Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 2 Drukuj Stworz PDF

Przykład 2

Projekt 2            Wyposażenie       świetlicy wiejskiej

Cele projektu         Celem projektu jest   integracja   mieszkańców Sołectwa X oraz promocja   idei ucze-

                      nia  się przez  całe życie.

                        L.p.                 Zadanie                   Koszt zadania               Źródło

                                                                            [PLN]              finansowana
Budżet   projektu
                       1.      Zakup projektora                                    2.000   Fundusz Sołecki

                               multimedialnego

                       2.      Zakup ekranu                                          300   Fundusz Sołecki

                       3.      Zakup tablicy flip-chart                              300   Fundusz Sołecki

                       4.      Zakup komputera  lap-top z                          3.000   Fundusz Sołecki
                               oprogramowaniem

                       5.      Zakup materiałów biurowych                            400   Fundusz Sołecki

                       6.      wynagrodzenie      instruktorów                     4.000   Fundusz Sołecki

                       7.      prace porządkowe i organiza-                        2.000   wkład własny

                               cyjne

                                                           RAZEM                  12.000

                      Realizacja   powyższych zadań   przyczyni się do wzrostu  integracji   i poprawy   dostę-
                      pu   do   edukacji  mieszkańców Sołectwa .   W     świetlicy  wiejskiej   będą  prowadzone
                     warsztaty    rękodzieła   oraz   warsztaty plastyczne .  Obie   inicjatywy   będą  kierowane
                     do dzieci i młodzieży   oraz osób starszych,  co ma na celu  integrację        międzypokole-
Uzasadnienie
                     niową    oraz   wymianę   wiedzy   na  temat   lokalnych tradycji   związanych     z   rękodzie-
projektu
                     łem .  Starsze   osoby   będą  mogły   przekazać   wiedzę  i   zainteresowania     młodszemu
                      pokoleniu.  Realizacja   projektu   przyczyni się do   poprawy zagospodarowania   czasu
                     wolnego  i   integracji  międzypokoleniowej.       Projekt  przyczyni   się więc   do  poprawy
                     warunków       życia  mieszkańców.   Na    podkreślenie   zasługuje fakt,   że    projekt  jest
                     zgodny z Planem Odnowy   Miejscowości X oraz Strategią Rozwoju Gminy   Y .

Liczba wyświetleń: 1454