Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 25 lutego 2016 Drukuj Stworz PDF

ZarzÄ…dzenie nr 34/2016

 

Wójta Gminy Stegna
z dnia 25 lutego 2016r.w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust.2a,2b, 2c, 2d, 2de, 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) oraz programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi i innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2016r., zatwierdzonego uchwaÅ‚Ä… nr XIV/105/2015 Rady Gminy  Stegna z dnia 30 listopada 2015r. oraz UchwaÅ‚y nr  XIII/87/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29  października 2015r w sprawie przyjÄ™cia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Stegna do realizacji na 2016r.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 


PowoÅ‚ujÄ™ KomisjÄ™ KonkursowÄ… do oceny ofert, jakie wpÅ‚ynęły  w zwiÄ…zku z ogÅ‚oszonym w dniu 4 lutego 2016r. konkursem na realizacjÄ™ zadania publicznego ujÄ™tego w Gminnym Programie Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2016r. w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu Gminy Stegna .

1. Lucyna GrÄ™da – przewodniczÄ…ca

2. Magdalena Lewandowska– czÅ‚onek

3. Elżbieta Zych  – czÅ‚onek

4. Monika Adamowska-Bargieł- członek

5 . Ewa Suchewicz –czÅ‚onek

6. Dorota Chojna -członek

7. Tomasz Gajewski- członek

8. Rafał Tokarski -członek

 

§ 2

 

 

Regulamin pracy komisji określa Regulamin Komisji Konkursowej , stanowiący załącznik nr 1

do niniejszego ZarzÄ…dzenia

§ 3

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

WÓJT GMINY

mgr Ewa DÄ…bska

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do ZarzÄ…dzenia Wójta Gminy Stegna

Nr 34/2016r. z dnia 25 lutego 2016r.

 

 

 

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

powoÅ‚anej w celu zaopiniowania ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu Gminy Stegna w zakresie realizacji zadaÅ„ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w 2016r.

 

§ 1

 

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach majÄ…cych charakter niejawny, w których bierze udziaÅ‚ co najmniej piÄ™ciu  czÅ‚onków Komisji.
 2. CzÅ‚onkowie Komisji wyrażajÄ…c swoje stanowisko wypeÅ‚niajÄ… dla każdej oferty osobno „KartÄ™ oceny oferty”, której wzór stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach   o charakterze proceduralnym oraz w sytuacji, gdy przynajmniej dwie oferty otrzymajÄ… jednakowÄ… punktacjÄ™ na kartach oceny ofert, Komisja podejmuje decyzje poprzez gÅ‚osowanie, w gÅ‚osowaniu jawnym, zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, bez możliwoÅ›ci wstrzymania siÄ™ od gÅ‚osu. W przypadku równej liczby gÅ‚osów za i przeciw, rozstrzyga gÅ‚os przewodniczÄ…cego Komisji.
 4. Z prac Komisji oraz gÅ‚osowania sporzÄ…dzany jest protokóÅ‚, który podpisujÄ… wszyscy czÅ‚onkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

 

 

§ 2

 

 1. Komisja dokonuje oceny ofert  pod wzglÄ™dem formalnym i merytorycznym
 2. Na etapie oceny formalnej oferty Komisja sprawdza:

a)      czy zaÅ‚Ä…czono do oferty kompletne dokumenty;

b)      czy z zaÅ‚Ä…czonych dokumentów wynika że podmiot skÅ‚adajÄ…cy ofertÄ™ jest uprawniony do ubiegania siÄ™ o dotacjÄ™ tj. speÅ‚nia wymogi okreÅ›lone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego
wolontariacie ( t.j. z 2014r. poz.1118 ze zmianami);

c)      czy zakres tematyczny oferty odpowiada zadaniu publicznemu okreÅ›lonemu
w ogłoszeniu

d)     czy wypeÅ‚niony formularz ofertowy zgodny jest ze wzorem zaÅ‚Ä…czonym do ogÅ‚oszenia

e)      czy oferty zostaÅ‚y podpisane przez osoby uprawnione.

 1. Oferty ocenione negatywnie na etapie formalnym podlegajÄ… odrzuceniu.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Przy analizie i ocenie merytorycznej wniosku Komisja ocenia:

a)      możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcÄ™;

b)      proponowanÄ… jakość wykonania projektu i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca  bÄ™dzie realizowaÅ‚ projekt;

c)      przedstawiona kalkulacjÄ™ kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu;

d)     planowany przez wnioskodawcÄ™ udziaÅ‚ Å›rodków finansowych wÅ‚asnych lub Å›rodków pochodzÄ…cych z innych źródeÅ‚ niż z budżetu gminy Stegna

e)      planowany przez wnioskodawcÄ™ wkÅ‚ad rzeczowy – zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

f)       wkÅ‚ad osobowy (wolontariat i praca spoÅ‚eczna czÅ‚onków);

g)      doÅ›wiadczenie w realizacji zadaÅ„ publicznych podobnego rodzaju;

h)      rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania przez wnioskodawcÄ™ Å›rodków otrzymanych z Gminy Stegna w latach 2013-2015 

 1. Ocena zÅ‚ożonych ofert odbÄ™dzie siÄ™ w oparciu o kryteria, wymienione w ogÅ‚oszeniu  o konkursie zgodnie z ustalonÄ… punktacjÄ… w zaÅ‚Ä…czonej „Karcie oceny oferty”.
 2. W wyniku oceny merytorycznej oferta może otrzymać Å‚Ä…cznie 190 punktów za speÅ‚nione kryteria. Oferenci, którzy nie realizowali dotychczas projektów zlecanych przez GminÄ™ Stegna w latach 2012-2015, za speÅ‚nienie kryterium wymienione w punkcie 5 „Karty oceny oferty”, otrzymajÄ… poÅ‚owÄ™ maksymalnej iloÅ›ci punktów dla tego kryterium.
 3. Po dokonanej ocenie indywidualnej każdej oferty, na podstawie wypeÅ‚nionych kart czÅ‚onkowie Komisji dokonujÄ… arytmetycznego wyliczenia Å›redniej oceny punktowej przyznanej dla poszczególnych kryteriów ocenianej oferty.
 4. Jeżeli oferta otrzyma   mniej niż 50% maksymalnej iloÅ›ci punktów z przynajmniej dwóch z kryteriów wymienionych w „Karcie oceny oferty”, oferta bÄ™dzie uznana za ofertÄ™ o niewystarczajÄ…cej jakoÅ›ci i zostanie odrzucona.

10.  Do otrzymania dotacji zakwalifikowane zostanÄ… oferty projektowe:

a)      niepodlegajÄ…ce odrzuceniu z powodów formalnych;

b)      ocenione na co najmniej 120 punktów;

c)      niepodlegajÄ…ce odrzuceniu na zasadach opisanych w ust. 8.

11.  Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej Komisja konkursowa sklasyfikuje oferty
o których mowa w ust.10 malejÄ…co wedÅ‚ug przyznanej punktacji i przedstawi propozycjÄ™ przyznania dotacji wyÅ‚onionym oferentom, podajÄ…c proponowanÄ… wielkość dotacji
z uwzglÄ™dnieniem zaplanowanych na to zadania Å›rodków finansowych w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


§ 3

 1. Oferty wybrane przez KomisjÄ™, jako speÅ‚niajÄ…ce kryteria okreÅ›lone w ogÅ‚oszeniu o konkursie  przedstawia siÄ™  do zaakceptowania Wójtowi  Gminy Stegna
 2. DecyzjÄ™ o przyznaniu dotacji zaproponowanym przez KomisjÄ™ konkursowÄ… oferentów podejmuje Wójt Gminy Stegna

 


§ 4

 

 

1. Wójt Gminy Stegna  może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1)      nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2)      przeprowadzenia przez komisjÄ™ postÄ™powania kwalifikacyjnego bez wymaganej iloÅ›ci obecnych czÅ‚onków,

3)      innych nieprawidÅ‚owoÅ›ci w postÄ™powaniu kwalifikacyjnym, które mogÅ‚y wpÅ‚ynąć na jego wynik.

 

§ 6

 

Wójt Gminy w terminie 7 dni od dnia upÅ‚yniÄ™cia terminu skÅ‚adania ofert tj. do dnia 18.03.2016r.  poda do publicznej wiadomoÅ›ci wykaz  ofert speÅ‚niajÄ…cych wymogi formalne, podajÄ…c  dane Wnioskodawców, tytuÅ‚ zadania publicznego oraz wnioskowanÄ… kwotÄ™ dotacji .

 

§ 7

 

Wyniki konkursu ogÅ‚oszone zostanÄ… najpóźniej do 4 kwietnia 2016r. w formie ZarzÄ…dzenia Wójta Gminy Stegna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Komisji konkursowej

Przyjętego Zarządzeniem Nr 34 /2016

Wójta Gminy Stegna z dnia 25 lutego 2016r

 

KARTA OCENY OFERTY


- ocena indywidualna członka Komisji Konkursowej


 1.  Informacje podstawowe:

1.

Nazwa oferenta

 

2.

Rodzaj zadania publicznego

 

Realizacja zadaÅ„ ujÄ™tych w Gminnym Programie Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w 2016r 

3.

Tytuł zadania publicznego

 

Przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych z terenu Gminy Stegna

4.

Data złożenia oferty

 

5.

Data oceny oferty

 

6.

Imię i nazwisko członka

Komisji Konkursowej

 

 

2.Ocena oferty:

 

Lp.

Kryteria oceny

Liczba punktów do uzyskania (maks. 100 pkt)

Liczba punktów uzyskanych

1.

Ocena formalna wniosku (czy spełnia)*

TAK/NIE

 

2.

Wartość merytoryczna projektu

od 0 – 30 pkt

 

3.

Koszt realizacji projektu

od 0 – 25 pkt

 

4.

Doświadczenia organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu

od 0 – 20 pkt

 

5.

Dotychczasowe doÅ›wiadczenia we wspóÅ‚pracy oferenta z GminÄ… Stegna

od 0 – 30 pkt

 

6.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta

od 0 – 10 pkt

 

7.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  ( iloÅ›ci miejscowoÅ›ci, jakie objÄ™to programem danym obszarze)

od 0 – 30 pkt

 

8.

UwzglÄ™dnienie wysokoÅ›ci Å›rodków publicznych przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania z możliwoÅ›ciÄ… ich podziaÅ‚u w wypadku wyboru wiÄ™cej niż jednej oferty

od 0 – 10 pkt

 

9

Wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta

od 0 – 35 pkt

 

Suma (maks. 190 pkt)

 

UWAGI

 

W przypadku negatywnej oceny wniosku pod wzglÄ™dem  formalnym  dalszych punktów dotyczÄ…cych poszczególnych kryteriów nie wypeÅ‚nia siÄ™.       

 

Data:                                                                Podpis czytelny czÅ‚onka Komisji Konkursowej      

 

....................................                                   ..................................................................

 

 

 

Liczba wyświetleń: 948