Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

III Multimedialny Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Na Temat Krajów Anglo- i Niemieckojęzycznych Drukuj Stworz PDF

W dniu 17 marca 2016 roku w Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie odbyÅ‚ siÄ™ III Multimedialny MiÄ™dzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Na Temat Krajów Anglo- i NiemieckojÄ™zycznych. Data konkursu zostaÅ‚a wybrana nieprzypadkowo na dzieÅ„, w którym przypada irlandzkie Å›wiÄ™to, a mianowicie DzieÅ„ ÅšwiÄ™tego Patryka (sÅ‚usznie kojarzone z kolorem zielonym i listkiem koniczyny).

W tegorocznej edycji do konkursu przystÄ…piÅ‚y trzyosobowe drużyny dziewiÄ™ciu szkóÅ‚ z powiatu nowodworskiego oraz tczewskiego: Nowego Dworu GdaÅ„skiego, Tczewa, Ostaszewa, Kmiecina, Sztutowa, Krynicy Morskiej, Tujska, Stegny oraz Mikoszewa. Jak co roku uczniowie odpowiadali na pytania quizowe z zakresu polityki, historii, geografii, muzyki, literatury, przemysÅ‚u, kultury, jÄ™zyka, sportu, tradycji i obyczajów krajów anglo- i niemieckojÄ™zycznych. Drużyny wybieraÅ‚y stopieÅ„ trudnoÅ›ci pytania wg skali za 5, 10 lub 15 punktów. Pytania pojawiaÅ‚y siÄ™ na ekranie w formie efektownej prezentacji multimedialnej, która byÅ‚a owocem pracy projektowej trzech uczennic z Gimnazjum z Mikoszewa.

 Quiz urozmaicony byÅ‚ konkurencjami takimi jak puzzle (odgadywanie z fotografii znanych postaci) oraz zagadkami muzycznymi. Nie zabrakÅ‚o także zadaÅ„ sprawdzajÄ…cych sprawność fizycznÄ… oraz poczucie humoru czÅ‚onków wszystkich zespoÅ‚ów. Pierwsze z nich polegaÅ‚o na toczeniu na czas sera o wadze ok. 4 kilogramów. Konkurencja nazwana „cheese rolling” wywodzi siÄ™ od niezwykÅ‚ego sportu z ponad 200-letniÄ… tradycjÄ… z angielskiego hrabstwa Gloucestershire. Drugie zadanie nawiÄ…zywaÅ‚o do organizowanych w poÅ‚udniowej części Wielkiej Brytanii zawodów zaklinania robaków (worm charming), które polegaÅ‚o na znalezieniu w ziemi rozÅ‚ożonej przed zawodnikami jak najwiÄ™kszej liczby niezwykle apetycznych żelkowych dżdżownic. Drużyny otrzymywaÅ‚y punkty w zależnoÅ›ci od iloÅ›ci wyszukanych robaczków.

                Wszystkie konkurencje wzbudzaÅ‚y żywe zainteresowanie wÅ›ród zgromadzonej publicznoÅ›ci. Zaciekawienie pytaniami wykazywali także zaproszeni goÅ›cie. NaszÄ… uroczystość uÅ›wietniÅ‚a obecność Pana Tomasza Gajewskiego – ZastÄ™pcy Wójta Gminy Stegna, przybyli również przedstawiciele sponsorów –  Banku SpóÅ‚dzielczego w Stegnie. Równie miÅ‚ymi gośćmi byli Opiekunowie drużyn biorÄ…cych udziaÅ‚ w konkursie oraz Dyrektorzy szkóÅ‚ bÄ™dÄ…cych organizatorami caÅ‚ego przedsiÄ™wziÄ™cia. Jako gospodarz i organizator – Dyrektor Gimnazjum im. Na bursztynowym Szlaku – Pani Katarzyna Janowska oraz wspóÅ‚organizator – Dyrektor ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Stegnie - Pani Renata Cichosz. 

Wszystkie drużyny dzielnie walczyÅ‚y o każdy punkt dla swojej szkoÅ‚y, nikt nie odpuszczaÅ‚. Rywalizacja byÅ‚a zdrowa i motywujÄ…ca. Po wysÅ‚uchaniu piosenek anglojÄ™zycznych, przepiÄ™knie wykonanych przez uczniów szkóÅ‚ z Mikoszewa (Milena Balicka, Zuzanna Wojtachnia) oraz Stegny (Bartosz CieÅ›la) nadszedÅ‚ czas na podsumowanie punktacji.

ZwyciÄ™zcÄ…  trzeciej edycji Multimedialnego MiÄ™dzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy Na Temat Krajów Anglo- i NiemieckojÄ™zycznych zostaÅ‚ ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Stegnie. Drugie miejsce zajÄ™li uczniowie Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie. Trzecie miejsce na podium przypadÅ‚o w udziale ZespoÅ‚owi SzkóÅ‚ im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej. ZwyciÄ™zcom skÅ‚adamy serdeczne gratulacje!

Każdy uczestnik otrzymaÅ‚ pamiÄ…tkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe. Gdyby nie liczni sponsorzy wspierajÄ…cy nasze konkursowe przedsiÄ™wziÄ™cie, pewnie upominki byÅ‚yby skromniejsze. W wyniku tegorocznego bardzo entuzjastycznego podejÅ›cia darczyÅ„ców, uczniowie mogli cieszyć siÄ™ sÅ‚ownikami obrazkowymi, sÅ‚ownikami zawierajÄ…cymi do 70 000 haseÅ‚ z jÄ™zyka niemieckiego, sÅ‚ownikami oksfordzkimi z jÄ™zyka angielskiego, książkami sÅ‚użącymi do przygotowania siÄ™ do egzaminów jÄ™zykowych, fiszkami z jÄ™zyków angielskiego i niemieckiego, tablicami z czasownikami nieregularnymi obu jÄ™zyków, pendrivami, torbami na laptopy, dÅ‚ugopisami, oÅ‚ówkami, temperówkami, smyczami, kubkami, puzzlami, kubkami termicznymi, plakatami, planami lekcji, zakÅ‚adkami do książek, książkami anglo- lub niemieckojÄ™zycznymi o różnej tematyce oraz cukierkami „krówkami”.

Mamy nadziejÄ™, że uczestnicy bogatsi o nowe wrażenia, wiedzÄ™, doÅ›wiadczenia, znajomoÅ›ci oraz trofea w postaci nagród bÄ™dÄ… mile wspominali swój udziaÅ‚ w naszym konkursie. Liczymy, że na twarzach wszystkich biorÄ…cych czynny udziaÅ‚ jak i oglÄ…dajÄ…cych  nasze tegoroczne wydanie konkursu,  na wspomnienie o tej uroczystoÅ›ci pojawi siÄ™ szeroki uÅ›miech, bo o to wÅ‚aÅ›nie chodziÅ‚o!

SkÅ‚adamy w tym miejscu serdeczne podziÄ™kowania wszystkim sponsorom oraz darczyÅ„com. DziÄ™kujemy Radzie Rodziców przy Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie oraz Radzie Rodziców przy Zespole SzkóÅ‚ w Stegnie. DziÄ™kujemy Prezesowi Banku SpóÅ‚dzielczego w Stegnie- Panu Grzegorzowi Witkowskiemu ; PrzedsiÄ™biorstwu Komunalnemu „Mierzeja” w Stegnie- Panu Cezaremu Malinowskiemu; Firmie ENERGA; Firmie LOTOS; Wydawnictwom: EGIS, Macmillan, Oxford University Press, Pearson; Aptece Pod LipÄ… -PaÅ„stwu Annie i Tomaszowi Sosnowskim z Drewnicy; Cukierni SOWA-Panu Adamowi Sowa i Robertowi Marć z Bydgoszczy; Firmie Handlowej "Zaborki"- PaÅ„stwu Zaborowskim z Å»uÅ‚awek oraz PaÅ„stwu Elżbiecie i Robertowi Stoop z Å»uÅ‚awek za przepieknÄ… „kwiecistÄ…” oprawÄ™ naszej uroczystoÅ›ci.

Z caÅ‚ego serca przekazujemy WSZYSTKIM zaangażowanym w naszÄ… uroczystość sÅ‚owo „DZIĘKUJEMY!”. PodziÄ™kowania te skÅ‚adajÄ… nauczyciele jÄ™zyków obcych ze SzkóÅ‚ organizujÄ…cych konkurs : Paulina Bunda-Popielarz, Katarzyna Drynko, Agnieszka RudziÅ„ska, Dorota Skibowska i Joanna Woźniak.

Zredagowała : Dorota Skibowska

Zamieszczone zdjęcia autorstwa: Paulina Bunda-Popielarz, Dorota Skibowska

Liczba wyświetleń: 1124