Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zadania Drukuj Stworz PDF

Do zadaÅ„ Straży należy w szczególnoÅ›ci:

 

- ochrona spokoju i porzÄ…dku w miejscach publicznych,

 

- czuwanie nad porzÄ…dkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie okreÅ›lonym w przepisach o ruchu drogowym,

 

- wspóÅ‚dziaÅ‚anie z wÅ‚aÅ›ciwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klÄ™sk żywioÅ‚owych oraz innych miejscowych zagrożeÅ„,

 

- zabezpieczenie miejsca przestÄ™pstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostÄ™pem osób postronnych lub zniszczeniem Å›ladów i dowodów, do momentu przybycia wÅ‚aÅ›ciwych sÅ‚użb, a także ustalenie, w miarÄ™ możliwoÅ›ci, Å›wiadków zdarzenia,

 

- ochrona obiektów komunalnych i urzÄ…dzeÅ„ użytecznoÅ›ci publicznej,

 

-wspóÅ‚dziaÅ‚anie z organizatorami i innymi sÅ‚użbami w ochronie porzÄ…dku podczas zgromadzeÅ„ i imprez publicznych,

 

- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwieÅ„ lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dajÄ… powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdujÄ… siÄ™ w okolicznoÅ›ciach zagrażajÄ…cych ich życiu lub zdrowiu albo zagrażajÄ… życiu i zdrowiu innych osób, 

 

- informowanie spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeÅ„, a także inicjowanie i uczestnictwo w dziaÅ‚aniach majÄ…cych na celu zapobieganie popeÅ‚nianiu przestÄ™pstw i wykroczeÅ„ oraz zjawiskom kryminogennym i wspóÅ‚dziaÅ‚anie w tym zakresie z organami paÅ„stwowymi, samorzÄ…dowymi i organizacjami spoÅ‚ecznymi,

 

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartoÅ›ciowych lub wartoÅ›ci pieniężnych dla potrzeb gmin.

Liczba wyświetleń: 2741