Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obrona Cywilna Drukuj Stworz PDF

          Podstawy funkcjonowania obrony cywilnej

 

Aktem prawa miÄ™dzynarodowego regulujÄ…cym problematykÄ™ obrony cywilnej jest ProtokóÅ‚ (I) Dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporzÄ…dzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. - dotyczÄ…cy ochrony ofiar miÄ™dzynarodowych konfliktów zbrojnych (Część IV ludność cywilna, rozdziaÅ‚ VI – obrona cywilna).

 

Dokument zostaÅ‚ ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 wrzeÅ›nia 1991 r.

 

W rozumieniu protokoÅ‚u „obrona cywilna” oznacza wypeÅ‚nienie wszystkich lub niektórych zadaÅ„ humanitarnych majÄ…cych na celu ochronÄ™ ludnoÅ›ci cywilnej przed niebezpieczeÅ„stwami wynikajÄ…cymi z dziaÅ‚aÅ„ zbrojnych lub klÄ™sk żywioÅ‚owych i przezwyciężanie ich bezpoÅ›rednich nastÄ™pstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

 

 

Zadania obrony cywilnej wg przedmiotowego Protokołu to:

 

I.     sÅ‚użba ostrzegawcza

II.    ewakuacja

III.   przygotowanie i organizowanie schronów

IV.   obsÅ‚uga Å›rodków zaciemniania

V.    ratownictwo

VI.   sÅ‚użby medyczne, wÅ‚Ä…czajÄ…c w to pierwszÄ… pomoc oraz opiekÄ™ religijnÄ…

VII.  walka z pożarami

VIII. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych

IX.   odkażanie i inne podobne dziaÅ‚ania ochronne

X.    dostarczanie doraźnych pomieszczeÅ„ i zaopatrzenia

XI.  doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porzÄ…dku w strefach dotkniÄ™tych klÄ™skami

XII. doraźne przywrócenie dziaÅ‚ania niezbÄ™dnych sÅ‚użb użytecznoÅ›ci publicznej

XIII.  doraźne grzebanie zmarÅ‚ych

XIV.  pomoc w ratowaniu dóbr niezbÄ™dnych dla przetrwania

XV.  dodatkowe rodzaje dziaÅ‚alnoÅ›ci, niezbÄ™dne dla wypeÅ‚nienia któregoÅ› z zadaÅ„ wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne

 

Na gruncie prawa krajowego problematykÄ™ obrony cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiÄ…zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827).  

 

 

    

Zgodnie z jej zapisami „Obrona cywilna ma na celu ochronÄ™ ludnoÅ›ci, zakÅ‚adów pracy i urzÄ…dzeÅ„ użytecznoÅ›ci publicznej, dóbr kultury, ratowanie  i  udzielanie  pomocy  poszkodowanym  w  czasie  wojny  oraz  wspóÅ‚dziaÅ‚anie  w  zwalczaniu  klÄ™sk  żywioÅ‚owych i zagrożeÅ„ Å›rodowiska oraz usuwaniu ich skutków”.

 

Centralnym organem administracji rzÄ…dowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, z kolei terenowymi organami obrony cywilnej sÄ… wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

    

SzczegóÅ‚owy zakres dziaÅ‚ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, zasady i tryb kierowania, koordynowania przez nich przygotowaÅ„ i realizacji przedsiÄ™wzięć obrony cywilnej okreÅ›la RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegóÅ‚owego zakresu dziaÅ‚ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850). 

 

 

 

       Obrona Cywilna Kraju - serwis informacyjny

Liczba wyświetleń: 3261