Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Apel Komendanta Straży Gminnej Drukuj Stworz PDF

 

 

 

 

W trosce o poprawę ładu i porządku publicznego oraz wizerunku Gminy Stegna Komendant Straży Gminnej w Stegnie zwraca się z apelem do sołtysów oraz mieszkańców o podjęcie odpowiednich inicjatyw społecznych w podległych im sołectwach w niżej omówionych kwestiach.

 

I

Utrzymanie ładu i porządku w obrębie posesji jest obowiązkiem wynikającym z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna Uchwała Nr XL/381/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeksu Wykroczeń. Realizacja tego obowiązku dotyczy właścicieli administratorów i użytkowników posesji i powinna wynikać z oczywistej dbałości o czystość estetykę przekładającą się na wizerunek gminy a co za tym idzie na ich mieszkańców. To nam mieszkańcom tej gminy najbardziej zależy na tym, aby naturalną wynikającą z położenia i warunków przyrodniczych atrakcyjność nie psuły obrazy zaniedbanych posesji i zaśmieconego środowiska. Dodać jednak należy, że jest to również ustawowy obowiązek i nie stosowanie się do tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością w postaci kary grzywny.

 

II

Umieszczenie w odpowiednim miejscu i utrzymanie w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym posesji. Niezrozumiały jest fakt częstego ignorowania tego obowiązku przez właścicieli, administratorów i użytkowników posesji zważywszy na fakt, że to w najlepiej pojętym interesie mieszkańców jest możliwość jak najszybszego zlokalizowania dzięki widocznemu numerowi konkretnej posesji np. w sytuacji wymagającej szybkiej interwencji służb ratowniczych, pogotowia czy służb porządkowych. W nagłej sytuacji choroby, wypadku, pożaru czy innej, gdy zagrożone jest życie, zdrowie czy mienie liczy się każda minuta od wezwania do skutecznego dotarcia pomocy. Brak oznakowania utrudnia pracę również listonoszom, kurierom oraz pracownikom firm zajmującym się wywozem śmieci. Podobnie jak w problematyce poruszanej w punkcie I jest to również obowiązek ustawowy wynikający z przepisu art. 64 Kodeksu Wykroczeń o umieszczeniu i utrzymaniu w należytym stanie oraz podświetleniu po zmierzchu tabliczki z numerem posesji a jego nieprzestrzeganie zagrożone karą grzywny.

 

III

Następny problem, na który pragnę zwrócić szczególną uwagę jest niewłaściwe i niedostateczne sprawowanie nadzoru nad psami przez właścicieli i opiekunów. We wszystkich miejscowościach w gminie Stegna problem ten występuję w mniejszym lub większym stopniu. Skutkuje on często niepożądanymi zdarzeniami z udziałem psów. Przypominam za wszystkie skutki zachowania psa ponosi odpowiedzialność właściciel lub opiekun. Odpowiedzialność ta często daleko wykracza poza karę grzywny wynikającą z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, tj. „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia”. W przypadku pogryzienia przez psa, kolizji czy wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez psa, wyrządzenia szkody na mieniu itp. właściciel lub opiekun odpowiada również finansowo a nawet karnie za skutki takich zdarzeń. Z doświadczenia wiem, że wymiar finansowy tej odpowiedzialności może być bardzo wysoki. Kolejnym problem wynikającym z nieprzestrzegania obowiązków przez właścicieli psów jest duże utrudnienie w identyfikacji psów faktycznie bezpańskich, które powinny trafić do schroniska. Zjawisko faktycznie bezpańskich psów występuje niestety stale (podrzucanie, po sezonowe zostawianie czy psy, które przybłąkały się z sąsiedniej gminy) i obowiązkiem Urzędu Gminy jest zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Na konkretne zgłoszenie z Urzędu Gminy Stegna pracownicy schroniska zabierają takie psy do schroniska. Związane jest to z dużymi kosztami, dlatego tak bardzo istotna jest jak najdokładniejsza identyfikacji czy pies w danym przypadku jest bezpański. Stosowane w tym przypadku procedury wypracowane przez Straż Gminna oraz odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy w Stegnie ograniczają do minimum możliwość pomyłki.

 

Kończąc ponawiam prośbę o upublicznienie przedstawionych informacji przy wszelkich możliwych okazjach na spotkaniach mieszkańców z sołtysami, za co z góry dziękuję.

Liczba wyświetleń: 820