, tak, aby nad nimi odbywaÅ‚ siÄ™ przepÅ‚yw Å›wieżego powietrza.

 

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA

StaÅ‚y dopÅ‚yw Å›wieżego (zewnÄ™trznego) powietrza do urzÄ…dzenia, w którym nastÄ™puje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopÅ‚ywu Å›wieżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupeÅ‚ne spalanie i powstawanie tlenku wÄ™gla. NastÄ™puje to wówczas, gdy np. okna mieszkania sÄ… szczelnie zamkniÄ™te. StaÅ‚y dopÅ‚yw Å›wieżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbÄ™dnym swobodnego odpÅ‚ywu spalin. W zwiÄ…zku z tym należy pamiÄ™tać, aby przed każdÄ… kÄ…pielÄ… dobrze przewietrzyć Å‚azienkÄ™, szczelne okna byÅ‚y wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kÄ…pieli uchylone byÅ‚o okno w mieszkaniu lub lufcik. ZasÅ‚anianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do Å‚azienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi Å›miertelnym zatruciem.

 

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN

 

Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyÅ‚Ä…czony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osÅ‚abienie ciÄ…gu lub może być przyczynÄ… przenikania spalin do sÄ…siadujÄ…cych z nim pomieszczeÅ„. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiÄ…zek poddania obiektu kontroli spoczywa na wÅ‚aÅ›cicielu lub zarzÄ…dcy. Warunkiem swobodnego odpÅ‚ywu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także staÅ‚y dopÅ‚yw Å›wieżego powietrza do pomieszczenia, w którym nastÄ™puje spalanie gazu. Nie bÄ™dzie odpÅ‚ywu spalin, jeżeli pracujÄ…cy piecyk gazowy bÄ™dzie siÄ™ znajdowaÅ‚ w zamkniÄ™tym, uszczelnionym mieszkaniu. StaÅ‚y dopÅ‚yw powietrza do pomieszczenia, w którym wÅ‚Ä…czono piecyk gazowy, jest wiÄ™c warunkiem niezbÄ™dnym do speÅ‚nienia dwóch podstawowych wymagaÅ„ bezpieczeÅ„stwa - zupeÅ‚nego spalania gazu i swobodnego odpÅ‚ywu spalin. Podczas kÄ…pieli nie należy wÅ‚Ä…czać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego dziaÅ‚anie osÅ‚abia naturalny ciÄ…g spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

 

DOBRY STAN TECHNICZNY URZÄ„DZENIA GAZOWEGO

 

UrzÄ…dzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystoÅ›ci i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. ObowiÄ…zek utrzymania wymaganego stanu technicznego urzÄ…dzeÅ„ gazowych i ich udostÄ™pnienia do kontroli nakÅ‚ada na użytkownika lokalu RozporzÄ…dzenie Ministra Spraw WewnÄ™trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeÅ„stwo wÅ‚asne i swojej rodziny do tego obowiÄ…zku powinien siÄ™ poczuwać każdy użytkownik urzÄ…dzeÅ„ gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwÅ‚ocznie zgÅ‚osić do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urzÄ…dzenia gazowego może być powierzona wyÅ‚Ä…cznie osobom posiadajÄ…cym odpowiednie uprawnienia.

 

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności!

 

Link do statystyk działań straży pożarnej zdarzeń związanych z tlenkiem węgla: http://www.straz.gov.pl/download/1994

 

Link do archiwum kampanii NIE DLA CZADU: http://www.straz.gov.pl/porady/czad

Å»ródÅ‚o: www.straz.gov.pl

 

Liczba wyświetleń: 1161