Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 1 Drukuj Stworz PDF

Przykłady

 Projekt 1            Zakup i montaż   urzÄ…dzeÅ„ do ćwiczeÅ„           sportowych

Cele   projektu      Celem  projektu  jest   promocja   kultury   fizycznej wÅ›ród   mieszkaÅ„ców SoÅ‚ectwa X .

Budżet   projek-       L.p.                Zadanie                  Koszt zadania             ŹródÅ‚o

tu
                                                                         [PLN]            finansowania

                       1.     Zakup  urzÄ…dzeÅ„ do  uprawiania                   6.000   Fundusz SoÅ‚ecki

                              ćwiczeÅ„

                      2.      Zakup tablic (oznaczeÅ„)                          2.000   Fundusz  SoÅ‚ecki

                      3.      Montaż   urzÄ…dzeÅ„ i tablic                       2.000   Fundusz SoÅ‚ecki

                      4.      Prace porzÄ…dkowe                                 2.000   WkÅ‚ad WÅ‚asny

                                                        RAZEM                 12.000

                     Realizacja   powyższych zadaÅ„ przyczyni siÄ™ do wzrostu   aktywnoÅ›ci  fizycznej      wÅ›ród
                     mieszkaÅ„ców     soÅ‚ectwa ,  szczególnie  wÅ›ród  dzieci   i   mÅ‚odzieży ,  dla   których  nie  ma
                     atrakcyjnej   oferty   spÄ™dzania  czasu   wolnego.  Realizacja   projektu  przyczyni  siÄ™  do
Uzasadnienie
                     integracji  rodzin,  które  bÄ™dÄ…   mogÅ‚y  spÄ™dzać aktywnie     czas .   Dodatkowo  projekt
projektu             zwiÄ™kszy   atrakcyjność wsi . Projekt   przyczyni siÄ™ wiÄ™c  do   poprawy   warunków  życia
                     mieszkaÅ„ców.

  /                  Na  podkreÅ›lenie zasÅ‚uguje fakt,  że projekt   jest   zgodny z Planem Odnowy    Miej-

                     scowoÅ›ci X oraz StrategiÄ… Rozwoju   Gminy      Y .

  

Liczba wyświetleń: 1421