Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uprawnienia Drukuj Stworz PDF

Strażnik wykonując zadania straży ma prawo do:

1. Udzielania pouczeń.

2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamoÅ›ci.

3. UjÄ™cia osób stwarzajÄ…cych w sposób oczywisty bezpoÅ›rednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i niezwÅ‚ocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.

4. NakÅ‚adania grzywien w postÄ™powaniu mandatowym za wykroczenia okreÅ›lone w trybie przewidzianym 
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

5. Dokonywania czynnoÅ›ci sprawdzajÄ…cych, kierowania wniosków o ukaranie do sÄ…du, oskarżania przed sÄ…dem i wnoszenia Å›rodków odwoÅ‚awczych - w trybie przewidzianym przepisami o postÄ™powaniu w sprawach o wykroczenia.

6. Usuwania pojazdów i blokowania kóÅ‚ pojazdów w przypadkach okreÅ›lonych w przepisach o ruchu drogowym.

7. Wydawania poleceń.

8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.

9. Zwracania siÄ™, w nagÅ‚ych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność w zakresie użytecznoÅ›ci publicznej oraz organizacji spoÅ‚ecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach okreÅ›lonych w ustawie o Policji.
Strażnik może stosować, wobec osób uniemożliwiajÄ…cych wykonywanie przez niego zadaÅ„ okreÅ›lonych w ustawie, nastÄ™pujÄ…ce Å›rodki przymusu bezpoÅ›redniego:

 

1. SiÅ‚a fizyczna w postaci chwytów obezwÅ‚adniajÄ…cych.

2. Kajdanki.

3. Pałki obronne wielofunkcyjne.

4. Psy obronne.

5. Paralizatory elektryczne.

6. Broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

 

Liczba wyświetleń: 2790