Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 25 lutego 2016 Drukuj Stworz PDF

Zarządzenie nr 34/2016

 

Wójta Gminy Stegna
z dnia 25 lutego 2016r.w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust.2a,2b, 2c, 2d, 2de, 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) oraz programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2016r., zatwierdzonego uchwałą nr XIV/105/2015 Rady Gminy  Stegna z dnia 30 listopada 2015r. oraz Uchwały nr  XIII/87/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29  października 2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Stegna do realizacji na 2016r.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 


Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert, jakie wpłynęły  w związku z ogłoszonym w dniu 4 lutego 2016r. konkursem na realizację zadania publicznego ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2016r. w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna .

1. Lucyna Gręda – przewodnicząca

2. Magdalena Lewandowska– członek

3. Elżbieta Zych  – członek

4. Monika Adamowska-Bargieł- członek

5 . Ewa Suchewicz –członek

6. Dorota Chojna -członek

7. Tomasz Gajewski- członek

8. Rafał Tokarski -członek

 

§ 2

 

 

Regulamin pracy komisji określa Regulamin Komisji Konkursowej , stanowiący załącznik nr 1

do niniejszego Zarządzenia

§ 3

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

WÓJT GMINY

mgr Ewa Dąbska

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna

Nr 34/2016r. z dnia 25 lutego 2016r.

 

 

 

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

powołanej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r.

 

§ 1

 

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej pięciu  członków Komisji.
 2. Członkowie Komisji wyrażając swoje stanowisko wypełniają dla każdej oferty osobno „Kartę oceny oferty”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach   o charakterze proceduralnym oraz w sytuacji, gdy przynajmniej dwie oferty otrzymają jednakową punktację na kartach oceny ofert, Komisja podejmuje decyzje poprzez głosowanie, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
 4. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

 

 

§ 2

 

 1. Komisja dokonuje oceny ofert  pod względem formalnym i merytorycznym
 2. Na etapie oceny formalnej oferty Komisja sprawdza:

a)      czy załączono do oferty kompletne dokumenty;

b)      czy z załączonych dokumentów wynika że podmiot składający ofertę jest uprawniony do ubiegania się o dotację tj. spełnia wymogi określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego
wolontariacie ( t.j. z 2014r. poz.1118 ze zmianami);

c)      czy zakres tematyczny oferty odpowiada zadaniu publicznemu określonemu
w ogłoszeniu

d)     czy wypełniony formularz ofertowy zgodny jest ze wzorem załączonym do ogłoszenia

e)      czy oferty zostały podpisane przez osoby uprawnione.

 1. Oferty ocenione negatywnie na etapie formalnym podlegają odrzuceniu.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Przy analizie i ocenie merytorycznej wniosku Komisja ocenia:

a)      możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;

b)      proponowaną jakość wykonania projektu i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca  będzie realizował projekt;

c)      przedstawiona kalkulację kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu;

d)     planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł niż z budżetu gminy Stegna

e)      planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy – zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

f)       wkład osobowy (wolontariat i praca społeczna członków);

g)      doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju;

h)      rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania przez wnioskodawcę środków otrzymanych z Gminy Stegna w latach 2013-2015 

 1. Ocena złożonych ofert odbędzie się w oparciu o kryteria, wymienione w ogłoszeniu  o konkursie zgodnie z ustaloną punktacją w załączonej „Karcie oceny oferty”.
 2. W wyniku oceny merytorycznej oferta może otrzymać łącznie 190 punktów za spełnione kryteria. Oferenci, którzy nie realizowali dotychczas projektów zlecanych przez Gminę Stegna w latach 2012-2015, za spełnienie kryterium wymienione w punkcie 5 „Karty oceny oferty”, otrzymają połowę maksymalnej ilości punktów dla tego kryterium.
 3. Po dokonanej ocenie indywidualnej każdej oferty, na podstawie wypełnionych kart członkowie Komisji dokonują arytmetycznego wyliczenia średniej oceny punktowej przyznanej dla poszczególnych kryteriów ocenianej oferty.
 4. Jeżeli oferta otrzyma   mniej niż 50% maksymalnej ilości punktów z przynajmniej dwóch z kryteriów wymienionych w „Karcie oceny oferty”, oferta będzie uznana za ofertę o niewystarczającej jakości i zostanie odrzucona.

10.  Do otrzymania dotacji zakwalifikowane zostaną oferty projektowe:

a)      niepodlegające odrzuceniu z powodów formalnych;

b)      ocenione na co najmniej 120 punktów;

c)      niepodlegające odrzuceniu na zasadach opisanych w ust. 8.

11.  Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej Komisja konkursowa sklasyfikuje oferty
o których mowa w ust.10 malejąco według przyznanej punktacji i przedstawi propozycję przyznania dotacji wyłonionym oferentom, podając proponowaną wielkość dotacji
z uwzględnieniem zaplanowanych na to zadania środków finansowych w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


§ 3

 1. Oferty wybrane przez Komisję, jako spełniające kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie  przedstawia się  do zaakceptowania Wójtowi  Gminy Stegna
 2. Decyzję o przyznaniu dotacji zaproponowanym przez Komisję konkursową oferentów podejmuje Wójt Gminy Stegna

 


§ 4

 

 

1. Wójt Gminy Stegna  może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

1)      nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2)      przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

3)      innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

 

§ 6

 

Wójt Gminy w terminie 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2016r.  poda do publicznej wiadomości wykaz  ofert spełniających wymogi formalne, podając  dane Wnioskodawców, tytuł zadania publicznego oraz wnioskowaną kwotę dotacji .

 

§ 7

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej do 4 kwietnia 2016r. w formie Zarządzenia Wójta Gminy Stegna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Komisji konkursowej

Przyjętego Zarządzeniem Nr 34 /2016

Wójta Gminy Stegna z dnia 25 lutego 2016r

 

KARTA OCENY OFERTY


- ocena indywidualna członka Komisji Konkursowej


 1.  Informacje podstawowe:

1.

Nazwa oferenta

 

2.

Rodzaj zadania publicznego

 

Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r 

3.

Tytuł zadania publicznego

 

Przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna

4.

Data złożenia oferty

 

5.

Data oceny oferty

 

6.

Imię i nazwisko członka

Komisji Konkursowej

 

 

2.Ocena oferty:

 

Lp.

Kryteria oceny

Liczba punktów do uzyskania (maks. 100 pkt)

Liczba punktów uzyskanych

1.

Ocena formalna wniosku (czy spełnia)*

TAK/NIE

 

2.

Wartość merytoryczna projektu

od 0 – 30 pkt

 

3.

Koszt realizacji projektu

od 0 – 25 pkt

 

4.

Doświadczenia organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu

od 0 – 20 pkt

 

5.

Dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Stegna

od 0 – 30 pkt

 

6.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta

od 0 – 10 pkt

 

7.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  ( ilości miejscowości, jakie objęto programem danym obszarze)

od 0 – 30 pkt

 

8.

Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty

od 0 – 10 pkt

 

9

Wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta

od 0 – 35 pkt

 

Suma (maks. 190 pkt)

 

UWAGI

 

W przypadku negatywnej oceny wniosku pod względem  formalnym  dalszych punktów dotyczących poszczególnych kryteriów nie wypełnia się.       

 

Data:                                                                Podpis czytelny członka Komisji Konkursowej      

 

....................................                                   ..................................................................

 

 

 

Liczba wyświetleń: 874