Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na  wykonanie zadania pn.:

 

„ Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Stegna w 2017 r. ”

PielÄ™gnacja oraz wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni w 2017 r., rosnÄ…cych na terenach  bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… gminy Stegna obejmuje wykonywanie usÅ‚ug zwiÄ…zanych z bieżącÄ… pielÄ™gnacjÄ… drzewostanu, wycinkÄ… i ochronÄ… drzew i krzewów w pasach drogowych, w parkach wiejskich oraz nieruchomoÅ›ciach poÅ‚ożonych w granicach administracyjnych Gminy Stegna.

Prace zwiÄ…zane z wycinkÄ… drzew bÄ™dÄ… wykonywane na postawie zezwoleÅ„ wydawanych przez StarostÄ™ Nowodworskiego lub inny organ zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. Wszystkie prace w drzewostanie należy przeprowadzić zgodnie z ustawÄ… z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) z uwzglÄ™dnieniem uwarunkowaÅ„ wynikajÄ…cych z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ) ( w przypadku prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków). UsÅ‚ugi obejmujÄ… gÅ‚ównie prace wykonywane na drzewach, majÄ…ce na celu poprawÄ™ ich zdrowotnoÅ›ci, zapewnienie bezpieczeÅ„stwa w miejscach publicznych, wykonywanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych oraz kompleksowÄ… pielÄ™gnacjÄ™ drzewostanów w pasach drogowych i drzewostanów parkowych.

 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

 1. WycinkÄ™ wyznaczonych drzew i krzewów, w tym usuwanie wiatroÅ‚omów  i wiatrowaÅ‚ów,
 2. Frezowanie pni drzew ( dot. indywidualnych przypadków),
 3. PielÄ™gnacjÄ™ koron drzew oraz ciÄ™cia formujÄ…ce, ( w przypadku ciÄ™cia żywych konarów - obligatoryjne zabezpieczenie miejsca ciÄ™cia maÅ›ciÄ… ze Å›rodkiem grzybobójczym bezpoÅ›rednio po wykonaniu zabiegów),
 4. UprzÄ…tniÄ™cie terenu w obrÄ™bie usuniÄ™tych drzew i krzewów wraz z utylizacjÄ… odpadów powstaÅ‚ych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. gaÅ‚Ä™zie, zrÄ™bki),
 5. Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego w wyniku wycinki.

Termin realizacji zamówienia: 

 1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
 2. Termin zakoÅ„czenia: uzależniony bÄ™dzie od wysokoÅ›ci Å›rodków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Stegna na 2017 r. na realizacjÄ™ przedmiotowego zamówienia, jednak nie dÅ‚użej niż  do dnia 31.12.2017 r.
 3. Terminy wykonywania prac – poszczególne rodzaje prac należy wykonywać w nastÄ™pujÄ…cych terminach:
 •  W zakresie prac interwencyjnych (usuniÄ™cie wywrotów, wiatroÅ‚omów, zÅ‚amanych i obÅ‚amanych konarów) – przed upÅ‚ywem 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia ( telefonicznie lub pisemnie – tj. listem, faksem, mailowo);
 • W pozostaÅ‚ym zakresie – zgodnie z terminem wskazanym w zleceniu.

Uwaga:

Realizacja zadania odbywać siÄ™ bÄ™dzie na podstawie odrÄ™bnych zleceÅ„, w których okreÅ›lony zostanie każdorazowo zakres robót, termin wykonywania oraz wartość prac.

 

Kryterium wyboru oferty:

 1. ZamawiajÄ…cy wybierze ofertÄ™, która bÄ™dzie miaÅ‚a najniższÄ… cenÄ™ (w ofercie należy podać cenÄ™ caÅ‚kowitÄ… brutto za wykonanie ww. zamówienia)
 • Cena powinna uwzglÄ™dniać wszystkie koszty zwiÄ…zane z realizacjÄ… zadania, jak również koszty prac porzÄ…dkowych, organizacji terenu robót ( w tym ewentualne zajecie pasa drogowego, wyÅ‚Ä…czenie prÄ…du, uzyskanie zezwoleÅ„, uzgodnieÅ„), materiaÅ‚ów (ziemia urodzajna, piasek, woda) koszty dojazdu do miejsca prowadzenia robót, koszty transportu drewna, koszty deponowania odpadów  i inne wynikajÄ…ce wprost z opisu robót;
 • Ceny ofertowe za poszczególne prace bÄ™dÄ… ostatecznymi cenami umownymi i nie bÄ™dÄ… podlegać żadnym negocjacjom w okresie obowiÄ…zywania umowy.

 

Istotne warunki zamówienia przyszÅ‚ej umowy:

Drewno pozyskane w wyniku wycinki lub pielÄ™gnacji koron drzew zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy. W zwiÄ…zku z tym przy okreÅ›laniu wartoÅ›ci zamówienia należy uwzglÄ™dnić wartość pozyskanego drewna.

 

Wykonawca musi speÅ‚niać również  poniższe warunki:

 1. ZamawiajÄ…cy żąda zÅ‚ożenia wykazu co najmniej trzech usÅ‚ug w zakresie wycinki drzew rosnÄ…cych na terenach zieleni i w parkach, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do formularza ofertowego) oraz doÅ‚Ä…czenie co najmniej trzech dokumentów potwierdzajÄ…cych należyte wykonanie tych usÅ‚ug.

 

Sposób przygotowania oferty oraz dokumenty, których zÅ‚ożenia wymaga ZamawiajÄ…cy.

Dokumenty wymagane w ofercie:

 1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1) łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do niego nw. załącznikami:
 • ZaÅ‚Ä…cznik nr 1: „CENA OFERTY”
 • ZaÅ‚Ä…cznik nr 2: „OÅšWIADCZENIE WYKONAWCY”
 • ZaÅ‚Ä…cznik nr 3: „DOÅšWIADCZENIE ZAWODOWE”

 

Inne informacje:

1)      W toku badania i oceny oferty ZamawiajÄ…cy może żądać od Wykonawców wyjaÅ›nieÅ„ dotyczÄ…cych treÅ›ci zÅ‚ożonych ofert oraz wezwać do uzupeÅ‚nienia lub wyjaÅ›nienia zaÅ‚Ä…czonych do oferty dokumentów.

2)      ZamawiajÄ…cy uzna za nieważnÄ… ofertÄ™ Wykonawcy, który nie zÅ‚oży wyjaÅ›nieÅ„ lub jeżeli dokonana ocena wyjaÅ›nieÅ„ potwierdza, ze oferta jest niezgodna z wymaganiami okreÅ›lonymi w zapytaniu ofertowym.

3)      ZamawiajÄ…cy poprawia w ofercie oczywiste omyÅ‚ki pisarskie oraz omyÅ‚ki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwÅ‚ocznie zawiadamiajÄ…c o tym WykonawcÄ™, którego oferta zostaÅ‚a poprawiona. ZamawiajÄ…cy poprawiajÄ…c omyÅ‚ki rachunkowe uwzglÄ™dnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

4)      W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiÄ… tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzÄ…cy wÄ…tpliwoÅ›ci zastrzec, że nie mogÄ… być udostÄ™pnione innym uczestnikom postÄ™powania i winny być oznaczone klauzulÄ…: „Informacja stanowiÄ…ca tajemnicÄ™ przedsiÄ™biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

5)      Oferta wraz z wszystkim zaÅ‚Ä…cznikami winna być podpisana przez WykonawcÄ™ lub peÅ‚nomocnika.

6)      Wszystkie dokumenty (za wyjÄ…tkiem peÅ‚nomocnictw) winny być zÅ‚ożone w formie oryginaÅ‚u lub kopii poÅ›wiadczonej za zgodność z oryginaÅ‚em notarialnie.

7)      Oferty, które nie bÄ™dÄ… speÅ‚niaÅ‚y warunków/wymogów okreÅ›lonych w zapytaniu ofertowym  nie zostanÄ… uznane za ważne i nie bÄ™dÄ… brane pod uwagÄ™ przy wyborze niekorzystniejsze oferty. W szczególnoÅ›ci oferty niekompletne, tj. nie zawierajÄ…ce wszystkich wymaganych w zapytaniu ofertowym dokumentów/oÅ›wiadczeÅ„ lub  zawierajÄ…ce dokumenty/ oÅ›wiadczenia nie potwierdzajÄ…ce speÅ‚nienia warunków/ wymogów okreÅ›lonych w zapytaniu ofertowym, zostanÄ… uznane za nieważne.

8)      Jeżeli w postÄ™powaniu ofertowym cena byÅ‚a jedynym kryterium, a zÅ‚ożono oferty o takiej samej cenie ZamawiajÄ…cy wzywa do zÅ‚ożenia ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogÄ… mieć cen wyższych niż zaoferowane w zÅ‚ożonych ofertach. Wezwanie do zÅ‚ożenia ofert dodatkowych może być powtarzane do osiÄ…gniecia skutku tj. możliwoÅ›ci wyboru oferty z najniższÄ… cenÄ….

9)      ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego w przypadku, gdy:

a)      Nie zÅ‚ożono żadnej ważnej oferty;

b)      Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotÄ™, którÄ… ZamawiajÄ…cy może przeznaczyć na sfinansowanie zakupu;

c)      WystÄ…piÅ‚a istotna zmiana okolicznoÅ›ci powodujÄ…ca, że prowadzenie postÄ™powania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie ZamawiajÄ…cego czego nie można byÅ‚o wczeÅ›niej przewidzieć;

d)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana, uchyla siÄ™ od zawarcia umowy, a ZamawiajÄ…cy podejmuje decyzjÄ™, że nie wybiera oferty najkorzystniejszej spoÅ›ród pozostaÅ‚ych ofert.

 

 

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

          UrzÄ…d Gminy w Stegnie

          ul. GdaÅ„ska 34

          82-103 Stegna

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2017 r. o godzinie 14.00
 2. Osoba do kontaktu: Ewelina Charkiewicz – podinspektor ds. rolnictwa, ochrony Å›rodowiska i gospodarki odpadami, tel. (55) 247- 81 – 71 wew. 18, e-mail: [email protected]

 

Załączniki:

 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowi:

 1. FORMULARZ OFERTOWY wraz z załącznikami.

 

Wykonawcy, których oferty nie zostanÄ… wybrane nie mogÄ… zgÅ‚aszać żadnych roszczeÅ„ wzglÄ™dem UrzÄ™du Gminy Stegna z tytuÅ‚u otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i zÅ‚ożenia oferty na to zapytanie. UrzÄ…d Gminy w Stegnie zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy, bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi ofert w myÅ›l art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogÅ‚oszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 do formularza ofertowego 2017-01-19 16:57:41 Jarosz MichaÅ‚
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 do formularza ofertowego 2017-01-19 16:57:30 Jarosz MichaÅ‚
załącznik ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 do formularza ofertowego 2017-01-19 16:57:18 Jarosz MichaÅ‚
załącznik Formularz ofertowy 2017-01-19 16:56:58 Jarosz MichaÅ‚
załącznik zapytanie ofertowe 2017-01-19 16:56:36 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 938