Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mikoszewo i Jantar

 

Położenie

ulica

Numer działki

Powierz-chnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Plan zagospodarowania przestrzennego

Łąkowa

44/1

0,049 ha

Mikoszewo

47471

62.475,00 zł

9.400,00 zł

Teren zabudowy mieszkaniowej, działka nieuzbrojona

Gdańska

vis a vis starej szkoły

434/2

0,0746 ha

Jantar

66408

109.528,00 zł

16.500,00 zł

Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usługową, działka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/1

0,1681 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

290.863,00 zł

43.500,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/2

0,1731 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

299.515,00 zł

45.000,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usÅ‚ug, dziaÅ‚ka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/3

0,1794 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

310.416,00 zł

47.000,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/4

0,1840 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

318.375,00 zł

48.000,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

Przetarg odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna w dniu 06 grudnia 2011r. o godz. 11.00, pokój nr 1.

Oferowane do sprzedaży nieruchomoÅ›ci byÅ‚y przedmiotem przetargu dnia 9 sierpnia 2011r., który zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ wynikiem negatywnym.

NieruchomoÅ›ci stanowiÄ…ce przedmiot przetargu sÄ… wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Gminy Stegna, nie sÄ… obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporzÄ…dzaniu nimi.

Wadium należy wpÅ‚acać przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 Bank SpóÅ‚dzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 01 grudnia 2011r. wymagana kwota znajdowaÅ‚a siÄ™ na koncie UrzÄ™du Gminy w Stegnie.

 

Osoba uczestniczÄ…ca w przetargu musi okazać dowód wpÅ‚aty  oraz dowód tożsamoÅ›ci, a osoba reprezentujÄ…ca w przetargu osobÄ™ prawnÄ… musi okazać siÄ™ dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Do ceny nieruchomoÅ›ci gruntowej osiÄ…gniÄ™tej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoÅ›ci 23% zgodnie z ustawÄ… „o podatku od towarów i usÅ‚ug„ z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm. )

Wadium wpÅ‚acone przez uczestnika, który przetarg wygraÅ‚, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciÄ…gu trzech dni od daty zamkniÄ™cia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomoÅ›ci wraz z podatkiem VAT podlega zapÅ‚acie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciÄ…gu 21 dni od rozstrzygniÄ™cia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoÅ›ci nie stawi siÄ™ bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedajÄ…cy może odstÄ…pić od zawarcia umowy, a wpÅ‚acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokoÅ›ci postÄ…pienia decydujÄ… uczestnicy przetargu, z tym że postÄ…pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoÅ‚awczej. 

 

    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÅ›nia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowaÅ„ na zbycie nieruchomoÅ›ci ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.

 

Informuje siÄ™, ze organizator przetargu może odwoÅ‚ać ogÅ‚oszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczÄ™cia, niezwÅ‚ocznie podajÄ…c informujÄ™ do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób zwyczajowo przyjÄ™ty a także na oficjalnej stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna stegna.pl oraz informujÄ…c uczestników przetargu.

Liczba wyświetleń: 1731