Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pieniądze na remont zabytków województwa pomorskiego- w tym remont kościoła w Stegnie !!!! Drukuj Stworz PDF

Gospodarze dziesiÄ™ciu koÅ›cioÅ‚ów najczęściej w niewielkich miejscowoÅ›ciach na terenie woj. pomorskiego oraz piÄ™ciu innych zabytkowych obiektów w regionie, otrzymajÄ… od regionalnego samorzÄ…du dotacje na prace konserwatorskie. 

W sumie radni pomorskiego sejmiku przeznaczyli na ratowania zabytków milion zÅ‚otych.

O przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach poÅ‚ożonych w województwie pomorskim zabiegali w tym roku wÅ‚aÅ›ciciele 36 obiektów.

Jak powiedziaÅ‚a Renata WierzchoÅ‚owska z Departamentu Kultury Pomorskiego UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego, cztery spoÅ›ród zÅ‚ożonych wniosków odrzucono, bo nie speÅ‚niaÅ‚y wymogów formalnych. SpoÅ›ród pozostaÅ‚ych wybrano 15, które powoÅ‚ana do tego celu komisja zdecydowaÅ‚a siÄ™ rekomendować pomorskiemu sejmikowi.

WierzchoÅ‚owska wyjaÅ›niÅ‚a, że komisja wskazaÅ‚a obiekty o znaczÄ…cej randze zabytkowo-architektonicznej, wymagajÄ…ce prac ratunkowych. "Gospodarze pozostaÅ‚ych obiektów, którym komisja zdecydowaÅ‚a siÄ™ nie przyznawać Å›rodków, ubiegali siÄ™ o fundusze na prace estetyzacyjne" - dodaÅ‚a.

W czasie sesji sejmiku woj. pomorskiego radni zagłosowali za przyjęciem projektu przedstawionego przez komisję.

WÅ›ród piÄ™tnastu obiektów, które otrzymajÄ… dofinansowanie do planowanych na ten rok prac znalazÅ‚o siÄ™ 10 Å›wiÄ…tyÅ„ zlokalizowanych m.in. w: MÄ…towach Wielkich (koÅ›cióÅ‚ pw. Å›w. Piotra i PawÅ‚a otrzymaÅ‚ Å›rodki na konserwacjÄ™ i restauracjÄ™ barokowego oÅ‚tarza gÅ‚ównego i bocznego), Stegnie (koÅ›cióÅ‚ pw. NajÅ›wiÄ™tszego Serca Pana Jezusa wykona m.in. konserwacjÄ™ dwóch malowideÅ‚ z póÅ‚nocnej Å›ciany koÅ›cioÅ‚a), Tuji (w koÅ›ciele pw. Å›w. Jakuba konserwowany bÄ™dzie barokowy oÅ‚tarz gÅ‚ówny) i Wielkich Walichnowach (w koÅ›ciele pw. Å›w. Jana Chrzciciela zaplanowano prace konserwatorskie przy elewacji poÅ‚udniowej i zachodniej).

DziÄ™ki dotacji w koÅ›ciele pw. Podwyższenia Krzyża ÅšwiÄ™tego w Pruszczu GdaÅ„skim wykonane zostanÄ… prace konserwatorsko-restauratorskie przy wieży, w koÅ›ciele pw. Å›w. Mateusza ApostoÅ‚a w Nowym Stawie zaplanowano remont fundamentów i elewacji, a w koÅ›ciele pw. Å›w. MikoÅ‚aja w miejscowoÅ›ci Cyganek Å»elichowo - konserwacjÄ™ lica Å›ciany póÅ‚nocnej podstawy wieży.

Dotacja pomoże też w konserwacji i restauracji rokokowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwi oraz w przeprowadzeniu prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej wieży kościoła pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich.

DotacjÄ™ otrzymajÄ… też gospodarze domów podcieniowych w Mikoszewie (planujÄ… remont dachu) i OrÅ‚owie (prace konserwatorskie i restauratorskie). Regionalny samorzÄ…d dofinansuje też remont dachu zabytkowego drewnianego domu żuÅ‚awskiego z 1867 r. "Orzechowy Dwór" w Rychnowach Å»uÅ‚awskich oraz wymianÄ™ konstrukcji noÅ›nej budynku i remont dachu w XIX-wiecznej chacie rybackiej w Jantarze, a także pilne naprawy w Baszcie BiaÅ‚ej w GdaÅ„sku użytkowanej przez Klub Wysokogórski "Trójmiasto".

DotacjÄ™ otrzymajÄ… też gospodarze domów podcieniowych w Mikoszewie (planujÄ… remont dachu) i OrÅ‚owie (prace konserwatorskie i restauratorskie). Regionalny samorzÄ…d dofinansuje też remont dachu zabytkowego drewnianego domu żuÅ‚awskiego z 1867 r. "Orzechowy Dwór" w Rychnowach Å»uÅ‚awskich oraz wymianÄ™ konstrukcji noÅ›nej budynku i remont dachu w XIX-wiecznej chacie rybackiej w Jantarze, a także pilne naprawy w Baszcie BiaÅ‚ej w GdaÅ„sku użytkowanej przez Klub Wysokogórski "Trójmiasto".

 

źródÅ‚o: 


 

Liczba wyświetleń: 802