Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na  wykonanie zadania pn.:

 

„ Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Stegna w 2017 r. ”

Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni w 2017 r., rosnących na terenach  będących własnością gminy Stegna obejmuje wykonywanie usług związanych z bieżącą pielęgnacją drzewostanu, wycinką i ochroną drzew i krzewów w pasach drogowych, w parkach wiejskich oraz nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stegna.

Prace związane z wycinką drzew będą wykonywane na postawie zezwoleń wydawanych przez Starostę Nowodworskiego lub inny organ zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace w drzewostanie należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ) ( w przypadku prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków). Usługi obejmują głównie prace wykonywane na drzewach, mające na celu poprawę ich zdrowotności, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wykonywanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych oraz kompleksową pielęgnację drzewostanów w pasach drogowych i drzewostanów parkowych.

 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

 1. Wycinkę wyznaczonych drzew i krzewów, w tym usuwanie wiatrołomów  i wiatrowałów,
 2. Frezowanie pni drzew ( dot. indywidualnych przypadków),
 3. Pielęgnację koron drzew oraz cięcia formujące, ( w przypadku cięcia żywych konarów - obligatoryjne zabezpieczenie miejsca cięcia maścią ze środkiem grzybobójczym bezpośrednio po wykonaniu zabiegów),
 4. Uprzątnięcie terenu w obrębie usuniętych drzew i krzewów wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. gałęzie, zrębki),
 5. Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego w wyniku wycinki.

Termin realizacji zamówienia: 

 1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
 2. Termin zakończenia: uzależniony będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy Stegna na 2017 r. na realizację przedmiotowego zamówienia, jednak nie dłużej niż  do dnia 31.12.2017 r.
 3. Terminy wykonywania prac – poszczególne rodzaje prac należy wykonywać w następujących terminach:
 •  W zakresie prac interwencyjnych (usunięcie wywrotów, wiatrołomów, złamanych i obłamanych konarów) – przed upływem 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia ( telefonicznie lub pisemnie – tj. listem, faksem, mailowo);
 • W pozostałym zakresie – zgodnie z terminem wskazanym w zleceniu.

Uwaga:

Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń, w których określony zostanie każdorazowo zakres robót, termin wykonywania oraz wartość prac.

 

Kryterium wyboru oferty:

 1. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie miała najniższą cenę (w ofercie należy podać cenę całkowitą brutto za wykonanie ww. zamówienia)
 • Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również koszty prac porządkowych, organizacji terenu robót ( w tym ewentualne zajecie pasa drogowego, wyłączenie prądu, uzyskanie zezwoleń, uzgodnień), materiałów (ziemia urodzajna, piasek, woda) koszty dojazdu do miejsca prowadzenia robót, koszty transportu drewna, koszty deponowania odpadów  i inne wynikające wprost z opisu robót;
 • Ceny ofertowe za poszczególne prace będą ostatecznymi cenami umownymi i nie będą podlegać żadnym negocjacjom w okresie obowiązywania umowy.

 

Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Drewno pozyskane w wyniku wycinki lub pielęgnacji koron drzew zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy. W związku z tym przy określaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość pozyskanego drewna.

 

Wykonawca musi spełniać również  poniższe warunki:

 1. Zamawiający żąda złożenia wykazu co najmniej trzech usług w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach zieleni i w parkach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3 do formularza ofertowego) oraz dołączenie co najmniej trzech dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych usług.

 

Sposób przygotowania oferty oraz dokumenty, których złożenia wymaga Zamawiający.

Dokumenty wymagane w ofercie:

 1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1) łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do niego nw. załącznikami:
 • Załącznik nr 1: „CENA OFERTY”
 • Załącznik nr 2: „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”
 • Załącznik nr 3: „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

 

Inne informacje:

1)      W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów.

2)      Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, ze oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

3)      Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

4)      W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

5)      Oferta wraz z wszystkim załącznikami winna być podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika.

6)      Wszystkie dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictw) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

7)      Oferty, które nie będą spełniały warunków/wymogów określonych w zapytaniu ofertowym  nie zostaną uznane za ważne i nie będą brane pod uwagę przy wyborze niekorzystniejsze oferty. W szczególności oferty niekompletne, tj. nie zawierające wszystkich wymaganych w zapytaniu ofertowym dokumentów/oświadczeń lub  zawierające dokumenty/ oświadczenia nie potwierdzające spełnienia warunków/ wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną uznane za nieważne.

8)      Jeżeli w postępowaniu ofertowym cena była jedynym kryterium, a złożono oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie mogą mieć cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych może być powtarzane do osiągniecia skutku tj. możliwości wyboru oferty z najniższą ceną.

9)      Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego w przypadku, gdy:

a)      Nie złożono żadnej ważnej oferty;

b)      Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zakupu;

c)      Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, że nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

 

 

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

          Urząd Gminy w Stegnie

          ul. Gdańska 34

          82-103 Stegna

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2017 r. o godzinie 14.00
 2. Osoba do kontaktu: Ewelina Charkiewicz – podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, tel. (55) 247- 81 – 71 wew. 18, e-mail: ewelina.charkiewicz@stegna.pl

 

Załączniki:

 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowi:

 1. FORMULARZ OFERTOWY wraz z załącznikami.

 

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Gminy Stegna z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. Urząd Gminy w Stegnie zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy, bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Załącznik nr 3 do formularza ofertowego 2017-01-19 16:57:41 Jarosz Michał
załącznik Załącznik nr 2 do formularza ofertowego 2017-01-19 16:57:30 Jarosz Michał
załącznik Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 2017-01-19 16:57:18 Jarosz Michał
załącznik Formularz ofertowy 2017-01-19 16:56:58 Jarosz Michał
załącznik zapytanie ofertowe 2017-01-19 16:56:36 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 777