Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 1 Drukuj Stworz PDF

Przykłady

 Projekt 1            Zakup i montaż   urządzeń do ćwiczeń           sportowych

Cele   projektu      Celem  projektu  jest   promocja   kultury   fizycznej wśród   mieszkańców Sołectwa X .

Budżet   projek-       L.p.                Zadanie                  Koszt zadania             Źródło

tu
                                                                         [PLN]            finansowania

                       1.     Zakup  urządzeń do  uprawiania                   6.000   Fundusz Sołecki

                              ćwiczeń

                      2.      Zakup tablic (oznaczeń)                          2.000   Fundusz  Sołecki

                      3.      Montaż   urządzeń i tablic                       2.000   Fundusz Sołecki

                      4.      Prace porządkowe                                 2.000   Wkład Własny

                                                        RAZEM                 12.000

                     Realizacja   powyższych zadań przyczyni się do wzrostu   aktywności  fizycznej      wśród
                     mieszkańców     sołectwa ,  szczególnie  wśród  dzieci   i   młodzieży ,  dla   których  nie  ma
                     atrakcyjnej   oferty   spędzania  czasu   wolnego.  Realizacja   projektu  przyczyni  się  do
Uzasadnienie
                     integracji  rodzin,  które  będą   mogły  spędzać aktywnie     czas .   Dodatkowo  projekt
projektu             zwiększy   atrakcyjność wsi . Projekt   przyczyni się więc  do   poprawy   warunków  życia
                     mieszkańców.

  /                  Na  podkreślenie zasługuje fakt,  że projekt   jest   zgodny z Planem Odnowy    Miej-

                     scowości X oraz Strategią Rozwoju   Gminy      Y .

  

Liczba wyświetleń: 1273