Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mikoszewo i Jantar

 

Położenie

ulica

Numer działki

Powierz-chnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Plan zagospodarowania przestrzennego

Łąkowa

44/1

0,049 ha

Mikoszewo

47471

62.475,00 zł

9.400,00 zł

Teren zabudowy mieszkaniowej, działka nieuzbrojona

Gdańska

vis a vis starej szkoły

434/2

0,0746 ha

Jantar

66408

109.528,00 zł

16.500,00 zł

Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usługową, działka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/1

0,1681 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

290.863,00 zł

43.500,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/2

0,1731 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

299.515,00 zł

45.000,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług, działka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/3

0,1794 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

310.416,00 zł

47.000,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

Strona południowa ul. Gdańskiej

441/4

0,1840 ha

Jantar

GD2M/00039789/2

318.375,00 zł

48.000,00 zł

Teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, działka nieuzbrojona

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stegna w dniu 06 grudnia 2011r. o godz. 11.00, pokój nr 1.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości były przedmiotem przetargu dnia 9 sierpnia 2011r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Stegna, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 01 grudnia 2011r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty  oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług„ z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm. )

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

 

    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.

 

Informuje się, ze organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, niezwłocznie podając informuję do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna stegna.pl oraz informując uczestników przetargu.

Liczba wyświetleń: 1669