Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Instrukcja alarmowania Drukuj Stworz PDF

INSTRUKCJA ALARMOWANIA

 

W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w zależności od rodzaju występującego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić:

POGOTOWIE
RATUNKOWE

 

tel. 999

lub

112

 

PAŃSTWOWĄ
STRAŻ POŻARNĄ

 

tel. 998

POLICJĘ

 

tel. 997

 

 

Do podstawowych zadań realizowanych przez te służby należy:Pogotowie Ratunkowe 
(Państwowe Ratownictwo Medyczne)
 

- ratowanie osób w stanie nagÅ‚ego zagrożenia zdrowotnego, polegajÄ…cego na nagÅ‚ym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu siÄ™ objawów pogarszania zdrowia, którego bezpoÅ›rednim nastÄ™pstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciaÅ‚a lub utrata życia, wymagajÄ…cy podjÄ™cia natychmiastowych medycznych czynnoÅ›ci ratunkowych i leczenia.


Uwaga
Kto zauważy osobÄ™ lub osoby znajdujÄ…ce siÄ™ w stanie nagÅ‚ego zagrożenia zdrowotnego lub jest Å›wiadkiem zdarzenia powodujÄ…cego taki stan, w miarÄ™ posiadanych możliwoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci ma obowiÄ…zek niezwÅ‚ocznego podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powoÅ‚anych do niesienia pomocy osobom w stanie nagÅ‚ego zagrożenia zdrowotnego (art.4 Ustawy o PaÅ„stwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 wrzeÅ›nia 2006 r., Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410). 

 

Panstwowa Straż Pożarna

  • ratowanie ludzi i zwierzÄ…t przed skutkami zagrożenia pożarowego, 
  • ratowanie życia ludzi i zwierzÄ…t zagrożonych awariÄ… technicznÄ…, 
  • ratowanie życia ludzi i zwierzÄ…t zagrożonych skażeniem substancjÄ… niebezpiecznÄ….

 

 

Policja 

 

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszajÄ…cymi te dobra;
  • ochrona bezpieczeÅ„stwa i porzÄ…dku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w Å›rodkach publicznego transportu i komunikacji publicznej,
  • w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC ?POGOTOWIE
I. Zadzwonić na nr tel. 999 lub 112.

 

Po uzyskaniu telefonicznego poÅ‚Ä…czenia Dyspozytor zapyta: 

Co siÄ™ staÅ‚o? 

Podaj rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek samochodowy, upadek z wysokoÅ›ci, zasÅ‚abniÄ™cie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.) 


- Jaki jest stan osoby wymagajÄ…cej pomocy? 


Czy jest przytomna, czy oddycha, czy siÄ™ rusza, czy na coÅ› w przeszÅ‚oÅ›ci chorowaÅ‚a, w przypadku wypadków ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny. 


Gdzie to siÄ™ staÅ‚o? 


Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarÄ™ dokÅ‚adny adres, jakieÅ› charakterystyczne punkty topograficzne uÅ‚atwiajÄ…ce zespoÅ‚owi dotarcie na miejsce zdarzenia. 


Ewentualne dane osobowe osoby potrzebujÄ…cej pomocy? 


Jej imiÄ™ i nazwisko i wiek, jeÅ›li jest to Ci osoba nieznajoma po prostu powiedz, że jej nie znasz. 


Kim ty jesteÅ›, jako osoba wzywajÄ…ca? 


Podaj swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz. 
Nigdy pierwszy nie rozłączaj się, ponieważ po zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci pewne informacje jak postępować do czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego. Czasami takie proste zabiegi mogą pacjentowi uratować życie.


PamiÄ™taj, że w przypadkach wÄ…tpliwych (podejrzenie faÅ‚szywego wezwania, niedokÅ‚adne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może ponownie nawiÄ…zać rozmowÄ™ uÅ›ciÅ›lajÄ…c adres. 

Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce wypadku. Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne sÅ‚użby ratownicze potrzebne na miejscu zdarzenia, a wiÄ™c Straż PożarnÄ… i PolicjÄ™. 

W przypadkach niezagrażajÄ…cych życiu pacjenta dyspozytor udzieli informacji, w jaki sposób pomóc pacjentowi lub, kto jest w stanie przybyć na lekarskÄ… wizytÄ™ domowÄ….

 

 

Państwowa Straż Pożarna
II. Zadzwonić na nr tel. 998 lub 112.

 

Po uzyskaniu telefonicznego poÅ‚Ä…czenia należy wyraźnie podać: 
swoje imiÄ™ i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, 

- adres i nazwÄ™ obiektu, 

- co siÄ™ pali, na którym piÄ™trze,

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi w miejscu pożaru, lub w bezpoÅ›rednim sÄ…siedztwie znajdujÄ… siÄ™ materiaÅ‚y Å‚atwopalne lub wybuchowe. 

 

  • UWAGA: OdÅ‚óż sÅ‚uchawkÄ™ dopiero po potwierdzeniu przyjÄ™cia zgÅ‚oszenia pożaru. Odczekaj chwilÄ™ przy telefonie na ewentualne sprawdzenie przez dyżurnego telefonistÄ™ straży, czy meldunek o pożarze nie jest faÅ‚szywy.

 

 

POLICJA
III. Zadzwonić na nr tel. 997 lub 112.

 

Po uzyskaniu telefonicznego poÅ‚Ä…czenia Dyspozytor zapyta o: 

- miejsce i rodzaj zdarzenia,

- dokÅ‚adny adres, 

- jakie istnieje zagrożenie (wypadek, kolizja, ile samochodów bierze udziaÅ‚ w wypadku itp.), 

- nazwisko i numer telefonu, z którego siÄ™ dzwoni. 

 

 

NUMER RATUNKOWY nr 112

 

IV. Po uzyskaniu telefonicznego poÅ‚Ä…czenia z nr 112 Dyspozytor w zależnoÅ›ci od zdarzenia przekieruje poÅ‚Ä…czenie do odpowiedniej sÅ‚użby (policji, pogotowia, straży pożarnej) lub przyjmie informacjÄ™ o zdarzeniu, zadajÄ…c odpowiednie pytania.

 

Liczba wyświetleń: 2193