Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 3 Drukuj Stworz PDF

Przykład 3

Projekt 3              Promocja   postaw ekologicznych wśród mieszkańców Sołectwa X

Cele   projektu        Celem projektu jest  poprawa        estetyki   i porządku  na terenie wsi  X oraz     poprawa

                       świadomości   mieszkańców   w   zakresie ochrony          środowiska .

Budżet   projektu        Lp.                   Zadanie                     Koszt zadania         Źródło finansowa-

                                                                                                          nia
                                                                                [PLN]

                         1.      Zakup  pojemników do segrega-                        4.000     Fundusz Sołecki

                                 cji   odpadów

                        2.       Zakup  koszy na   śmieci                             2.000     Fundusz Sołecki

                        3.       Zakup  nagród   na  konkurs  eko-                    1.000     Fundusz Sołecki

                                 logiczny

                        4.       Organizacja  festynu   ekologicz-                    3.000     Fundusz Sołecki

                                 nego   na zakończenie   lata

                                                              RAZEM                  10.000

                       Realizacja   powyższych   zada ń  przyczyni   się   do   wzrostu    świadomości      ekologicznej
                       mieszkańców       oraz   poprawy   estetyki   wsi .  Poprzez   organizację   konkursu   i   festynu
                      osiągniemy      większe   zaangażowanie   mieszkańców ,         szczególnie   dzieci   i  młodzieży .
                       Konkurs    na   najbardziej   zadbane   i   czyste   ekologicznie  gospodarstw      przyczyni   się
                       do   zmiany   negatywnych       zachowań   wśród      mieszkańców .     Podczas festynu      odbę-
Uzasadnienie
                       dzie   się  prelekcja   nt.   odnawialnych    źródeł   energii   oraz  zostanie     rozstrzygnięty
projektu               konkurs.   Realizacja   projektu    przyczyni  się także   do   integracji  i  edukacji  mieszkań-
                      ców.    Projekt   przyczyni    się   więc  do  poprawy    warunków      życia  mieszkańców .   Na
                       podkreślenie     zasługuje  fakt, że  projekt jest   zgodny    z   Planem   Odnowy   Miejscowo-
                      ści X   oraz  Strategią   Rozwoju   Gminy    Y .

Liczba wyświetleń: 1355