Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uprawnienia Drukuj Stworz PDF

Strażnik wykonując zadania straży ma prawo do:

1. Udzielania pouczeń.

2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.

3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.

4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym 
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

5. Dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

6. Usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym.

7. Wydawania poleceń.

8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.

9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
Strażnik może stosować, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie, następujące środki przymusu bezpośredniego:

 

1. Siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających.

2. Kajdanki.

3. Pałki obronne wielofunkcyjne.

4. Psy obronne.

5. Paralizatory elektryczne.

6. Broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

 

Liczba wyświetleń: 2672