Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Referat finansowy Drukuj Stworz PDF

Podinspektor ds. finansów

Agnieszka Całkiewicz

pok. Nr 9

Tel. /055/247 8171 wew.27

e-mail : agnieszka.caÅ‚[email protected]

  1. Prowadzenie ewidencji ksiÄ™gowej w zakresie dochodów i przychodów niepodatkowych

1.1.Opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie

1.1.1.      OpÅ‚aty roczne wnosi siÄ™ przez caÅ‚y okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania

1.1.2.      Gmina na wniosek użytkownika wieczystego zÅ‚ożony nie później 14 dni przed upÅ‚ywem terminu pÅ‚atnoÅ›ci może ustalić inny termin zapÅ‚aty nieprzekraczajÄ…cy danego roku kalendarzowego

 

1.2.OpÅ‚at z tyt. najmu  lokali mieszkalnych oraz opÅ‚at niezależnych /media/

1.2.1. OpÅ‚aty pÅ‚atne z góry  do 10 dnia każdego miesiÄ…ca

1.3.Dzierzawa gruntów i budynków

                      1.3.1. Terminy ustalane w umowach

1.4.Sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów

1.5.Opłat adiacenckich

          1.5.1. Termin ustalany w drodze  decyzji

1.6.PrzeksztaÅ‚cenia użytkowania wieczystego na wÅ‚asność: lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów

 

1.6.1. Termin ustalany w drodze decyzji

1.7.Opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1.7.1.  Terminy rat z tytuÅ‚u opÅ‚aty za korzystanie z zezwolenia na  sprzedaż alkoholu: do 31 stycznia, 31 maja, 30 wrzeÅ›nia.

1.8.Dzierżawy miejsc pod reklamę

                      1.8.1. Termin ustalane w umowie

1.9.Mandatów

                      1.9.1. Termin 7 dni od otrzymania mandatu

 

1.10.Zajecia pasa drogowego

1.10.1 OpÅ‚atÄ™ za pas drogowy  należy wpÅ‚acać bez wezwania co rok w terminie do 15 stycznia z góry za dany rok

  1.  Egzekwowanie należnoÅ›ci poprzez wysyÅ‚anie do zalegajÄ…cych pÅ‚atników wezwaÅ„  oraz naliczanie odsetek za zwÅ‚okÄ™,
  2. Wystawianie tytuÅ‚ów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należnoÅ›ci, podlegajÄ…ce egzekucji w trybie postÄ™powania egzekucyjnego w administracji-mandaty
  3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej;
Liczba wyświetleń: 2296