Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompetencje Rady Gminy Drukuj Stworz PDF

Kompetencje Rady Gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r. do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy
 2. ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Wójta
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. uchwalanie programów gospodarczych
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym
 10. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a, ustawy
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Liczba wyświetleń: 3152