Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 3 Drukuj Stworz PDF

Przykład 3

Projekt 3              Promocja   postaw ekologicznych wÅ›ród mieszkaÅ„ców SoÅ‚ectwa X

Cele   projektu        Celem projektu jest  poprawa        estetyki   i porzÄ…dku  na terenie wsi  X oraz     poprawa

                       Å›wiadomoÅ›ci   mieszkaÅ„ców   w   zakresie ochrony          Å›rodowiska .

Budżet   projektu        Lp.                   Zadanie                     Koszt zadania         ŹródÅ‚o finansowa-

                                                                                                          nia
                                                                                [PLN]

                         1.      Zakup  pojemników do segrega-                        4.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 cji   odpadów

                        2.       Zakup  koszy na   Å›mieci                             2.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                        3.       Zakup  nagród   na  konkurs  eko-                    1.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 logiczny

                        4.       Organizacja  festynu   ekologicz-                    3.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                                 nego   na zakoÅ„czenie   lata

                                                              RAZEM                  10.000

                       Realizacja   powyższych   zada Å„  przyczyni   siÄ™   do   wzrostu    Å›wiadomoÅ›ci      ekologicznej
                       mieszkaÅ„ców       oraz   poprawy   estetyki   wsi .  Poprzez   organizacjÄ™   konkursu   i   festynu
                      osiÄ…gniemy      wiÄ™ksze   zaangażowanie   mieszkaÅ„ców ,         szczególnie   dzieci   i  mÅ‚odzieży .
                       Konkurs    na   najbardziej   zadbane   i   czyste   ekologicznie  gospodarstw      przyczyni   siÄ™
                       do   zmiany   negatywnych       zachowaÅ„   wÅ›ród      mieszkaÅ„ców .     Podczas festynu      odbÄ™-
Uzasadnienie
                       dzie   siÄ™  prelekcja   nt.   odnawialnych    źródeÅ‚   energii   oraz  zostanie     rozstrzygniÄ™ty
projektu               konkurs.   Realizacja   projektu    przyczyni  siÄ™ także   do   integracji  i  edukacji  mieszkaÅ„-
                      ców.    Projekt   przyczyni    siÄ™   wiÄ™c  do  poprawy    warunków      życia  mieszkaÅ„ców .   Na
                       podkreÅ›lenie     zasÅ‚uguje  fakt, że  projekt jest   zgodny    z   Planem   Odnowy   Miejscowo-
                      Å›ci X   oraz  StrategiÄ…   Rozwoju   Gminy    Y .

Liczba wyświetleń: 1426