Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

I N F O R M A C J A w sprawie kontroli nieruchomości Drukuj Stworz PDF

Od 24 maja 2016r. pracownicy UrzÄ™du Gminy w Stegnie rozpocznÄ… kontrole nieruchomoÅ›ci  ( wÅ‚aÅ›cicieli, którzy zadeklarowali siÄ™, że bÄ™dÄ… segregować odpady)  w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnychw miejscowoÅ›ciach i dniach,  zgodnie z  harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Stegna .


W czasie kontroli bÄ™dzie zwracana szczególna uwaga na zawartość odpadów zmieszanych tj.  czy w pojemnikach na odpady zmieszane  nie znajdujÄ… siÄ™ odpady segregowalne ( plastik, szkÅ‚o, metal, opakowania wielomateriaÅ‚owe, papier itp), które powinny znajdować siÄ™ w workach do segregacji.


W przypadku stwierdzenia, że na nieruchomoÅ›ci, której wÅ‚aÅ›ciciel zadeklarowaÅ‚    Å¼e bÄ™dzie segregowaÅ‚ odpady  ( korzysta z niższej stawki opÅ‚aty) w pojemniku       na odpady zmieszane bÄ™dÄ… znajdowaÅ‚y siÄ™ odpady segregowalne, zostanie z urzÄ™du wszczÄ™te postÄ™powanie w sprawie okreÅ›lenia wysokoÅ›ci opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnym jak za odpady niesegregowane.


Celem kontroli jest ograniczenie iloÅ›ci odpadów zmieszanych oddawanych            przez mieszkaÅ„ców, których koszt utylizacji jak znacznie wyższy  niż odpadów segregowanych.

Liczba wyświetleń: 761