Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Osiągnięte poziomy recyklingu

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) gminy są obowiązane:

 

- osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

 

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,

- ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

  1. do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  2. do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.2016 rok


wtorek, 25.04.2017 12:062015 rok


środa, 27.04.2016 11:272014 rok


poniedziałek, 27.04.2015 08:222013 rok


wtorek, 01.04.2014 13:022012 rok


wtorek, 01.04.2014 13:00