Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 8 Drukuj Stworz PDF

Przykład 8

Projekt 8             Uporządkowanie  targowiska wiejskiego

Cele   projektu       Celem  projektu    poprawa estetyki  wsi jest   promocja   kultury   fizycznej wśród

                      mieszkańców   Sołectwa X .

Budżet    projektu      Lp.                  Zadanie                    Koszt   zadania     Źródło  finansowa-

                                                                                                     nia
                                                                            [PLN]

                       1.      Zakup  materiałów   budowla-                       8.000    Fundusz  Sołecki

                               nych i usługi budowlane

                       2.      zakup straganów       (stoły)                      2.000    Fundusz Sołecki

                       3.      Prace porządkowe                                   2.000    Wkład Własny

                                                           RAZEM                 12.000

                      Realizacja   powyższych zadań przyczyni się do   poprawy   estetyki wsi   a także  umoż-
                      liwi  lepszą  organizacją   sprzedaży   produktów      rolnikom    oraz  lokalnym    kupcom.
                      Nasza   wieś  słynie z uprawy   ekologicznej i   handel  odbywa  się dwa   razy w    tygodniu
                      na   placu targowym   od wielu  lat.  Plac ten   nie jest   utwardzony   ani  zadaszony , co w
                     dni  deszczowe utrudnia       handel i powoduje, że wygląda on  bardzo  nieestetycznie .
Uzasadnienie
                      Mieszkańcy     i   osoby   przyjezdne   nie   mogą   wygodnie  zrobić  zakupów .   Dlatego   też
projektu              należy   postawić wiatę    oraz  utwardzić  teren.  Projekt   przyczyni się więc   do  popra-
                     wy   warunków     życia mieszkańców .

                      Na   podkreślenie  zasługuje fakt,   że   projekt  jest  zgodny   z  Planem   Odnowy     Miej-
                     scowości X oraz Strategią      Rozwoju Gminy  Y.

Liczba wyświetleń: 1288