Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 2 Drukuj Stworz PDF

Przykład 2

Projekt 2            Wyposażenie       Å›wietlicy wiejskiej

Cele projektu         Celem projektu jest   integracja   mieszkaÅ„ców SoÅ‚ectwa X oraz promocja   idei ucze-

                      nia  siÄ™ przez  caÅ‚e życie.

                        L.p.                 Zadanie                   Koszt zadania               ŹródÅ‚o

                                                                            [PLN]              finansowana
Budżet   projektu
                       1.      Zakup projektora                                    2.000   Fundusz SoÅ‚ecki

                               multimedialnego

                       2.      Zakup ekranu                                          300   Fundusz SoÅ‚ecki

                       3.      Zakup tablicy flip-chart                              300   Fundusz SoÅ‚ecki

                       4.      Zakup komputera  lap-top z                          3.000   Fundusz SoÅ‚ecki
                               oprogramowaniem

                       5.      Zakup materiaÅ‚ów biurowych                            400   Fundusz SoÅ‚ecki

                       6.      wynagrodzenie      instruktorów                     4.000   Fundusz SoÅ‚ecki

                       7.      prace porzÄ…dkowe i organiza-                        2.000   wkÅ‚ad wÅ‚asny

                               cyjne

                                                           RAZEM                  12.000

                      Realizacja   powyższych zadaÅ„   przyczyni siÄ™ do wzrostu  integracji   i poprawy   dostÄ™-
                      pu   do   edukacji  mieszkaÅ„ców SoÅ‚ectwa .   W     Å›wietlicy  wiejskiej   bÄ™dÄ…  prowadzone
                     warsztaty    rÄ™kodzieÅ‚a   oraz   warsztaty plastyczne .  Obie   inicjatywy   bÄ™dÄ…  kierowane
                     do dzieci i mÅ‚odzieży   oraz osób starszych,  co ma na celu  integracjÄ™        miÄ™dzypokole-
Uzasadnienie
                     niowÄ…    oraz   wymianÄ™   wiedzy   na  temat   lokalnych tradycji   zwiÄ…zanych     z   rÄ™kodzie-
projektu
                     Å‚em .  Starsze   osoby   bÄ™dÄ…  mogÅ‚y   przekazać   wiedzÄ™  i   zainteresowania     mÅ‚odszemu
                      pokoleniu.  Realizacja   projektu   przyczyni siÄ™ do   poprawy zagospodarowania   czasu
                     wolnego  i   integracji  miÄ™dzypokoleniowej.       Projekt  przyczyni   siÄ™ wiÄ™c   do  poprawy
                     warunków       życia  mieszkaÅ„ców.   Na    podkreÅ›lenie   zasÅ‚uguje fakt,   że    projekt  jest
                     zgodny z Planem Odnowy   MiejscowoÅ›ci X oraz StrategiÄ… Rozwoju Gminy   Y .

Liczba wyświetleń: 1542