Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obrona Cywilna Drukuj Stworz PDF

          Podstawy funkcjonowania obrony cywilnej

 

Aktem prawa międzynarodowego regulującym problematykę obrony cywilnej jest Protokół (I) Dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Część IV ludność cywilna, rozdział VI – obrona cywilna).

 

Dokument został ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 września 1991 r.

 

W rozumieniu protokołu „obrona cywilna” oznacza wypełnienie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

 

 

Zadania obrony cywilnej wg przedmiotowego Protokołu to:

 

I.     służba ostrzegawcza

II.    ewakuacja

III.   przygotowanie i organizowanie schronów

IV.   obsługa środków zaciemniania

V.    ratownictwo

VI.   służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną

VII.  walka z pożarami

VIII. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych

IX.   odkażanie i inne podobne działania ochronne

X.    dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia

XI.  doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami

XII. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej

XIII.  doraźne grzebanie zmarłych

XIV.  pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania

XV.  dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne

 

Na gruncie prawa krajowego problematykę obrony cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827).  

 

 

    

Zgodnie z jej zapisami „Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie  i  udzielanie  pomocy  poszkodowanym  w  czasie  wojny  oraz  współdziałanie  w  zwalczaniu  klęsk  żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”.

 

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, z kolei terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

    

Szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, zasady i tryb kierowania, koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850). 

 

 

 

       Obrona Cywilna Kraju - serwis informacyjny

Liczba wyświetleń: 3033