Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa łącznika ul. Lipowej w miejscowości Stegna Drukuj Stworz PDF

Stegna: Budowa łącznika ul. Lipowej w miejscowości Stegna
Numer ogłoszenia: 32671 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
 
zawarcia umowy ramowej
 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie , ul. Gdańska 34/6, 82-103 Stegna, woj. pomorskie, tel. 055 2478171, faks 055 2478395.
 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: stegna.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Administracja samorzÄ…dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Budowa Å‚Ä…cznika ul. Lipowej w miejscowoÅ›ci Stegna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Budowa Å‚Ä…cznika ul. Lipowej w miejscowoÅ›ci Stegna polegajÄ…cego na: - budowie ciÄ…gu pieszo - jezdnego, - budowie miejsc postojowych, - przebudowie zjazdów, - budowie oÅ›wietlenia ulicznego, - budowie kanalizacji deszczowej wraz z urzÄ…dzeniami rozsÄ…czajÄ…cymi, - przebudowie linii energetycznej i teletechnicznej, - przebudowie ogrodzeÅ„, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. - rozebranie istniejÄ…cych nawierzchni i przetransportowanie materiaÅ‚ów nadajÄ…cych siÄ™ do wbudowania w miejsce wskazane przez ZamawiajÄ…cego, pozostaÅ‚e nienadajÄ…ce siÄ™ do wbudowania wywieźć w miejsce skÅ‚adowania odpadów i zutylizować. 2) Rodzaj i zakres robót budowlanych do wykonania okreÅ›la dokumentacja projektowa stanowiÄ…ca ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiÄ…ca ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiary robót (przedmiary sÄ… elementem pomocniczym) stanowiÄ…ce ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 do SIWZ. 3) Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a sÅ‚uży jedynie jak najdokÅ‚adniejszemu przedstawieniu oczekiwaÅ„ jakoÅ›ciowych i technologicznych ZamawiajÄ…cego. ZamawiajÄ…cy dopuszcza rozwiÄ…zania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnoÅ›ciowego. ZamawiajÄ…cy dopuszcza również rozwiÄ…zania równoważne opisane za pomocÄ… norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. Wykonawca, który powoÅ‚uje siÄ™ na rozwiÄ…zania równoważne, jest obowiÄ…zany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usÅ‚ugi lub roboty budowlane speÅ‚niajÄ… wymagania okreÅ›lone przez ZamawiajÄ…cego..
II.1.5)
V
przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych:
 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 • 1. ZamawiajÄ…cy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego Wykonawcy zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych. 2. Zamówienia te bÄ™dÄ… polegaÅ‚y na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowiÄ… przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego okreÅ›lonego w SIWZ. 3. Zamówienia uzupeÅ‚niajÄ…ce bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y nie wiÄ™cej niż 50% wartoÅ›ci zamówienia podstawowego. 4. Na zamówienie uzupeÅ‚niajÄ…ce zostanie zawarta odrÄ™bna umowa.
II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.52-0, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1, 45.23.23.00-5, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9, 45.23.24.00-6, 45.23.21.10-9, 45.23.24.11-6, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. PrzystÄ™pujÄ…c do niniejszego postÄ™powania każdy Wykonawca zobowiÄ…zany jest wnieść wadium w wysokoÅ›ci: 30 000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy 00-100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniÄ…dzu, b) porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo - kredytowej, z tym że porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci (Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiÄ…zany jest wnieść wadium przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 4. Wadium w pieniÄ…dzu należy wnieść przelewem na konto ZamawiajÄ…cego: Bank SpóÅ‚dzielczy w Stegnie Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniÄ…dzu, jako termin wniesienia wadium przyjÄ™ty zostaje termin uznania kwoty na rachunku ZamawiajÄ…cego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniÄ…dz- oryginaÅ‚ dokumentu potwierdzajÄ…cego wniesienie wadium należy zÅ‚ożyć przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert w siedzibie ZamawiajÄ…cego - ul. GdaÅ„ska 34 w pok. nr 9 lub zamieÅ›cić w osobnej kopercie opisanej wadium, doÅ‚Ä…czonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do upÅ‚ywu terminu skÅ‚adania ofert, na przedÅ‚użony okres zwiÄ…zania ofertÄ… lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedÅ‚użenie okresu zawiÄ…zania ofertÄ… spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconÄ… na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważnoÅ›ci nie krótszy niż okres zwiÄ…zania ofertÄ….
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca speÅ‚ni warunek posiadania uprawnieÅ„ do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania, poprzez zÅ‚ożenie oÅ›wiadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca speÅ‚ni warunek dotyczÄ…cy posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia jeÅ›li wykaże, że wykonaÅ‚ w ciÄ…gu ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej - dwie inwestycje polegajÄ…ce na budowie lub przebudowie obiektu drogowego o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci minimum 1 200 000,00zÅ‚ brutto.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca speÅ‚ni warunek dotyczÄ…cy posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia jeÅ›li wykaże, że wykonaÅ‚ w ciÄ…gu ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej - dwie inwestycje polegajÄ…ce na budowie lub przebudowie obiektu drogowego o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci minimum 1 200 000,00zÅ‚ brutto. c) Wykonawca speÅ‚ni warunek dysponowania odpowiednim potencjaÅ‚em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobÄ… na stanowisku Kierownika budowy, posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi okreÅ›lone przepisami Prawa budowlanego, w specjalnoÅ›ci drogowej. - osobÄ… na stanowisku Kierownika robót elektrycznych posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi okreÅ›lone przepisami Prawa budowlanego, w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych, - osobÄ… na stanowisku kierownika robót sanitarnych posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi okreÅ›lone przepisami Prawa budowlanego, w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ…dzeÅ„ sanitarnych - osobÄ… na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych posiadajÄ…cÄ… uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi okreÅ›lone przepisami Prawa budowlanego, w specjalnoÅ›ci telekomunikacyjnej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca speÅ‚ni warunek dotyczÄ…cy sytuacji ekonomicznej i finansowej jeÅ›li zÅ‚oży oÅ›wiadczenie
III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaÅ‚Ä…czeniem dowodów dotyczÄ…cych najważniejszych robót, okreÅ›lajÄ…cych, czy roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz wskazujÄ…cych, czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone;
 • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego naczelnika urzÄ™du skarbowego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, lub zaÅ›wiadczenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • aktualne zaÅ›wiadczenie wÅ‚aÅ›ciwego oddziaÅ‚u ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego potwierdzajÄ…ce, że wykonawca nie zalega z opÅ‚acaniem skÅ‚adek na ubezpieczenia zdrowotne i spoÅ‚eczne, lub potwierdzenie, że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne i zdrowotne albo że uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 30
IV.2.2)
 
przeprowadzona bÄ™dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której bÄ™dzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian
ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieÅ„ zawartej umowy w nastÄ™pujÄ…cych przypadkach: 1). Zmiany terminu realizacji: a) jeżeli przyczyny, z powodu których bÄ™dzie zagrożone dotrzymanie terminu zakoÅ„czenia robót bÄ™dÄ… nastÄ™pstwem okolicznoÅ›ci, za które odpowiedzialność ponosi ZamawiajÄ…cy, w szczególnoÅ›ci bÄ™dÄ… nastÄ™pstwem koniecznoÅ›ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznoÅ›ci miaÅ‚y lub bÄ™dÄ… mogÅ‚y mieć wpÅ‚yw na dotrzymanie terminu zakoÅ„czenia robót, b) gdy wystÄ…piÄ… niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiajÄ…ce prawidÅ‚owe wykonanie robót, w szczególnoÅ›ci z powodu technologii realizacji prac okreÅ›lonej: umowÄ…, normami lub innymi przepisami, wymagajÄ…cej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest nastÄ™pstwem okolicznoÅ›ci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystÄ…pi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbÄ™dnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglÄ™du na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówieÅ„ dodatkowych, które wstrzymujÄ… lub opóźniajÄ… realizacjÄ™ przedmiotu umowy, wystÄ…pienia niebezpieczeÅ„stwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbÄ™dnym do unikniÄ™cia lub usuniÄ™cia tych kolizji, d) wystÄ…piÄ… opóźnienia w dokonaniu okreÅ›lonych czynnoÅ›ci lub ich zaniechanie przez wÅ‚aÅ›ciwe organy administracji paÅ„stwowej, które nie sÄ… nastÄ™pstwem okolicznoÅ›ci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystÄ…piÄ… opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleÅ„, uzgodnieÅ„, itp., do wydania których wÅ‚aÅ›ciwe organy sÄ… zobowiÄ…zane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie sÄ… nastÄ™pstwem okolicznoÅ›ci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystÄ…pi brak możliwoÅ›ci wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystÄ…pienia siÅ‚y wyższej uniemożliwiajÄ…cej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siÅ‚Ä™ wyższÄ… należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którÄ… Wykonawca ani ZamawiajÄ…cy nie majÄ… wpÅ‚ywu; wystÄ…pieniu której Wykonawca ani ZamawiajÄ…cy, dziaÅ‚ajÄ…c racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystÄ…pienia, Wykonawca ani ZamawiajÄ…cy, dziaÅ‚ajÄ…c racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani ZamawiajÄ…cemu. 2 ) Zmiana postanowieÅ„ niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadku zmiany przepisów podatkowych dotyczÄ…cych obowiÄ…zujÄ…cej wysokoÅ›ci ( stawki ) podatku od towarów i usÅ‚ug ( VAT ) przy niezmienionym wynagrodzeniu netto
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stegna.pl
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UrzÄ…d Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna, pok. nr 2.
IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 18.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat, pok. nr 16 UrzÄ™du Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie
Liczba wyświetleń: 928