Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przygotowanie dokumentacji dotyczÄ…cej: Drukuj Stworz PDF

  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawania zezwoleÅ„ dla przedsiÄ™biorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów i opróżniania zbiorników bezodpÅ‚ywowych,
  • egzekwowania od przedsiÄ™biorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystoÅ›ci od przedsiÄ™biorców prowadzÄ…cych takÄ… dziaÅ‚alność na terenie Gminy,
  • prowadzenia ewidencji: wÅ‚aÅ›cicieli gospodarstw domowych zobowiÄ…zanych do wywozu nieczystoÅ›ci, przedsiÄ™biorców odbierajÄ…cyc odpady komunalne, zbiorników bezodpÅ‚ywowych, przydomowych oczyszczalni
  • prowadzenia rejestru dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej
  • inicjowania i uÅ‚atwiania tworzenia punktów zbierania zużytego sprzÄ™tu elektrycznego i elektronicznego,
  • postepowania w zakresie wydawania zezwoleÅ„ na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomÅ›ci i wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew.
Liczba wyświetleń: 2440